Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 91 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-18
Data wydania:2013-01-16
Data wejscia w życie:2013-01-19
Data obowiązywania:2013-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 91 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 91

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 16 stycznia 2013r. wsprawie doskonalenia techniki jazdy Na podstawie art.120 ust.1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr30, poz.151, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1.Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe wymagania wstosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jazdy wzakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego; 2) warunki przeprowadzania zajęć; 3) program szkolenia osób ubiegających się ouprawnienia instruktora techniki jazdy; 4) zakres iwarunki egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy; 5) wysokość: a) opłaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy wzależności od zakresu prowadzonego egzaminu, b) stawek wynagrodzenia dla osób wchodzących wskład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, d) opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy; 6) wzór: a) wniosku owpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, c) wniosku owpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, d) świadectwa instruktora techniki jazdy; 7) sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych oraz wzór zaświadczenia oukończeniu szkolenia; 8) wzór i sposób nadawania numerów ewidencyjnych ośrodka doskonalenia techniki jazdy i numerów w ewidencji instruktorów techniki jazdy.


Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 i Nr244, poz.1454, z2012r. poz.113 oraz z 2013 r. poz. 82.

1)

Dziennik Ustaw §2.Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o: 1) egzaminie – rozumie się przez to egzamin, októrym mowa wart.117 ust.2 pkt7 ustawy; 2) ewidencji – rozumie się przez to ewidencję, októrej mowa wart.116 ust.4 ustawy; 3) komisji – rozumie się przez to komisję, októrej mowa wart.119 ust.1 ustawy; 4) podmiocie prowadzącym szkolenie – rozumie się przez to przedsiębiorcę, jednostkę wojskową lub jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzącą szkolenie podstawowe lub szkolenie uzupełniające; 5) rejestrze – rozumie się przez to rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, októrym mowa wart.114 ust.1 ustawy; 6) szkoleniu podstawowym – rozumie się przez to szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy; 7) szkoleniu uzupełniającym – rozumie się przez to szkolenia osób, posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy, które zamierzają rozszerzyć posiadany zakres uprawnień instruktora techniki jazdy; 8) ustawie – rozumie się przez to ustawę zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami. Rozdział 2 Ośrodek doskonalenia techniki jazdy §3.1.Infrastrukturę techniczną oraz warunki lokalowe, októrych mowa odpowiednio wart.114 ust.2 pkt1 lit.aid ustawy, ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego oraz ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego, októrych mowa odpowiednio wart.112 ust.1 pkt1 i2 ustawy, stanowią: 1) obiekt szkoleniowy spełniający wymagania określone wzałączniku nr1 do rozporządzenia; 2) lokal biurowy przeznaczony do obsługi klientów oraz przechowywania dokumentacji związanej ze szkoleniem. 2.Wyposażenie dydaktyczne, októrym mowa wart.114 ust.2 pkt1 lit.d ustawy, ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego iośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego określa załącznik nr2 do rozporządzenia. §4.1.Wzór numeru, októrym mowa wart.115 ust.5 ustawy, oraz wzór numeru, októrym mowa wart.116 ust.4 ustawy, isposób ich nadawania określa załącznik nr3 do rozporządzenia. 2.Wprzypadku dokonania wpisu kilku ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę, wojewoda wpisuje zakres prowadzonego szkolenia, októrym mowa wart.112 ust.1 pkt1 lub 2 ustawy, odrębnie dla każdego ośrodka doskonalenia techniki jazdy. 3.Za wpis do rejestru wojewoda pobiera opłatę wwysokości 600 zł. §5.1.Wzór wniosku owpis do rejestru określa załącznik nr4 do rozporządzenia. 2.Wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru określa załącznik nr5 do rozporządzenia. Rozdział 3 Szkolenie §6.Szkolenie podstawowe oraz szkolenie uzupełniające są prowadzone zgodnie zprogramem szkolenia osób ubiegających się ouprawnienia instruktora techniki jazdy, który określa załącznik nr6 do rozporządzenia. §7.1.Podmiot prowadzący szkolenie, przyjmując osobę ubiegającą się ouprawnienia instruktora techniki jazdy na szkolenie podstawowe albo szkolenie uzupełniające: 1) wpisuje imię inazwisko tej osoby do rejestru osób szkolonych; 2) wpisuje imię inazwisko tej osoby do dziennika zajęć teoretycznych. 2.Rejestr osób szkolonych jest zakładany wkażdym roku kalendarzowym iprowadzony przez podmiot prowadzący szkolenie podstawowe albo szkolenie uzupełniające. –2– Poz. 91

Dziennik Ustaw –3– Poz. 91

3.Przeprowadzenie poszczególnych szkoleń podstawowych albo szkoleń uzupełniających potwierdza się każdorazowo po ich zakończeniu wrejestrze osób szkolonych, wpisując: 1) imię inazwisko osoby ubiegającej się ouprawnienia instruktora techniki jazdy wraz znumerem PESEL, awprzypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer inazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument; 2) rodzaj, zakres inumer szkolenia, które osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy ma realizować; 3) datę rozpoczęcia izakończenia szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego; 4) imię i nazwisko instruktora techniki jazdy prowadzącego szkolenie podstawowe albo szkolenie uzupełniające, datę ważności świadectwa instruktora techniki jazdy oraz zakres posiadanych uprawnień; 5) numer wydanego zaświadczenia oukończeniu szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego. §


8.

1. Warunkiem prowadzenia zajęć teoretycznych jest prowadzenie dziennika zajęć teoretycznych oddzielnie dla każdego szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego. 2.Dziennik, októrym mowa wust.1, zawiera: 1) imię inazwisko osoby ubiegającej się ouprawnienia instruktora techniki jazdy wraz znumerem PESEL, awprzypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer inazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument; 2) rodzaj, zakres inumer szkolenia, które osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy ma realizować; 3) wykaz zajęć teoretycznych przeprowadzonych zgodnie zprogramem, zuwzględnieniem: a) tematu przeprowadzonych zajęć, b) daty przeprowadzonych zajęć, c) liczby godzin przeprowadzonych zajęć, d) podpisów osób ubiegających się ouprawnienia instruktora techniki jazdy uczestniczących wzajęciach, potwierdzających ich obecność na zajęciach, e) imienia, nazwiska ipodpisu wykładowcy prowadzącego zajęcia. §9.Przeprowadzenie poszczególnych zajęć teoretycznych jest potwierdzane wdzienniku zajęć teoretycznych każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia iosobę ubiegającą się ouprawniania instruktora techniki jazdy, uczestniczącą wtych zajęciach. §10.1. Szkolenie podstawowe obejmuje zajęcia wzakresie: 1) dydaktyki dorosłych; 2) doskonalenia techniki jazdy; 3) kształcenia umiejętności metodycznych. 2.Szkolenie uzupełniające obejmuje zajęcia wzakresie doskonalenia techniki jazdy. §11.1.Szkolenie podstawowe obejmuje co najmniej: 1) wzakresie prawa jazdy kategorii A– 111 godzin, wtym 65 godzin zajęć teoretycznych i46 godzin zajęć praktycznych; 2) wzakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E – 88 godzin, wtym 64 godziny zajęć teoretycznych i24godziny zajęć praktycznych. 2.Szkolenie uzupełniające dla osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy wzakresie prawa jazdy kategorii: 1) Aobejmuje co najmniej 28 godzin, wtym 4 godziny zajęć teoretycznych i24 godziny zajęć praktycznych wprzypadku rozszerzania zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy okategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E;

Dziennik Ustaw –4– Poz. 91

2) B, B+E, C, C+E, D lub D+E obejmuje co najmniej: a) wprzypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy okategorie prawa jazdy A– 51 godzin, wtym 5 godzin zajęć teoretycznych i46 godzin zajęć praktycznych, b) wprzypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy okategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E – 15 godzin, wtym 1 godzina zajęć teoretycznych i14 godzin zajęć praktycznych. §12.Zajęcia praktyczne prowadzi się przy użyciu pojazdu odpowiadającego zakresowi prowadzonego szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego. §13.1.Zajęcia praktyczne prowadzi się wyłącznie po zakończeniu zajęć teoretycznych. 2.Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych wydaje się osobie ubiegającej się ouprawnienia instruktora techniki jazdy kartę zajęć praktycznych. 3.Przeprowadzenie poszczególnych zajęć praktycznych jest potwierdzane wkarcie zajęć praktycznych każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia iosobę ubiegającą się ouprawnienia instruktora techniki jazdy, uczestniczącą wtych zajęciach. 4.Karta zajęć praktycznych zawiera: 1) imię inazwisko osoby ubiegającej się ouprawnienia instruktora techniki jazdy wraz znumerem PESEL, awprzypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer inazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument; 2) rodzaj, zakres inumer szkolenia, które osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy ma realizować; 3) numer wrejestrze osób szkolonych; 4) wykaz zajęć praktycznych przeprowadzonych zgodnie zprogramem, zuwzględnieniem: a) tematu przeprowadzonych zajęć, b) daty przeprowadzonych zajęć, c) liczby godzin przeprowadzonych zajęć, d) podpisu osoby ubiegającej się ouprawnienia instruktora techniki jazdy uczestniczącej wzajęciach, potwierdzającego jej obecność na zajęciach, e) imienia, nazwiska, numeru zaświadczenia ipodpisu instruktora techniki jazdy prowadzącego zajęcia. §14.1.Kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie, który wydał kartę zajęć praktycznych, wprzypadku przerwania szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego podkreśla ipodpisuje kartę po ostatniej wpisanej pozycji. 2.Wprzypadku przerwania szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego kartę zajęć praktycznych zachowuje osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy, apodmiot prowadzący szkolenie dołącza jej kopię do prowadzonej dokumentacji. §15.1.Łączny czas trwania szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego wciągu doby nie może przekroczyć 8 godzin. 2.Godzina zajęć wzakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, azajęć wzakresie części praktycznej szkolenia – 60 minutom.


