Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 893 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-08-07
Data wydania:2013-07-04
Data wejscia w życie:2013-08-22
Data obowiązywania:2013-08-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 893 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 893

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 4 lipca 2013r. wsprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu itrybu usuwania danych osobowych iinformacji zarejestrowanych wzwiązku zwykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym wsystemie dozoru elektronicznego Na podstawie art.60 ust.5 ustawy zdnia 7 września 2007r. owykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym wsystemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z2010r. Nr 142, poz. 960, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa sposób archiwizowania oraz sposób itryb usuwania danych osobowych iinformacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem przez upoważniony podmiot dozorujący czynności materialno-technicznych polegających na kontroli przestrzegania przez skazanego obowiązku pozostawania wmiejscu stałego pobytu lub winnym wskazanym miejscu wwyznaczonym czasie, jak również obowiązku powstrzymywania się od przebywania wokreślonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby. §2.


1. Archiwizowania danych osobowych iinformacji, zarejestrowanych wbazie systemu teleinformatycznego używanego do wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, dokonuje się, zapisując je na nośniku umożliwiającym odtworzenie zapisów zarejestrowanych danych, zwanym dalej „nośnikiem”, wsposób zapewniający sprawdzenie ich integralności, która gwarantuje, że zapis nie uległ zmianie od chwili jego utworzenia, oraz możliwość odczytania wszystkich zarejestrowanych danych zawartych wzapisie, aż do zakończenia okresu ich archiwizowania.

2. Archiwizowania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w bazie danych systemu teleinformatycznego używanego do wykonywania kary pozbawienia wolności wsystemie dozoru elektronicznego dokonuje przedstawiciel upoważnionego podmiotu dozorującego.

3. Przedstawiciel upoważnionego podmiotu dozorującego, dokonujący archiwizowania zarejestrowanych danych osobowych oraz informacji, zapisuje ioznacza na sporządzanym nośniku: sygnaturę akt sprawy, wktórej dozór elektroniczny jest wykonywany; 1) swoje imię inazwisko albo imię inazwisko osoby nadzorującej te czynności, zatrudnionej wupoważnionym podmio2) cie dozorującym; czas rozpoczęcia izakończenia archiwizowania. 3) §3. Nośnik powinien: 1) zapewniać właściwą jakość zapisu zarejestrowanych danych osobowych iinformacji; 2) przystosowany do przenoszenia pomiędzy urządzeniami odczytującymi; być 3) dostosowany do przechowywania wtemperaturze 18–22°C, przy wilgotności względnej 40–50%; być zapewniać możliwość wiernego odczytywania zarejestrowanych danych osobowych iinformacji wurządzeniach pro4) dukowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr217, poz.1280, z2012r. poz.692 oraz z2013r. poz.509.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 893

§4.

1. Zczynności archiwizowania zarejestrowanych danych osobowych iinformacji przedstawiciel upoważnionego podmiotu dozorującego sporządza protokół, wktórym zamieszcza: 1) datę imiejsce sporządzenia protokołu oraz sygnaturę akt sprawy, wktórej dozór elektroniczny był wykonywany; 2) swoje imię inazwisko; 3) nazwę upoważnionego podmiotu dozorującego; 4) dane identyfikujące urządzenia monitorujące skazanego oraz informacje oewentualnej wymianie tych urządzeń; 5) czas rozpoczęcia izakończenia zapisu; 6) numer identyfikacyjny nadany nośnikowi zdanymi archiwalnymi; wmiarę potrzeby, inne dane dotyczące dokonywanej czynności. 7) 

2. Wrazie awarii urządzeń użytych do archiwizacji danych lub wystąpienia błędów wzapisie tych danych uszkodzony lub nieprawidłowo sporządzony nośnik niszczy się, oczym czyni się wzmiankę wprotokole, októrym mowa wust.1. §5.

1. Po zakończeniu archiwizowania zarejestrowanych danych osobowych iinformacji osoba, októrej mowa w§2 ust.2, opakowuje nośnik wraz zprotokołem wymienionym w§4 ust.1, wsposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym zapoznanie się z zawartością opakowania, i oznacza opakowanie sygnaturą akt sprawy, w której był wykonywany dozór elektroniczny.

2. Zarchiwizowane dane określone wust.1 przechowuje się przez okres 2 lat od chwili ich uzyskania, wwarunkach, wktórych zapewniona jest ochrona przed ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, azwłaszcza ochrona przed szkodliwym działaniem środków chemicznych, czynników mechanicznych, temperatury, promieniowania i pola elektromagnetycznego. §6.

1. Po upływie okresu, októrym mowa w§5 ust.2, zarchiwizowane dane osobowe iinformacje oraz wszystkie informacje przechowywane wbazie danych systemu teleinformatycznego używanego do wykonywania kary pozbawienia wolności wsystemie dozoru elektronicznego dotyczące danej sprawy są usuwane. Usunięcia zapisów wbazie danych dokonuje przedstawiciel upoważnionego podmiotu dozorującego wobecności przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Usunięcie danych osobowych iinformacji polega na usunięciu ich zapisu zbazy danych systemu informatycznego oraz znośnika wsposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie. Usunięcie danych osobowych iinformacji może również nastąpić przez fizyczne zniszczenie nośnika.

3. Zczynności, októrych mowa wust.2, sporządza się protokół, wktórym zamieszcza się: 1) datę imiejsce sporządzenia protokołu oraz sygnaturę akt sprawy, wktórej dozór elektroniczny był wykonywany; 2) datę iformę przeprowadzenia czynności usunięcia danych iinformacji; 3) imię, nazwisko, stanowisko oraz czytelny podpis każdej osoby uczestniczącej wczynności usuwania; 4) numer identyfikacyjny nośnika.

4. Protokół, októrym mowa wust.3, przesyła się do sądu penitencjarnego udzielającego zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności wsystemie dozoru elektronicznego skazanemu, którego usunięte dane osobowe iinformacje dotyczą, kopię protokołu zaś doręcza się skazanemu. §7. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zdnia 23 czerwca 2010r. wsprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu itrybu usuwania danych osobowych iinformacji zarejestrowanych wzwiązku zwykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym wsystemie dozoru elektronicznego (Dz.U. Nr113, poz.756). §8. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 893 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-25 poz. 756

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-16 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-16 poz. 54

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-12 poz. 915

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.