Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 9 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-07
Data wydania:2013-12-18
Data wejscia w życie:2013-01-19
Data obowiązywania:2013-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 9 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 9

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

1) zdnia 18 grudnia2012r. wsprawie kursu reedukacyjnego wzakresie problematyki przeciwalkoholowej iprzeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków itrybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne wzakresie psychologii transportu Na podstawie art.105 ust.5ustawy zdnia 5stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz. U. Nr30, poz.151, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa: 1) zczegółowy program kursu reedukacyjnego wzakresie problematyki przeciwalkoholowej iprzeciwdziałania narkomanii, s októrym mowa wart.99 ust.1pkt 5ustawy zdnia 5stycznia 2011r. okierujących pojazdami, zwanej dalej „ustawą”; 2) ysokość opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, w októrym mowa wart.99 ust.1pkt 5ustawy, zwany dalej „kursem reedukacyjnym”; 3)wzór zaświadczenia oukończeniu kursu reedukacyjnego; 4) zczegółowe warunki itryb kierowania na badania lekarskie przeprowadzane wcelu ustalenia istnienia lub braku przes ciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwane dalej „badaniami lekarskimi”, lub badania psychologiczne przeprowadzane wcelu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwane dalej „badaniami psychologicznymi wzakresie psychologii transportu”, oraz wzory dokumentów ztym związane. §2.Szczegółowy program kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr1do rozporządzenia. §3.Wysokość opłaty za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł. §4.Wzór zaświadczenia oukończeniu kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr2do rozporządzenia. §5.1.Starosta, awprzypadku osoby, októrej mowa wart.10 ust.3ustawy – marszałek województwa mazowieckiego, wydaje skierowanie na badanie lekarskie niezwłocznie po: 1) trzymaniu informacji iustaleń stanu faktycznego, uzyskanych wramach wykonywania zadań własnych, dotyczących o istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem; 2) zyskaniu od administratora centralnej ewidencji kierowców informacji potwierdzających, że kierowca albo kierujący u tramwajem kierował pojazdem wstanie nietrzeźwości, wstanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; 3) trzymaniu zawiadomienia właściwego organu orzekającego oniepełnosprawności lub niezdolności do pracy, dotycząo cego istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem.


M inister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1ust.2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr248, poz.1495 iNr284, poz.1672).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2011r. Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.113.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 9

2.Wzór skierowania, októrym mowa wust.1, stanowi załącznik nr3do rozporządzenia. §6.1.Starosta, awprzypadku osoby, októrej mowa wart.10 ust.3ustawy – marszałek województwa mazowieckiego, wydaje skierowanie na badanie psychologiczne wzakresie psychologii transportu niezwłocznie po: 1) zyskaniu od administratora centralnej ewidencji kierowców informacji potwierdzających, że kierowca albo kierujący u tramwajem: a) ierował pojazdem wstanie nietrzeźwości, wstanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkohok lu, b)przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, c)wokresie próbnym popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu wkomunikacji; 2) trzymaniu wniosku organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, októo rym mowa wart.99 ust.2pkt 2ustawy. 2.Wzór skierowania, októrym mowa wust.1, stanowi załącznik nr4do rozporządzenia. §7.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 19 stycznia 2013r. Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

Dziennik Ustaw –3– Poz. 9

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 18 grudnia 2012 r. (poz.9)

Załącznik nr1

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU REEDUKACYJNEGO WZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ IPRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa wart.99 ust.1 pkt 5 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz. U. Nr30, poz.151, zpóźn. zm.), zwany dalej „kursem reedukacyjnym”, jest prowadzony przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, wformie wykładów, wgrupach liczących od 10 do 15 uczestników. Wykłady – pierwszy dzień

1. ykład wzakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działająW cego podobnie do alkoholu:

1) wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów;

2) ity, stereotypy iformy racjonalizacji, dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego m podobnie do alkoholu;

3) statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach (liczba wypadków, liczba rannych izabitych);

4) mówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdu wstanie nietrzeźwości, wstanie po użyciu alkoholu o lub środka działającego podobnie do alkoholu.

2. ykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu W lub środka działającego podobnie do alkoholu.

3. ykład dotyczący problemów związanych zużywaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na któW rym są omawiane:

1) jawiska związane z nadużywaniem napojów alkoholowych: picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie wraz z zich wyznacznikami;

2) jawiska związane zużywaniem środków działających podobnie do alkoholu: używanie substancji ryzykowne, używaz nie substancji szkodliwe, uzależnienie wraz zich wyznacznikami;

3) funkcjonowanie osoby uzależnionej – zmiany wsferze poznawczej, emocjonalnej ibehawioralnej.

4. ykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoW holu, poziomu samokontroli itendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym:

1) test AUDIT – test do autodiagnozy stylu picia alkoholu;

2) test PUM – test problemowego używania marihuany;

3) test PUN – test problemowego używania narkotyków;

4) mówienie pojęcia samokontroli, wtym kontrolowania emocji izachowań oraz podejmowania zachowań ryzykowo nych;

5) test Behavior Assessment Scales-2 TM – test autodiagnozy preferencji do podejmowania ryzyka.