§16.Ukończenie szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego potwierdza się przez wydanie zaświadczenia oukończeniu szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego, którego wzór określa załącznik nr7 do rozporządzenia. §17.1.Rejestr osób szkolonych jest przechowywany przez podmiot prowadzący szkolenie przez okres 10 lat po upływie roku kalendarzowego, dla którego rejestr został założony. 2.Rejestr osób szkolonych przekazuje się właściwemu organowi sprawującemu nadzór, wcelu archiwizacji, niezwłocznie po: 1) upływie okresu, októrym mowa wust.1; 2) wydaniu decyzji ozakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy; 3) wykreśleniu podmiotu prowadzącego szkolenie zrejestru albo ewidencji.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 91

3. W przypadku utraty rejestru osób szkolonych lub zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność rejestr podlega każdorazowo odtworzeniu na podstawie posiadanych przez podmiot prowadzący szkolenie dzienników zajęć teoretycznych oraz kart zajęć praktycznych. 4.Dzienniki zajęć teoretycznych ikarty zajęć praktycznych osób ubiegających się ouprawnienia instruktora techniki jazdy wpisanych do rejestru osób szkolonych oraz kopie kart osób ubiegających się ouprawnienia instruktora techniki jazdy, które przerwały szkolenie podstawowe albo szkolenie uzupełniające, przechowuje się przez okres 10 lat od dnia dokonania wnich ostatniego wpisu. Po upływie tego okresu karty iich kopie podlegają zniszczeniu. Rozdział 4 Egzaminowanie §18.1.Egzamin przeprowadza się odrębnie zwiedzy teoretycznej iumiejętności praktycznych, zwanych dalej odpowiednio „częścią teoretyczną egzaminu” i„częścią praktyczną egzaminu”.

2. Część praktyczną egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy przeprowadza się wgrupach nie większych niż 10 osób. 3.Komisja przeprowadza egzamin wsposób określony wregulaminie, októrym mowa wart.119 ust.5 ustawy. 4.Wysokość stawek wynagrodzenia dla osób wchodzących wskład komisji przeprowadzającej egzamin określa tabela nr1 wzałączniku nr8 do rozporządzenia. §19.1.Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: 1) spełnienie wymagań, októrych mowa wart.117 ust.2 pkt1–6 ustawy; 2) posiadanie uprawnienia instruktora techniki jazdy wzakresie prawa jazdy kategorii B lub pozytywny wynik egzaminu wtym zakresie – jeżeli egzamin będzie przeprowadzony wzakresie prawa jazdy kategorii B+E; 3) posiadanie uprawnienia instruktora techniki jazdy wzakresie prawa jazdy kategorii C lub pozytywny wynik egzaminu wtym zakresie – jeżeli egzamin będzie przeprowadzony odpowiednio wzakresie prawa jazdy kategorii C+E; 4) posiadanie uprawnienia instruktora techniki jazdy wzakresie prawa jazdy kategorii D lub pozytywny wynik egzaminu wtym zakresie – jeżeli egzamin będzie przeprowadzony odpowiednio wzakresie prawa jazdy kategorii D+E. 2.Przed przystąpieniem do egzaminu osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojewody następujące dokumenty: 1) wniosek owpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy; 2) orzeczenie lekarskie obraku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy; 3) orzeczenie psychologiczne obraku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy; 4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, wprzypadku osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy; 5) kopię posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba ubiegająca się owpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy; 6) kopię prawa jazdy; 7) oświadczenie oposiadaniu wykształcenia średniego; 8) oświadczenie, że nie była skazana wyrokiem sądu za: a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu wkomunikacji, b) przestępstwo popełnione wcelu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu wstanie po użyciu alkoholu lub wstanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo przeciwko życiu izdrowiu, f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej iobyczajności;

Dziennik Ustaw –6– Poz. 91

9) wyraźną fotografię owymiarach 3,5cm x 4,5cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy iokularów zciemnymi szkłami wtaki sposób, aby ukazywała głowę wpozycji lewego półprofilu zwidocznym lewym uchem, zzachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba zwrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę wokularach zciemnymi szkłami, aosoba nosząca nakrycie głowy zgodnie zzasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę znakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona wdokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby; 10) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

3.Wojewoda, na podstawie dokumentów, októrych mowa wust.2, sporządza listę osób ubiegających się ouprawnienia instruktora techniki jazdy zakwalifikowanych na egzamin iprzesyła do przewodniczącego komisji wniosek owyznaczenie terminu egzaminu dla tych osób. 4.Przewodniczący komisji wyznacza termin imiejsce egzaminu dla osób ubiegających się ouprawnienia instruktora techniki jazdy umieszczonych na liście, októrej mowa wust.3, ipowiadamia otym właściwego wojewodę. §20.1.Część teoretyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień zzakresu: 1) techniki jazdy pojazdem; 2) zasad prowadzenia doskonalenia techniki jazdy zuwzględnieniem wybranych zagadnień zbezpieczeństwa ruchu drogowego; 3) metodyki nauczania zuwzględnieniem psychologii kształcenia dorosłych. 2.Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności prawidłowego przygotowania iwykonania, zgodnie ze wskazówkami do realizacji, zadań zzakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności prowadzenia zajęć praktycznych wzakresie tych zajęć. 3.Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku zczęści teoretycznej egzaminu. §21.Osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże jeden znastępujących dokumentów potwierdzających tożsamość: 1) dowód osobisty; 2) kartę pobytu; 3) paszport. §22.1.Część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana wformie testu: 1) komputerowego – za pomocą urządzenia egzaminacyjnego – polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi wwyświetlanych systemem losowym pytaniach egzaminacyjnych ujętych wbanku pytań zapisanych wpostaci elektronicznej albo 2) pisemnego – polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi iwpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego. 2.Test, októrym mowa wust.1, składa się zpytań umieszczonych wbanku pytań egzaminacyjnych opracowanych izatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu. 3.Zakres wiedzy sprawdzanej podczas części teoretycznej egzaminu oraz strukturę banku pytań egzaminacyjnych określa załącznik nr9 do rozporządzenia. §23.1.Część teoretyczna egzaminu obejmuje 40 pytań ołącznej wartości 90 punktów – wzakresie każdej kategorii prawa jazdy. 2.Pytania egzaminacyjne są pytaniami testowymi wielokrotnego wyboru ztrzema możliwymi odpowiedziami. Każde pytanie egzaminacyjne ma określoną wartość punktową wskali od 1 do 3 punktów iposiada jedną, dwie lub trzy prawidłowe odpowiedzi. 3.Osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy, która dokona wyboru wszystkich prawidłowych odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne, wzależności od stopnia trudności tego pytania, może uzyskać maksymalnie 3 punkty. Nie uzyskuje ona punktów, jeżeli nie udzieli odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne lub udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa lub niepełna.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 91

4.Czas trwania części teoretycznej egzaminu wynosi 30 minut – dla jednej kategorii prawa jazdy. 5.Osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy uzyskuje pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu, jeżeli uzyska co najmniej 72 punkty. §24.Część praktyczna egzaminu odbywa się przy użyciu pojazdu odpowiadającego zakresowi uprawnienia, ojakie ubiega się osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy, ijest przeprowadzana przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej podmiotu prowadzącego szkolenie. §25.1.Część praktyczna egzaminu polega na: 1) prawidłowym przygotowaniu iwykonaniu, zgodnie ze wskazówkami do realizacji określonymi wprogramie szkolenia osób ubiegających się ouprawnienia instruktora techniki jazdy następujących zadań: a) wzakresie uprawnienia instruktora techniki jazdy prawa jazdy kategorii A: – jazda po torze ziemnym, umiejętność utrzymania pozycji irównowagi na motocyklu wtrakcie jazdy po nierównym terenie, – prezentacja umiejętności zachowania właściwej pozycji za kierownicą, właściwego posługiwania się przyrządami pojazdu oraz właściwego pokonywania zakrętów, – hamowanie awaryjne na wprost, – hamowanie awaryjne wzakręcie, – jazda szosowa, b) wzakresie uprawnienia instruktora techniki jazdy prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E: – prezentacja umiejętności zachowania właściwej pozycji za kierownicą, właściwego operowania kołem kierownicy iinnymi przyrządami, – hamowanie na płycie poślizgowej na prostym odcinku iwzakręcie, – zademonstrowanie zjawiska nadsterowności ipodsterowności oraz przeciwdziałania powstawaniu takim zjawiskom, – jazda szosowa; 2) prezentacji umiejętności prowadzenia szkolenia wzakresie zadań, októrych mowa wpkt1. 2.Podczas części praktycznej egzaminu jeden zczłonków komisji ocenia wykonywane zadania, adrugi członek komisji występuje wcharakterze osoby szkolonej przez osobę ubiegającą się ouprawnienia instruktora techniki jazdy.