Dziennik Ustaw Wykłady – drugi dzień

1. Wykład dotyczący odpowiedzialności, obejmujący:

1) pojęcie odpowiedzialności;

2) przedstawienie oczekiwań ludzi od odpowiedzialnego kierowcy ikierującego tramwajem;

3) skazanie, wjaki sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz sprawność wroli kierowcy lub kierującego w tramwajem. W

2. ykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1) sposoby odmawiania, odmawianie asertywne;

2) możliwości isposoby organizowania bezpiecznego powrotu z„imprezy, na której jest alkohol”;

3) ziałania na rzecz zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości kierowców; wskazanie tego, co każdy znas może zrobić, aby d zmniejszyć zjawisko nietrzeźwości kierowców. –4– Poz. 9


Dziennik Ustaw –5– Poz. 9

Załącznik nr 2

WZÓR ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zaświadcza się, że Pan/Pani: ……………………………………………………..................................………….................... (imię i nazwisko) numer PESEL*) …………………………………………….……………………………………...........................………….. zamieszkały(-ła) .......................................................................................................................................................................... (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) ukończył(a) kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

…………………………….…

(podpis wykładowcy)

…………………….……………….

(pieczęć i podpis organizatora)

*) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy podać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 9

Załącznik nr 3

…………………………………….......…

(pieczęć organu kierującego na badanie)

WZÓR

………….…………………….…

(miejscowość, data)

Decyzja nr ………... o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami Działając na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), kieruję na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami: Pana/Panią ………………………......................................................................................................………………………… (imię i nazwisko) numer PESEL*) ……..……………………………………..........................……………………….……………..…………... zamieszkałego(-łą) ………......................………………………………………………………..…………………………….. (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) posiadającego(-cą): – uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T**), – uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E**), – uprawnienia do kierowania tramwajem**). UZASADNIENIE Decyzja o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami została wydana, ponieważ:

1) a podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych istnieją n uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem**);

2) zyskano od administratora centralnej ewidencji kierowców informację potwierdzającą, że kierowca albo kierujący u tramwajem kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu**);

3) trzymano zawiadomienie właściwego organu orzekającego o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy dotyczące o istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem**).

……………..………………………………………

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wydania decyzji, z podaniem stanowiska służbowego)

*) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy podać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość. **) Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ..........................................., za pośrednictwem organu kierującego na badanie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami należy zgłosić się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Orzeczenie lekarskie należy przedstawić organowi kierującemu na badanie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Opłatę ewidencyjną należy uiścić najpóźniej w dniu dostarczenia organowi kierującemu na badanie orzeczenia lekarskiego.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 9

Załącznik nr 4

………………………………………….

(pieczęć organu kierującego na badanie)

WZÓR

………….……………………


(miejscowość, data)

Decyzja nr ………… o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem Działając na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), kieruję na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem: Pana/Panią …..……………………………….…………………..........................………………………..…………………... (imię i nazwisko) numer PESEL*) …….......................…………………………………………………………………………………………… zamieszkałego(-łą) ………….........................……………………………………………..…………………..…...…………

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

posiadającego(-cą): – uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T**), – uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E**), – uprawnienia do kierowania tramwajem**). UZASADNIENIE Decyzja o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem została wydana, ponieważ:

1) zyskano od administratora centralnej ewidencji kierowców informację potwierdzającą, że kierowca albo kierujący u tramwajem: a) ierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do k alkoholu**), b) rzekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego**), p c) okresie próbnym popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji**); w

2) trzymano wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, o o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami**). …..…………..………………………………………

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wydania decyzji, z podaniem stanowiska służbowego)

*) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy podać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość. **) Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ........................................., za pośrednictwem organu kierującego na badanie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem należy zgłosić się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Orzeczenie psychologiczne należy przedstawić organowi kierującemu na badanie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Opłatę ewidencyjną należy uiścić najpóźniej w dniu dostarczenia organowi kierującemu na badanie orzeczenia lekarskiego.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 9 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszty wstępnego badania lekarskiego pracownika

  Przy przyjęciu do pracy należy wysłać pracownika za badania lekarskie. Kto płaci za takie badania, pracodawca czy pracownik?

 • Badania lekarskie kierowców

  Czy pracownik naszej firmy, który otrzymał do dyspozycji samochód służbowy powinien mieć przeprowadzone badania lekarskie dla kierowców? Czy jakieś przepisy nakładają (...)

 • Badania psychologiczne kierowców

  Czy Kierowca posiadający prawo jazdy Kat B i prowadzący pojazdy do 3,5 Tony musi posiadać orzeczenie psychologiczne, czy wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie stwierdzające (...)

 • Badania psychologiczne kierowców wózka widłowego

  Czy istnieje przepis zobowiązujący kierowców wózków jezdniowych do poddania się badaniom psychologicznym? W programie kursu na kierowcę takiego wózka jest taki wymóg.

 • Wymóg badań psychotechnicznych dla kierowców

  Pracownik ma być zatrudniony na stanowisku kierowcy. W ramach obowiązków ma jeździć samochodem osobowym (m.in. bus 9-osobowy), terenowym (typu NIVA) oraz ciągnikiem. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-29 poz. 1491

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania.

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-07 poz. 894

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-15 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

 • Komunikat UE z 2006-09-21 nr 227 poz. 482

  ZAŁĄCZNIK IIOBOWIĄZKI MASZYNISTÓW

 • Monitor Polski 2006 nr 2 poz. 31

  Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie statutu Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.