3.Maksymalny czas na wykonanie zadań części praktycznej egzaminu, októrych mowa wust.1 pkt1 i2, określa się wzależności od warunków pogodowych oraz wykorzystywanej infrastruktury technicznej. Komisja egzaminacyjna przygotowuje poszczególne zadania, uwzględniając wskazówki do realizacji określone wprogramie szkolenia osób ubiegających się ouprawnienia instruktora techniki jazdy, który określono wzałączniku nr6 do rozporządzenia, oraz infrastrukturę irodzaj pojazdu. 4.Zadania części praktycznej egzaminu wykonuje się według kolejności określonej wust.1 pkt1 lit.aalbo b. §26.1.Osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy uzyskuje pozytywny wynik części praktycznej egzaminu wzakresie określonego rodzaju uprawnienia, jeżeli: 1) prawidłowo wykona zadania egzaminacyjne, októrych mowa w§25 ust.1 pkt1; 2) właściwie zaprezentuje umiejętność prowadzenia szkolenia wzakresie zadań, októrych mowa w§25 ust.1 pkt1, oraz 3) nie spowoduje zagrożenia życia lub mienia podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych. 2.Osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy uzyskuje negatywny wynik egzaminu praktycznego wzakresie określonego rodzaju uprawnienia, jeżeli: 1) dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie egzaminacyjne wzakresie zadań, októrych mowa w§25 ust.1 pkt1, lub 2) niewłaściwie zaprezentuje umiejętności prowadzenia szkolenia wzakresie zadań, októrych mowa w§25 ust.1 pkt1, lub 3) spowoduje zagrożenie życia lub mienia wczasie wykonywania zadań egzaminacyjnych.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 91

§27.1.Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji przekazuje właściwemu organowi ewidencyjnemu informację opozytywnym wyniku egzaminu osób, októrych mowa w§19 ust.3. 2.Jeżeli osoba ubiegająca się ouprawnienia instruktora techniki jazdy uzyska negatywny wynik części teoretycznej albo praktycznej egzaminu, albo nie zgłosi się na egzamin, przewodniczący komisji wyznacza kolejny termin egzaminu po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby przez właściwego wojewodę. 3.Komisja prowadzi ewidencję osób przystępujących do egzaminu. §28.Wysokość opłaty za egzamin określa tabela nr2 wzałączniku nr8 do rozporządzenia. §29.1.Wojewoda, na podstawie informacji, októrej mowa w§27 ust.1, wpisuje osobę ubiegającą się ouprawnienia instruktora techniki jazdy do ewidencji instruktorów techniki jazdy, októrej mowa wart.117 ust.2 pkt8 ustawy, nadaje jej numer ewidencyjny iwydaje jej zaświadczenie owpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy. 2.Uprawnienia instruktora techniki jazdy wzakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C, C+E, D iD+E uprawniają jednocześnie do prowadzenia zajęć wzakresie doskonalenia techniki jazdy odpowiednio wzakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, B1, C1, C1+E, D1 iD1+E. 3.Zaświadczenie wydaje się wformie świadectwa instruktora techniki jazdy, które określa załącznik nr10 do rozporządzenia. 4.Wzór numeru ewidencyjnego wewidencji instruktorów techniki jazdy określa załącznik nr4 do rozporządzenia. 5.Wzór wniosku owpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy określa załącznik nr11 do rozporządzenia. §30.Opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy wynosi 50 zł. Rozdział 5 Przepisy przejściowe ikońcowe §31.Świadectwa instruktora techniki jazdy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do upływu terminu ich ważności. §32.Do dnia 4 stycznia 2016r. za spełniającego wymagania określone wzałączniku nr1 do rozporządzenia uznaje się przedsiębiorcę, którego obiekt szkoleniowy ośrodka doskonalenia techniki jazdy: 1) stopnia wyższego spełnia wymagania określone wust.1 pkt1 i2 lit.a, b id–g oraz wust.2–12 wczęści Izałącznika nr1 do rozporządzenia; 2) stopnia podstawowego spełnia wymagania określone w: a) ust.1 pkt1 i2 lit.b id–g oraz wust.2, 6 i8–12 wczęści Izałącznika nr1 do rozporządzenia, b) ust.2 i3 wczęści II załącznika nr1 do rozporządzenia. §33.Do dnia 4 stycznia 2016r. za spełniającą wymagania określone wzałączniku nr1 do rozporządzenia uznaje się jednostkę wojskową lub jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, której obiekt szkoleniowy ośrodka doskonalenia techniki jazdy: 1) stopnia wyższego spełnia wymagania określone wust.1 pkt1 lit.aipkt2 lit.a, f ig oraz wust.2, 3, 8, 11 i12 wczęściI załącznika nr1 do rozporządzenia; 2) stopnia podstawowego spełnia wymagania określone wust.1 pkt1 lit.aoraz pkt2 lit.f ig wczęści Izałącznika nr1 do rozporządzenia. §34.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 19 stycznia 2013r.3) Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: wz. T. Jarmuziewicz

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 10 kwietnia 2008r. wsprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania zdokumentacją związaną zprowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. Nr77, poz.458), które na podstawie art.137 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr30, poz.151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82) traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 91

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 16 stycznia 2013 (poz r. (poz.91) z dnia )

Załącznik nr1

k

1

WYMAGANIA DLA OBIEKTU SZKOLENIOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY I. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego

1. Obiekt szkoleniowy powinien składać się z:

1) miejsca przeznaczonego do przeprowadzania zajęć teoretycznych, w tym: a) co najmniej jednej sali wykładowej:  o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2,  wyposażonej w stoliki i miejsca siedzące dla każdej uczestniczącej w szkoleniu osoby,  przystosowanej do szkolenia minimum 10 osób,  oświetlonej, ogrzewanej i przewietrzanej,  odizolowanej od innych pomieszczeń,  oznaczonej nazwą ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz napisem „Sala wykładowa”; b) zaplecza socjalnego dla instruktorów i osób szkolonych zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie sali, o której mowa w lit. a, składającego się z węzła sanitarnego oraz pomieszczenia, w którym można czekać na kolejne zajęcia w zakresie doskonalenia techniki jazdy;

2) miejsca przeznaczonego do przeprowadzania zajęć praktycznych, w tym: a) placu manewrowego, b) co najmniej jednej płyty poślizgowej prostokątnej, c) mechanicznego urządzenia destabilizującego tor jazdy, umieszczonego bezpośrednio przed płytą, o której mowa w lit. b, lub pojazdu właściwego dla prawa jazdy kategorii B wyposażonego w niebędące trolejami urządzenie, pozwalające na zmianę przyczepności do podłoża przednich lub tylnych kół pojazdu, d) co najmniej jednej płyty poślizgowej, stanowiącej wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 stopni, e) toru szkoleniowego, f) toru ziemnego, jeżeli podmiot prowadzący szkolenie prowadzi szkolenie w zakresie doskonalenia techniki jazdy kierowców posiadających prawo jazdy kategorii A1, A2 i A, g) przeszkód stałych, w szczególności: pachołków, tyczek, makiet przeszkód, umożliwiających zaaranżowanie sytuacji drogowych niezbędnych do realizacji zadań programowych.

2. Jeżeli w sali wykładowej prowadzi się jednocześnie szkolenie dla więcej niż 20 osób, to minimalna wymagana powierzchnia sali jest powiększona o 1 m2 – dla każdej osoby uczestniczącej w szkoleniu.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 91

3. Plac manewrowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, jest przeznaczony do prowadzenia zajęć polegających na nauce prawidłowego operowania kołem kierownicy i jeździe slalomem. Plac manewrowy powinien zapewniać bezpieczne wykonywanie zadań, a ponadto powinien spełniać następujące wymagania:

1) wymiary placu nie powinny być mniejsze niż 100 m długości i 20 m szerokości;

2) nawierzchnia placu powinna być równa, wykonana z asfaltu, betonu lub kostki brukowej.

4. Płyta poślizgowa prostokątna, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz przestrzeń dookoła płyty powinny spełniać minimalne wymagania przedstawione na rys.

1.

5. Płyta poślizgowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, oraz przestrzeń dookoła płyty powinny spełniać minimalne wymagania przedstawione na rys.

2. 6. Nawierzchnia płyt, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i d, powinna być:

1) równa, wykonana z asfaltu, kostki brukowej lub betonu;

2) pokryta farbami lub przygotowana w inny sposób oraz nawadniana za pomocą instalacji i urządzeń do nawadniania tak, aby nawierzchnia asfaltowa była bardziej śliska niż mokra, przy czym tafla lodowa nie jest właściwą nawierzchnią.

7. Tor szkoleniowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, oraz przestrzeń dookoła toru powinny spełniać następujące wymagania:

1) stanowić odcinek drogi wytyczony w sposób naturalny lub sztuczny o długości co najmniej 800 m;

2) posiadać równą nawierzchnię wykonaną z asfaltu, betonu lub kostki brukowej;

3) posiadać co najmniej trzy zakręty w prawo i trzy zakręty w lewo o różnej charakterystyce, w tym co najmniej jeden zakręt o kącie rozwarcia nie większym niż 90 stopni oraz jeden zakręt w lewo i jeden zakręt w prawo następujące tuż po sobie;

4) posiadać co najmniej jedno wzniesienie i spadek drogi o kącie podjazdu i spadku co najmniej 10%, umiejscowione na zakręcie drogi, z tym że zakręt powinien znajdować się na spadku drogi;

5) posiadać co najmniej jeden prosty odcinek drogi o kącie spadku co najmniej 10%, którego nawierzchnia może być pokryta farbami lub przygotowana w inny sposób oraz nawadniana za pomocą instalacji i urządzeń do nawadniania tak, aby nawierzchnia asfaltowa była bardziej śliska niż mokra, przy czym tafla lodowa nie jest właściwą nawierzchnią;

6) posiadać właściwe strefy bezpieczeństwa pozwalające na bezpieczne wykonanie ćwiczeń;

7) strefy jednego zakrętu w prawo i jednego zakrętu w lewo powinny być nawadniane za pomocą instalacji i urządzeń do nawadniania w stopniu powodującym znaczną zmianę przyczepności podłoża;

8) konfiguracja toru powinna umożliwiać wykonanie ćwiczeń z użyciem co najmniej trzech przełożeń skrzyni biegów pojazdu do przodu.

8. Tor ziemny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, powinien składać się z przeszkód terenowych w postaci podjazdów, zjazdów, terenu grząskiego, ciasnych zakrętów.

9. Przestrzenie płyty poślizgowej, asfaltowej drogi dojazdowej, toru szkoleniowego oraz stref bezpieczeństwa muszą być równe i wolne od przeszkód drogowych, mogących doprowadzić do wywrócenia się pojazdu.

10. Droga dojazdowa do płyty poślizgowej powinna być wykonana z asfaltu, betonu lub kostki brukowej, powinna mieć długość co najmniej 100 m, może występować w formie łuku, pod warunkiem że jej ostatnie 50 m będzie w linii prostej. Szerokość drogi dojazdowej powinna wynosić co najmniej 3,5 m.

11. Teren obiektu szkoleniowego, o którym mowa w ust. 1, powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 91

12. Na terenie obiektu szkoleniowego, o którym mowa w ust. 1, powinien znajdować się punkt ratownictwa wyposażony co najmniej w:

1) apteczkę pierwszej pomocy;

2) gaśnice przenośne i koce gaśnicze;

3) tablicę informacyjną z adresami i numerami telefonów służb ratowniczych;

4) środki łączności pozwalające na zawiadomienie służb ratowniczych. II. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego

1. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego powinien spełniać co najmniej wymagania określone w części I w ust. 1 pkt 1, 2 lit. b–g, ust. 2, 6 i 8–12.

2. Płyta poślizgowa prostokątna oraz przestrzeń dookoła płyty powinny spełniać minimalne wymagania przedstawione na rys.

3. 3. Tor szkoleniowy powinien:

1) stanowić odcinek drogi wytyczony w sposób naturalny lub sztuczny o długości co najmniej 400 m;

2) posiadać równą nawierzchnię wykonaną z asfaltu, betonu lub kostki brukowej;

3) posiadać co najmniej dwa zakręty w prawo i dwa zakręty w lewo o różnej charakterystyce, w tym co najmniej jeden zakręt o kącie rozwarcia nie większym niż 90 stopni oraz jeden zakręt w lewo i jeden zakręt w prawo następujące tuż po sobie;

4) posiadać właściwe strefy bezpieczeństwa pozwalające na bezpieczne wykonanie ćwiczeń;

5) strefy jednego zakrętu w prawo i jednego zakrętu w lewo powinny być nawadniane za pomocą instalacji i urządzeń do nawadniania w stopniu powodującym znaczną zmianę przyczepności podłoża;

6) konfiguracja toru powinna umożliwiać wykonanie ćwiczeń z użyciem co najmniej trzech przełożeń skrzyni biegów pojazdu do przodu.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 91

Rys.

1. Płyta poślizgowa w kształcie prostokąta wraz ze strefami bezpieczeństwa, stanowiąca element infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego

5m

10 m

50 m

20 m

10 m

5m

100 m Legenda Przestrzeń płyty poślizgowej Przestrzeń stref bezpieczeństwa Przestrzeń pozbawiona stałych przeszkód, w której mogą być umieszczone ruchome elementy poprawiające bezpieczeństwo oraz elementy płyty pochłaniającej energię pojazdów Mechaniczne urządzenie destabilizujące tor jazdy

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 91

Rys.

2. Płyta poślizgowa w formie pierścienia ze strefami bezpieczeństwa Wymiary płyty i stref bezpieczeństwa stanowią podstawę do projektowania płyty w kształcie wycinka pierścienia, stanowiącej element infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego

40 m (tolerancja 0,5 m) 54 m (tolerancja 0,5 m) minimum 68 m

Legenda Przestrzeń płyty poślizgowej Przestrzeń stref bezpieczeństwa

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 91

Rys.

3. Płyta poślizgowa w kształcie prostokąta wraz ze strefami bezpieczeństwa, stanowiąca element infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego

5m

7m

40 m

7m

7m

5m 70 m Legenda Przestrzeń płyty poślizgowej Przestrzeń stref bezpieczeństwa Przestrzeń pozbawiona stałych przeszkód, w której mogą być umieszczone ruchome elementy poprawiające bezpieczeństwo oraz elementy płyty pochłaniającej energię pojazdów Mechaniczne urządzenie destabilizujące tor jazdy

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 91

Załącznik nr 2

WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY STOPNIA PODSTAWOWEGO ORAZ OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY STOPNIA WYŻSZEGO Ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego oraz ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego powinien być wyposażony co najmniej w:

1) tablicę do pisania lub inne urządzenie do wizualizacji prezentowanych zagadnień;

2) filmy prezentujące zagadnienia poruszane na szkoleniu;

3) środki audiowizualne do prezentowania filmów, o których mowa w pkt 2;

4) środki łączności zapewniające porozumiewanie się osoby szkolonej z instruktorem pozostającym na zewnątrz pojazdu.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 91

Załącznik nr 3

WZÓR NUMERU W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY, WZÓR NUMERU EWIDENCYJNEGO W EWIDENCJI OŚRODKÓW DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI WOJSKOWE LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SŁUŻB PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ WZÓR NUMERU EWIDENCYJNEGO W EWIDENCJI INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY I SPOSÓB ICH NADAWANIA

1. Numer, o którym mowa w art. 115 ust. 5 ustawy, nadaje się według następującego wzoru: „001X” w którym:

1) trzy cyfry określają numer kolejny w rejestrze; w przypadku nadania numeru innego niż 3-cyfrowy, puste pozycje uzupełnia się cyfrą „0”;

2) litera „X” stanowi wyróżnik województwa, zgodnie z przepisami o rejestracji i oznaczaniu pojazdów.

2. Numer, o którym mowa w art. 116 ust. 4 ustawy, nadaje się według następującego wzoru: „001X/ZZ” w którym:

1) trzy cyfry określają numer kolejny w rejestrze; w przypadku nadania numeru innego niż 3cyfrowy, puste pozycje uzupełnia się cyfrą „0”;

2) litera „X” stanowi wyróżnik województwa, zgodnie z przepisami o rejestracji i oznaczaniu pojazdów;

3) litery „ZZ” stanowią oznaczenie: a) „JW” – ośrodek prowadzony przez jednostkę wojskową, b) „SW” – ośrodek powadzony przez jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Numer ewidencyjny w ewidencji instruktorów techniki jazdy, o którym mowa w art. 117 ust. 3 pkt 3 ustawy, stanowi numer uprawnień instruktora techniki jazdy. Numer nadaje się według następującego wzoru: „X0001” w którym:

1) litera „X” stanowi wyróżnik województwa, zgodnie z przepisami o rejestracji i oznaczaniu pojazdów;

2) 4 cyfry stanowią kolejny w ewidencji numer instruktora techniki jazdy; w przypadku nadania numeru innego niż 4-cyfrowy puste pozycje uzupełnia się cyfrą „0”.

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 91

Załącznik nr 4

WZÓR WNIOSKU POTWIERDZAJĄCY WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY Format A4, układ pionowy

strona 1

…….……......................................…………....

(miejscowość) (dzień/miesiąc/rok)

Wojewoda .…….………………………………….…………………….........……….……….…………...…… ulica ……..….…..……......…………………………….………......……… nr budynku ………………..…..… kod pocztowy

-

miejscowość …….………………………...……………..………………

o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

A. Dane podmiotu ubiegającego się o wpis:

1. Przedsiębiorca1)

Wniosek

1.1. Numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 1.2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1.3. Numer identyfikacji statystycznej (REGON)

2. Adres siedziby przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania

2.

1. Województwo 2.2. Powiat 2.4. Ulica 2.7. Kod pocztowy 2.8. Poczta

-

-

-

2.3. Miejscowość 2.5. Numer budynku 2.6. Numer lokalu

-

2.9. Telefon kontaktowy

3. Jestem wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy pod numerem2):

4. Proszę o wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii. ODTJ3) stopnia podstawowego A1 A2 A B1 B B+E C1 C1+E ODTJ stopnia wyższego C C+E D1 D1+E D D+E

B. Adres prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy

5. Adres obiektu szkoleniowego 5.1. Powiat 5.3. Ulica 5.6. Kod pocztowy 5.7. Poczta 5.2. Miejscowość 5.4. Numer budynku 5.5. Numer lokalu

-

5.8. Telefon kontaktowy

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 91

strona 2

C. Zatrudnieni przez podmiot instruktorzy techniki jazdy Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Imię i nazwisko Uprawnienia instruktora techniki jazdy numer zakres

…………………………..…….……………

(miejscowość i data)

………………………...…………………….

(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja)3)

Oświadczenie

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Firma przedsiębiorcy oraz adres i siedziba albo miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………..……….…………

(miejscowość i data)

…….…….………………………………….

(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja)4)

OBJAŚNIENIA\

1) Wpisać firmę przedsiębiorcy albo imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej

2) Wypełnić, o ile przedsiębiorca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

3) ODTJ – ośrodek doskonalenia techniki jazdy

4) Podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 91

Załącznik nr 5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCY WPIS PRZEDSIĘBIORCY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY Format A5 lub A 4, układ pionowy

…………...………...………....…..

(miejscowość i data)

...…………….……….…....………

(nazwa organu)

Z a ś w i a d c z e n i e nr ………./……….1)

Zaświadcza się, że pod numerem ………………………2) do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest wpisany: ……...………………………………..……………………..…...………………….......…

(przedsiębiorca)

……………………………………………...……………………………………………..

(adres siedziby przedsiębiorcy albo adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej)

…………………………………………………………...……………………………….. jako przedsiębiorca prowadzący ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego/wyższego3) pod adresem: ...…………………………………...……………..………….………………………...….

(adres obiektu szkoleniowego)

……………………………………………………………………………………………. w zakresie prawa jazdy kategorii …….……………...……..………….…………….…...

..............…………………….……….....

(podpis i pieczątka organu)

O B J A Ś N I E N IA:

1) Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania, np : 1/2013

2) Wpisać numer nadany przedsiębiorcy w rejestrze

3) Niepotrzebne skreślić

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 91

Załącznik nr 6

PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY

1. Ze względu na konieczność zapewnienia niezbędnych warunków bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć programowych z tematu nr 2.1 i 2.2, na trzy osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy przypada jeden instruktor techniki jazdy. Grupa liczy maksymalnie 12 osób na jednym obiekcie szkoleniowym, z wyjątkiem tematów nr 1 i

3. Liczba godzin dydaktycznych dla tematu nr 3 jest przewidziana dla 12 osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. W trakcie ćwiczeń należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

2. Część teoretyczna jest prowadzona w sali dydaktycznej, natomiast miejsce realizacji tematu nr 3 za pomocą pokazu każdorazowo jest określane w konspekcie zajęć przez osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. I. Szkolenie podstawowe Temat nr 1: Dydaktyka dorosłych Po zakończeniu zajęć osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy będzie dysponowała wiedzą w zakresie:  modelu komunikacji interpersonalnej oraz zasady skutecznego komunikowania się,  sposobu rozwiązywania konfliktów w grupie szkoleniowej,  podstawowych pojęć i zasad dydaktyki dorosłych,  roli motywacji w procesie kształcenia,  katalogu umiejętności dydaktycznych osoby prowadzącej zajęcia,  podstawowych pojęć z zakresu procesu szkolenia,  budowy lekcji,  zasady tworzenia konspektu,  zasady realizacji lekcji metodą wykładu,  zasady realizacji lekcji metodą pokazu.

Lp. praca w grupach wykład ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej dyskusja

Zagadnienia

Wskazówki do realizacji

Metoda

Dziennik Ustaw

1

Komunikacja interpersonalna – wybrane zagadnienia

Czas realizacji 3 godziny (T)

– 21 –

2

Dydaktyka dorosłych – wybrane zagadnienia

Zapoznać osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy z programem szkolenia. Omówić zasady pracy w grupie, a następnie wykonać ćwiczenia dotyczące autoprezentacji, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu interpersonalnego. Na podstawie modelu komunikacji interpersonalnej, wyjaśnić pojęcia i omówić zasadnicze elementy systemu komunikowania się. Przedstawić poziomy komunikacji interpersonalnej. Zastosować umiejętności werbalnego komunikowania się.

Scharakteryzować problemy (bariery) w komunikacji interpersonalnej. Omówić pojęcie dobrego komunikatu. Zaprezentować techniki aktywnego słuchania oraz przedstawić zagadnienia dotyczące komunikacji pozawerbalnej. Polecić osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy znalezienie sposobów przezwyciężania barier utrudniających skuteczną komunikację. Omówić sposoby rozwiązywania konfliktów grupowych i podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach. Podać przykłady niewłaściwych zachowań w grupie szkoleniowej, wspólnie z osobami ubiegającymi się o uprawnienia instruktora techniki wypracować strategie radzenia sobie z nimi. Omówić rolę komunikacji interpersonalnej w procesie dydaktycznym. Omówić podstawowe pojęcia: dydaktyka, metodyka, pedagogika, andragogika, jednostka lekcyjna, jednostka metodyczna, cele nauczania, proces kształcenia. Scharakteryzować zasady nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących nauczania dorosłych, takich jak: poglądowość, świadomy i aktywny udział osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki w procesie nauczania – uczenia się, przystępność w nauczaniu, systematyczność, operatywność osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, trwałość wiedzy, kształtowanie umiejętności uczenia się, wykorzystywanie doświadczeń osób dorosłych, indywidualizacja i zespołowość, ustawiczność kształcenia, łączenie teorii z praktyką, wzajemny szacunek. Polecić osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy wypracowanie katalogu pożądanych umiejętności dydaktycznych osoby prowadzącej zajęcia. Szczególną uwagę zwrócić na kompetencje merytoryczne i psychologiczne, takie jak: obiektywizm, umiejętność obserwacji grupy, budowanie zaufania oraz stanowczość i elastyczność w działaniu. wykład praca w grupach dyskusja 3 godziny (T)

Poz. 91

Dziennik Ustaw

3 wykład dyskusja 4 godziny (T)

Proces kształcenia

– 22 –

4

Metody nauczania dorosłych

Omówić style nauczania i kierowania pracą grupy. Wskazać sposoby motywowania w procesie kształcenia (zwróć uwagę na elementy blokujące aktywność osób nauczanych w czasie zajęć). Omówić podstawowe pojęcia z zakresu procesu szkolenia: cel dydaktyczny, treści kształcenia, metody i sposoby nauczania, sposoby oceniania. Przedstawić taksonomie celów nauczania oraz zakres ich stosowania. Omówić strukturę lekcji oraz wskazać czynniki, decydujące o jej strukturze. Wskazać zasadnicze elementy lekcji, zwracając uwagę na czas ich realizacji, oraz omówić rodzaje lekcji. Zdefiniować pojęcia metody nauczania (dokonać ich klasyfikacji) i techniki aktywizującej (podać ich rodzaje). Omówić zasady opracowywania konspektu zajęć oraz zaprezentować przykładowe konspekty. Zdefiniować pojęcie środków dydaktycznych w kształceniu i omówić ich funkcje. Dokonać podziału środków dydaktycznych na: pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, techniczne środki przekazu i pedagogiczne środki pracy. Wskazać znaczenie merytorycznego i metodycznego przygotowania osoby prowadzącej zajęcia do lekcji. Omówić pojęcie oceniania oraz funkcje oceny, zakres i kryteria oceniania, formę oceny oraz cechy oceny efektywnej. Wskazać podstawowe i najczęściej występujące w procesie oceniania błędy popełniane przez osoby prowadzące, m.in.: ,,efekt tendencji centralnej”, ,,efekt aureoli”, ,,efekt podobny do mnie”, ,,efekt kontrastu”, ,,efekt pierwszego wrażenia”. Zrealizować zajęcia z zastosowaniem metody wykładu. Polecić osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, aby obserwowali lekcję i zwracali uwagę na jej elementy. Wspólnie z osobami ubiegającymi się o uprawnienia instruktora techniki jazdy omówić lekcję, a następnie wypracować chronologię lekcji prowadzonej metodą wykładu. wykład obserwacja lekcji praca w grupach wykład obserwacja lekcji praca w grupach 2 godziny (T) 2 godziny (T)

Zrealizować zajęcia z zastosowaniem metody pokazu (demonstracja i ćwiczenia). Polecić osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, aby obserwowali lekcję i zwracali uwagę na jej elementy. Wspólnie z osobami ubiegającymi się o uprawnienia instruktora techniki jazdy omówić lekcję, a następnie wypracować chronologię lekcji prowadzonej metodą pokazu.

Poz. 91

Dziennik Ustaw

Temat nr 2.1: Doskonalenie techniki jazdy pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii A

Po zakończeniu zajęć osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy:  potrafi kierować pojazdem, przestrzegając ogólnych zasad z zakresu techniki jazdy,  potrafi manewrować pojazdem po wyznaczonej trasie – slalomy,  zna konsekwencje związane z przecenianiem własnych umiejętności,  wie, jak prędkość jazdy wpływa na stopień trudności różnych sytuacji,  posiada większą świadomość, jakie znaczenie ma unikanie ryzyka drogowego,  wie, jaki związek istnieje pomiędzy prędkością jazdy a czasem zaistnienia zdarzenia drogowego,  zna trudności związane z prawidłową oceną zachowania się pojazdu na różnych nawierzchniach drogowych,  zna związek pomiędzy techniką jazdy a zachowaniem się pojazdu,  potrafi prawidłowo hamować pojazdem na prostym odcinku oraz łuku drogi,  zna elementy ćwiczeń wykorzystywanych podczas szkolenia,  zna znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonego szkolenia,  posiada wiedzę teoretyczną z doskonalenia techniki jazdy. Wskazówki do realizacji Metoda omówienie zagadnienia pokaz + ćwiczenia omówienie zagadnienia pokaz (przed każdym ćwiczeniem) + ćwiczenia

Lp.

Zagadnienia

– 23 –

1

Przygotowanie pojazdu

Czas realizacji 1 godzina (T) 1 godzina (P) 1 godzina (T) 7 godzin (P)

2

Przypomnieć budowę motocykla terenowego i szosowego. Zapoznać z przeznaczeniem poszczególnych elementów jego wyposażenia. Przypomnieć czynności związane z przygotowaniem pojazdu i wskazać ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Zapoznać z charakterystyką i parametrami technicznymi motocykla. Wskazać właściwą pozycję motocyklisty podczas kierowania pojazdem. Przypomnieć i pokazać technikę jazdy motocyklem terenowym po odcinkach prostych i na łukach drogi, pokonywania wzniesień i spadków terenu. Omówić ćwiczenia, a następnie zademonstrować prawidłowe ich wykonanie. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnieć osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

3

Jazda na torze ziemnym, umiejętność utrzymania pozycji i równowagi w trakcie jazdy po nierównym terenie Ogólne zasady Omówić technikę jazdy motocyklem szosowym po odcinkach prostych: techniki i taktyki ruszanie z miejsca, zmiana i redukcja biegów, prawidłowe sposoby

omówienie zagadnienia

1 godzina (T)

Poz. 91

7 godzin (P)

Dziennik Ustaw

4

jazdy motocyklem szosowym Hamowanie awaryjne na wprost pokaz (przed każdym ćwiczeniem) + ćwiczenia

– 24 –

hamowania i zatrzymywania motocykla (w tym używanie hamulców przedniego, tylnego oraz obydwu hamulców równocześnie). Zwrócić uwagę na znaczenie umiejętności płynnego posługiwania się manetką gazu i dźwignią sprzęgła. Omówić ćwiczenia a następnie zademonstrować prawidłowe ich wykonanie. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnieć osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zademonstrować technikę ruszania z miejsca, osiągania optymalnych obrotów silnika i zmiany biegów. Wskazać na konieczność płynnego manewrowania manetką gazu i dźwignią sprzęgła motocykla. Zwrócić uwagę na technikę jazdy pojazdem przy hamowaniu i zatrzymaniu się. Omówić manewr nagłego hamowania przy dużej prędkości przy zachowaniu właściwego toru jazdy i użyciu hamulca przedniego oraz tylnego jednocześnie. Zatrzymanie motocykla powinno odbyć się bez spowodowania zagrożenia jego przewrócenia. Zaprezentować kolejno ćwiczenia:

1) ruszanie z miejsca i zatrzymanie się przed wyznaczoną linią;

2) przyspieszanie i zwalnianie, prawidłowa zmiana przełożeń;

3) hamowanie awaryjne na wprost przy prędkości co najmniej 50 km/h. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zajęła prawidłową pozycję na motocyklu i indywidualnie wykonała ćwiczenia. Powtórzyć ćwiczenia w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. omówienie zagadnienia 1 godzina (T)

5

6

Pokonywanie zakrętów Hamowanie

Zwrócić uwagę na technikę jazdy motocyklem szosowym przy pokonywaniu zakrętów. Omówić ćwiczenia, a następnie zademonstrować prawidłowe ich wykonanie.

Poz. 91

Dziennik Ustaw

awaryjne w zakręcie – umiejętność właściwego używania hamulca przedniego i tylnego pokaz (przed każdym ćwiczeniem) + ćwiczenia 24 godziny (P)

– 25 –

7

Jazda szosowa

Zaprezentować kolejno ćwiczenia:

1) po ruszeniu z miejsca jazda z prędkością ok. 50 km/h; wykonywanie skrętów w prawą i lewą stronę po uprzedniej redukcji biegu;

2) pokonywanie zakrętów przy różnych prędkościach bez podpierania się nogami;

3) wykonywanie slalomów między rozstawionymi co 3 – 4 m pachołkami tak, aby ich nie potrącić i nie ominąć oraz bez podpierania się nogami;

4) jazda po wyznaczonych pachołkami torach. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnieć osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy indywidualnie wykonała ćwiczenia. Powtórzyć ćwiczenia w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. Omówić zasady jazdy torem szkoleniowym przy zastosowaniu co najmniej trzech przełożeń skrzyni biegów pojazdu, pokonywaniu zakrętów przy zachowaniu właściwej taktyki i techniki jazdy, hamowaniu z redukcją biegów, zastosowaniu skrętu szosowego oraz techniki przeciwskrętu, zaprezentowaniu umiejętności zastosowania bezpiecznych torów przejazdu i bezpiecznej pozycji motocyklisty na motocyklu w zależności od występujących zakrętów, stosowaniu odpowiednich przechyłów na krętym odcinku toru, omijaniu przeszkód na zakręcie.

W szczególności zwrócić uwagę na umiejętność odpowiedniego zachowania się kierującego podczas pokonywania łuku na spadku toru szkoleniowego. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnieć osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy indywidualnie wykonała ćwiczenia. Powtórzyć ćwiczenia w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. omówienie zagadnienia pokaz (przed każdym ćwiczeniem) + ćwiczenia 1 godzina (T) 7 godzin (P)

Poz. 91

Dziennik Ustaw

Temat nr 2.2: Doskonalenie techniki jazdy pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E

Po zakończeniu zajęć osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy:  potrafi kierować pojazdem i przestrzega ogólnych zasad z zakresu techniki jazdy,  potrafi manewrować pojazdem po wyznaczonej trasie – slalomy,  zna konsekwencje związane z przecenianiem własnych umiejętności,  wie, jak prędkość jazdy wpływa na stopień trudności różnych sytuacji,  posiada większą świadomość, jakie znaczenie ma unikanie ryzyka drogowego,  wie, jaki związek istnieje pomiędzy prędkością jazdy a czasem zaistnienia zdarzenia drogowego,  zna trudności związane z prawidłową oceną zachowania się pojazdu na różnych nawierzchniach drogowych,  zna związek pomiędzy techniką jazdy a zachowaniem się pojazdu,  potrafi prawidłowo hamować na prostym odcinku oraz na łuku drogi pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub konwencjonalny układ hamulcowy,  zna wpływ nowoczesnych systemów elektronicznych na wykonywane manewry i zachowanie się pojazdu,  potrafi operować kołem kierownicy w skręcie szosowym i właściwie reagować na poślizg kół,  zna elementy ćwiczeń, na które należy zwrócić uwagę podczas szkolenia,  zna znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonego szkolenia,  posiada wiedzę teoretyczną z doskonalenia techniki jazdy. Wskazówki do realizacji Metoda omówienie zagadnienia pokaz (przed każdym ćwiczeniem) + ćwiczenia

– 26 –

Lp.

Zagadnienia

1

Czas realizacji 1 godzina (T) 5 godzin (P)

2

Ogólne wiadomości z zakresu techniki jazdy pojazdem Kierowanie pojazdem po wyznaczonej trasie – slalomy

Przypomnieć czynności związane z przygotowaniem pojazdu i wskazać ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Omówić i zaprezentować prawidłową pozycję kierującego w pojeździe – ustawienie wymiaru dolnego i górnego, sposób ułożenia rąk na kierownicy oraz ustawienie lusterek. Zwrócić uwagę na prawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa i zagłówków. Wskazać wpływ prawidłowej pozycji w pojeździe na wykonywanie manewrów. Omówić różnice techniki jazdy pojazdem z przednim i tylnym napędem. Wyjaśnić pojęcia podsterowności i nadsterowności pojazdu oraz skrętu manewrowego. W ramach pokazu zaprezentować technikę kierowania pojazdem przodem i tyłem, po wytyczonej trasie (slalomy). Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe ułożenie rąk kierującego na kole kierownicy podczas wykonywania skrętu manewrowego. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnieć osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Poz. 91

Dziennik Ustaw

W ramach ćwiczeń polecić, aby każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zajęła prawidłową pozycję za kierownicą i przejechała przodem oraz tyłem wytyczoną trasę (slalom). Powtórzyć ćwiczenie w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. W przypadku odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E lub D+E omówić sposób zachowania się zespołu pojazdów podczas wykonywania manewrów oraz przeprowadzić ćwiczenia. omówienie zagadnienia 1 godzina (T)

3

Hamowanie na prostym odcinku i na łuku drogi

– 27 –

Omówić zasadę działania konwencjonalnego układu hamulcowego i układu hamulcowego wyposażonego w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) – wskazać różnice. Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnieć osobom ubiegającym się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zademonstrować manewr hamowania na prostej drodze i na łuku drogi pojazdem wyposażonym w konwencjonalny układ hamowania i układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. Szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie dobranie prędkości granicznej, umożliwiającej prawidłowe wykonanie manewru hamowania.

Opisać działanie siły odśrodkowej na pojazd w czasie hamowania awaryjnego na łuku drogi. Omówić i zaprezentować działanie innych nowoczesnych systemów elektronicznych (m.in. systemu stabilizacji toru jazdy oraz systemu kontroli trakcji) i ich wpływ na wykonywane manewry. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda z osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zajęła prawidłową pozycję za kierownicą i ćwiczyła zademonstrowane manewry, wykonując ćwiczenie z różnymi prędkościami przy użyciu i bez użycia systemów. Ćwiczenie ma na celu ukazanie granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Powtórzyć ćwiczenie w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy.

Poz. 91

Dziennik Ustaw

W przypadku odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E lub D+E omówić sposób zachowania się zespołu pojazdów podczas wykonywania manewrów oraz przeprowadzić ćwiczenia. Ćwiczenia przeprowadzane w zakresie prawa jazdy kategorii C+E należy wykonać przy użyciu zespołu pojazdów, w którego skład będzie wchodzić: – przyczepa obciążona do połowy swojej dopuszczalnej ładowności, – cysterna wypełniona do połowy płynem. pokaz (przed każdym ćwiczeniem) + ćwiczenia 5 godzin (P)

– 28 –

4

Kierowanie pojazdem na

Omówić pojęcie tzw. skrętu szosowego.

omówienie zagadnienia

1 godzina (T)

Poz. 91

Dziennik Ustaw

prostym odcinku i na łuku drogi w czasie pokonywania wyznaczonej trasy na torze szkoleniowym 7 godzin (P)

– 29 –

5

1 godzina (T) 7 godzin (P)

Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnieć osobom ubiegającym pokaz się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad (przed każdym bezpieczeństwa. ćwiczeniem) + ćwiczenia W ramach pokazu zaprezentować prawidłową technikę pokonywania pojazdem łuku drogi. Szczególną uwagę zwróć na: ułożenie rąk i operowanie kołem kierownicy w skręcie szosowym, dobór prędkości i przełożenia skrzyni biegów, tory przejazdu oraz występowanie nadsterowności i podsterowności pojazdu. Omówić wpływ rodzaju i stanu nawierzchni na przyczepność kół. Omówić i zaprezentować działanie nowoczesnych systemów elektronicznych i ich wpływ na wykonywane manewry. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda z osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zajęła prawidłową pozycję za kierownicą i ćwiczyła zademonstrowane manewry. Powtórzyć ćwiczenie w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Na bieżąco omawiać popełniane błędy. W przypadku odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E lub D+E omówić sposób zachowania się zespołu pojazdów podczas wykonywania manewrów oraz przeprowadzić ćwiczenia. Ćwiczenia przeprowadzane w zakresie prawa jazdy kategorii C+E należy wykonać przy użyciu zespołu pojazdów, w którego skład będzie wchodzić: – przyczepa obciążona do połowy swojej dopuszczalnej ładowności, – cysterna wypełniona do połowy płynem. Wyprowadzanie Scharakteryzować technikę kierowania pojazdem w przypadku możliwego omówienie pojazdu poślizgu kół. Wskazać różnice w poślizgu osi przedniej i tylnej. Opisać reakcje zagadnienia z poślizgu obronne kierującego pojazdem na powstały poślizg. Szczególną uwagę zwróć na pokaz w warunkach wpływ prędkości i sposobu używania pedału hamulca na technikę (przed każdym symulowanych na wyprowadzania pojazdu z poślizgu oraz na konieczność zajmowania ćwiczeniem) płycie poślizgowej prawidłowej pozycji kierującego w pojeździe. + ćwiczenia z Przed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnieć osobom ubiegającym wykorzystaniem się o uprawnienia instruktora techniki jazdy o konieczności przestrzegania zasad zdalnego bezpieczeństwa. urządzenia do W ramach pokazu zaprezentować prawidłową technikę pokonywania pomiaru wyznaczonej trasy pojazdem (w tym zademonstrować technikę omijania prędkości

Poz. 91

Dziennik Ustaw – 30 –

niespodziewanej przeszkody w sytuacji, gdy nie można przed nią zatrzymać pojazdu). Szczególną uwagę zwrócić na kształcenie umiejętności w zakresie prawidłowych odruchów obronnych na powstały poślizg tylnej osi pojazdu. W ramach ćwiczeń polecić, aby każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zajęła prawidłową pozycję za kierownicą i przećwiczyła technikę pokonywania wyznaczonej trasy, wykonując ćwiczenie z różnymi prędkościami. Ćwiczenie ma na celu ukazanie granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Powtórzyć ćwiczenie w zależności od potrzeb osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy.

Na bieżąco omawiać popełniane błędy. Dodatkowo przeprowadzić ćwiczenia z wykorzystaniem innych systemów symulowania poślizgu w realnym ruchu, np. trolei, pojazdu wyposażonego w urządzenie zmieniające przyczepność kół do podłoża. W przypadku odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E lub D+E omówić sposób zachowania się zespołu pojazdów podczas wykonywania manewrów oraz przeprowadzić ćwiczenia. Ćwiczenia przeprowadzane w zakresie prawa jazdy kategorii C+E należy wykonać przy użyciu zespołu pojazdów, w którego skład będzie wchodzić: – przyczepa obciążona do połowy swojej dopuszczalnej ładowności, – cysterna wypełniona do połowy płynem.

Poz. 91

Temat nr 3: Kształcenie umiejętności metodycznych instruktora techniki jazdy

Dziennik Ustaw

Po zakończeniu zajęć osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy:  potrafi przygotować konspekt zajęć realizowanych metodą wykładu i pokazu,  potrafi zrealizować zajęcia metodą wykładu,  potrafi zrealizować zajęcia metodą pokazu,  posiada umiejętności w zakresie przekazywania wiedzy z doskonalenia techniki jazdy,  potrafi wykazać się umiejętnościami z zakresu techniki jazdy. Wskazówki do realizacji Metoda

Lp.

Zagadnienia

1

Przygotowanie konspektu zajęć

Czas realizacji 6 godzin (T)

2

Realizacja i omówienie zajęć dydaktycznych

Osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy praca opracowują konspekty do realizacji zajęć z zakresu doskonalenia techniki indywidualna jazdy z wykorzystaniem metody wykładu i metody pokazu (demonstracja i ćwiczenia). Osoby prowadzące szkolenie monitorują grupę i oceniają poprawność metodyczną opracowanych konspektów zajęć. Osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki jazdy prowadzenie przeprowadzają zajęcia z zakresu doskonalenia techniki jazdy na zajęć przez podstawie opracowanych przez siebie konspektów. osoby ubiegające się Zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem danej metody nauczania (wykład, o uprawnienia pokaz) przeprowadza się w czasie jednej jednostki lekcyjnej (45 minut). instruktora Każda osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy techniki jazdy przeprowadza dwie lekcje – każdą z nich inną metodą. omówienie Bezpośrednio po zakończeniu każdej lekcji należy ją omówić według realizowanych poniższego scenariusza: zajęć przez  osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy osoby dokonuje samooceny w zakresie realizowanych zajęć, ubiegające się  pozostałe osoby ubiegające się o uprawnienia instruktora techniki o uprawnienia jazdy oceniają obserwowane zajęcia w aspekcie mocnych i słabych instruktora stron, techniki jazdy  osoby prowadzące szkolenie oceniają zajęcia. oraz osoby W podsumowaniu zwrócić uwagę na aspekt metodyczny i merytoryczny prowadzące lekcji oraz wskazać mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć. kurs Szczególną uwagę zwróć na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (m.in. czy prowadzący je omawiał) podczas realizowanych zajęć.

40 godzin (T)

– 31 – Poz. 91

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 91

Szkolenie podstawowe w zakresie prawa jazdy kategorii A Numer tematu 1 Numer zagadnienia 1 2 3 4 1 2 3 4 Liczba godzin zajęć teoretycznych zajęć praktycznych (T) (P) 3 3 4 4 1 1 1 7 1 1 1 6 40 65 7 24 7 46

2.1

5 6 7 1 3 2 Suma (T) i suma (P) Razem

111

Szkolenie podstawowe w zakresie w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E Numer tematu Numer zagadnienia Liczba godzin zajęć teoretycznych zajęć praktycznych (T) (P) 3 3 4 4 1 1 1 1 6 40 64 5 5 7 7 24

1 2 1 3 4 1 2 2.2 3 4 5 1 3 2 Suma (T) i suma (P) Razem

88

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 91

II. Szkolenie uzupełniające

1. Osoba posiadająca uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii A, która rozszerza ich zakres o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E, uczestniczy w szkoleniu uzupełniającym, obejmującym szkolenie w zakresie tematu nr 2.2. Numer tematu Numer zagadnienia Liczba godzin zajęć teoretycznych zajęć praktycznych (T) (P) 1 1 1 1 4 5 5 7 7 24

1 2 2.2 3 4 5 Suma (T) i suma (P) Razem

28

2. Osoba posiadająca uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C i C+E, D lub D+E, która rozszerza ich zakres o kategorię prawa jazdy A, uczestniczy w szkoleniu uzupełniającym, obejmującym szkolenie w zakresie tematu nr 2.1. Numer tematu Numer zagadnienia Liczba godzin zajęć teoretycznych zajęć praktycznych (T) (P) 1 1 1 7 1 1 1 5 7 24 7 46

1 2 3 2.1 4 5 6 7 Suma (T) i suma (P) Razem

51

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 91

3. Osoba posiadająca uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E, która rozszerza ich zakres o kategorie prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D lub D+E, uczestniczy w szkoleniu uzupełniającym, obejmującym szkolenie w zakresie tematu nr 2.2 następującym w wymiarze: Numer tematu Numer zagadnienia Liczba godzin zajęć teoretycznych zajęć praktycznych (T) (P) 15 min. 15 min. 15 min. 15 min. 1 3 3 4 4 14

1 2 2.2 3 4 5 Suma (T) i suma (P) Razem

15

4. Zadania są realizowane z wykorzystaniem zespołu pojazdów lub pojazdu członowego w zakresie danej kategorii z wyjątkiem pkt 2 i 3 w temacie 2.2.

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 91

Załącznik nr 7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO ALBO UZUPEŁNIAJĄCEGO OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY Format A5 lub A4

…………...………...………....…….

(miejscowość i data)

...…………….……….…...…..…

(pieczątka ośrodka doskonalenia techniki jazdy)

Z a ś w i a d c z e n i e nr ………./……….1)

o ukończeniu szkolenia podstawowego/uzupełniającego2) osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii ………………………………………

………...……………………………..……………………..………………………….......…

(imię i nazwisko)

Nr PESEL

3)

wpisany(a) do rejestru osób szkolonych założonego w roku ……………… pod pozycją ….……… posiadający(a) prawo jazdy kategorii …………….…………….…......... wydane przez …………………………………………………………...…………………4)

Data rozpoczęcia szkolenia zakończenia szkolenia Liczba godzin przeprowadzonych zajęć teoretycznych praktycznych

…...…………………….……….......

(podpis i pieczątka kierownika ośrodka doskonalenia techniki jazdy)

O B J A Ś N I E N I A:

1) Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania, np : 1/2013

2) Niepotrzebne skreślić

3) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument

4) Wpisać nazwę organu

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 91

Załącznik nr 8

WYSOKOŚĆ STAWEK WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA EGZAMIN OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY Tabela

1. Wysokość stawek wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej Lp. 1 2 3 Funkcja Przewodniczący komisji Członek komisji Sekretarz komisji Wynagrodzenie za egzamin (w zł)*) teoretyczny 290 174 232 praktyczny 348 232 290

*) Wynagrodzenie jest wypłacane za przeprowadzenie egzaminu dla jednej grupy osób egzaminowanych. Tabela

2. Wysokość opłat za egzamin osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy Lp. 1 2 3 4 A B C lub D B+E, C+E lub D+E Egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii Opłata za egzamin (w zł) teoretyczny 120 120 120 120 praktyczny 260 275 390 390

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 91

Załącznik nr 9

ZAKRES WIEDZY SPRAWDZANEJ PODCZAS CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU ORAZ STRUKTURA BANKU PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

1. Test przeprowadzany podczas części teoretycznej egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora doskonalenia techniki jazdy składa się z:

1) 20 pytań po 3 punkty w zakresie szkolenia teoretycznego i praktycznego osób doskonalących technikę jazdy;

2) 5 pytań za 1 punkt z zakresu psychologii w zakresie kształcenia dorosłych;

3) 5 pytań za 1 punkt z zakresu metodyki nauczania;

4) 10 pytań za 2 punkty z zakresu wybranych zagadnień z techniki kierowania pojazdami z uwzględnieniem wybranych zagadnień z bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Pytania przygotowuje się odrębnie dla każdej kategorii prawa jazdy, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć.

3. Katalog pytań na egzamin dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy składa się co najmniej z 50 pytań w każdym z następujących zakresów:

1) szkolenie teoretyczne i praktyczne osób doskonalących technikę jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii A;

2) szkolenie teoretyczne i praktyczne osób doskonalących technikę jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E;

3) szkolenie teoretyczne i praktyczne osób doskonalących technikę jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E;

4) szkolenie teoretyczne i praktyczne osób doskonalących technikę jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii D, D+E;

5) psychologia w zakresie kształcenia dorosłych;

6) metodyka nauczania;

7) wybrane zagadnienia z techniki kierowania pojazdami, z uwzględnieniem wybranych zagadnienia z bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. W przypadku testu przeprowadzanego w formie pisemnej komisja przygotowuje zestawy pytań egzaminacyjnych na każdy egzamin odrębnie, przy czym dobór pytań do każdego testu odbywa się drogą losową.

5. W przypadku testu przeprowadzanego przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego system komputerowy dokonuje losowego doboru pytań dla każdej osoby ubiegającej się o uprawnienia instruktora techniki jazdy.

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 91

Załącznik nr 10

WZÓR ŚWIADECTWA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY Strony: 1 i 4

Świadectwo instruktora techniki jazdy

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 91

Strony: 2 i 3

Nr druku ………...…….……

……………………………………………..

(organ wydający)

kolorowe zdjęcie o wymiarach (3,5 cm x 4,5 cm)

Świadectwo instruktora techniki jazdy

1. ……...………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

2. Nr PESEL …………………………………………………

*)

3. ……………………………………………...………………….

.................................................

(podpis posiadacza legitymacji)

(kod pocztowy, miejscowość)

……………………………………………………………………

(ulica, nr budynku, nr lokalu)

DATA WAŻNOŚCI r mp mp r mp r mp r

3. Posiada uprawnienia nr …………………………………….. instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii: …………………………………………………………………. .……………………………………

(miejscowość)

………………………..

(data)

r mp mp

r mp

r mp

r

………………………………………

(podpis i pieczątka organu wydającego)

O B J A Ś N I E N I E: *) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument

Rozmiar: 74 mm x 105 mm x 2 mm Barwa tła: granatowa – strony 4 i 1, biała – strony 2 i 3 Barwa napisów: biała – strona 1, czarna – strony 2 i 3 Datę ważności legitymacji oraz zdjęcia potwierdza się pieczątką okrągłą o średnicy 15 mm, która zawiera: a) nazwę miejscowości stanowiącej siedzibę wojewody – umieszczoną przy jej obwodzie zewnętrznym i ograniczoną obwodem wewnętrznym, b) pierwsze litery wyrazów określających nazwę jednostki – umieszczone poziomo wewnątrz obszaru ograniczonego obwodem wewnętrznym. – miejsce przeznaczone na pieczątkę

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 91

Załącznik nr 11

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY

…….……......................................…………....

(miejscowość) (dzień/miesiąc/rok)

Wojewoda .…….………………………………….…………………….........……….……….…………...…… ulica ……..….…..……......…………………………….………......……… nr budynku ………………..…..… kod pocztowy

A. DANE OSOBOWE

1. Nazwisko

2. Imię

4. Adres zamieszkania 4.1. Województwo 4.2. Powiat 4.4. Ulica 4.7. Kod pocztowy 4.8. Poczta 4.3. Miejscowość 4.5. Numer budynku 4.9. Telefon kontaktowy 4.6. Numer lokalu

-

miejscowość ………………………………...…………………………... Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

3. Nr PESEL*)

B. WYDANY DOKUEMNT (wypełnia instruktor techniki jazdy) Posiadam uzyskane w dniu …………...……………………… uprawnienia instruktora techniki jazdy nr ……..…………………………… w zakresie prawa jazdy kategorii ...…………………………….……………………………………………………..…………….…………. C. WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY

1. Wnoszę o wpisanie do ewidencji instruktorów techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii (właściwe zaznaczyć). A B B+E C C+E D D+E

-

2. Załączniki:

1) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

2) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, w przypadku osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy;

4) kopia posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy;

5) kopia prawa jazdy;

6) fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;

7) dowód uiszczenia opłaty za egzamin. D. SPOSÓB ODBIORU ŚWIADECTWA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY odbiorę osobiście proszę przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Świadectwo instruktora techniki jazdy E. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku (właściwe zaznaczyć „x”): podane w części A dane są zgodne ze stanem faktycznym; posiadam wykształcenie średnie; nie zostałem wykreślony z ewidencji instruktorów techniki jazdy, o której mowa w art. 117 ust.

2 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za:  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,  przestępstwom przeciwko życiu i zdrowiu,  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. F. POTWIERDZENIE ODBIORU (w przypadku osobistego odbioru) Potwierdzam odbiór świadectwa instruktora techniki jazdy nr …………….…… w dniu ……………………………. ………………….…………………………………….

(podpis osoby składającej wniosek)

O B J A Ś N I E N I E: *) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument

…………………….………………………………….

(podpis osoby odbierającej świadectwo)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 91 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Prawo jazdy wydane za granicą a uprawnienia w Polsce

  Prawo jazdy wydane za granicą pozwala prowadzić pojazdy w Polsce?

 • Irlandzkie prawo jazdy w Polsce

  Posiadam tzw. provisional driving licence wydane w Irlandii (do czasu zdania egzaminu z jazdy nie mogę poruszać się po autostradach) czy jest możliwość wymienienia go (...)

 • Wymiana prawa jazdy

  Czy i w jakim terminie muszę zmienić swoje prawo jazdy jeśli zmieniły mi się w nim dane? W jednym przypadku jest to tylko zmiana adresu, a w drugim jest to zmiana nazwiska (...)

 • Odebranie prawa jazdy a jazda na rowerze

  Zostałem ukarany grzywną oraz zatrzymaniem prawa jazdy na okres jednego roku. Zostałem zatrzymany wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, ze wskazaniem 0,25. (...)

 • Prawo jazdy wydane za granicą

  Trzy lata temu zostało mi zabrane prawo jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwym. Okres kary minął w tym roku, mógłbym zdawać egzamin aby zostały mi przywrócone uprawnienia, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-18 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-15 poz. 809

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-16 poz. 870

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

 • Komunikat UE z 2009-04-18 nr 90 poz. 3

  Sprawa C-321/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 lutego 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-08 poz. 542

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.