Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 923 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-08-13
Data wydania:2013-04-18
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 923 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz.923

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI zdnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 2 kwietnia 2007r. wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. Nr71, poz.479), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 20 czerwca 2008r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. Nr119, poz.768); 2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 4 grudnia 2008r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. Nr225, poz.1496); 3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 19 czerwca 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. poz.726).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 20 czerwca 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. Nr119, poz.768), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 4 grudnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. Nr225, poz.1496), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 3) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 19 czerwca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. poz.726), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

Dziennik Ustaw –2– Poz.923

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 kwietnia 2013r. (poz.923)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych2) Na podstawie art.28 ust. 2 ustawy zdnia 22 lipca 2006r. opaszach (Dz.U. Nr144, poz.1045, późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §1.Przeznaczenie mieszanek paszowych dietetycznych, zwanych dalej „mieszankami”, wtym gatunki lub kategorie zwierząt, uktórych można je stosować, właściwości pokarmowe tych mieszanek, dodatkowe wymagania, jakie powinno spełniać oznakowanie mieszanek, oraz zalecenia, zgodnie zktórymi mają być stosowane te mieszanki, są określone wzałączniku do rozporządzenia. §2.Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 24 lutego 2003r. wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. Nr50, poz.431). §3.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).

Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia: – dyrektywy Komisji 94/39/WE zdnia 25 lipca 1994r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Dz.Urz. WE L 207 z10.08.1994, str. 20, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 16, str. 340, zpóźn. zm.), – dyrektywy Rady 93/74/EWG zdnia 13 września 1993r. wsprawie pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Dz.Urz. WE L 237 z22.09.1993, str. 23, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 74, zpóźn. zm.), – dyrektywy Komisji 2002/1/WE zdnia 7 stycznia 2002r. zmieniającej dyrektywę 94/39/WE wodniesieniu do pasz zwierzęcych mających na celu wspomaganie czynności wątroby w przypadku chronicznej niewydolności wątroby (Dz. Urz. WE L 5 z09.01.2002, str.8; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34, str. 444), – dyrektywy Komisji 2008/82/WE zdnia 30 lipca 2008r. zmieniającej dyrektywę 2008/38/WE wodniesieniu do pasz wspomagających funkcjonowanie nerek wprzypadkach ich chronicznej niewydolności (Dz.Urz. UE L 202 z31.07.2008, str. 48), – dyrektywy Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do poszczególnych potrzeb żywieniowych (Dz.Urz. UE L 62 z06.03.2008, str. 9, zpóźn. zm.) zmienionej rozporządzeniem Komisji(UE) nr1070/2010 zdnia 22 listopada 2010r. zmieniającym dyrektywę 2008/38/WE poprzez dodanie do wykazu planowanych zastosowań wspomagania metabolizmu stawów jako szczególnej potrzeby żywieniowej w przypadku zapalenia kości i stawów upsów ikotów (Dz.Urz. UE L 306 z23.11.2010, str.42).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr60, poz.372 iNr230 poz.1511, z2011r. Nr106, poz.622 oraz z2012r. poz.1007.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 20 kwietnia 2007r.

1)

Załącznikdo rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r.5)

Dziennik Ustaw

PRZEZNACZENIE MIESZANEK, W TYM GATUNKI LUB KATEGORIE ZWIERZĄT, U KTÓRYCH MOŻNA JE STOSOWAĆ, WŁAŚCIWOŚCI POKARMOWE TYCH MIESZANEK, DODATKOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ OZNAKOWANIE MIESZANEK, ORAZ ZALECENIA, ZGODNIE Z KTÓRYMI MAJĄ BYĆ STOSOWANE TE MIESZANKI

Przeznaczenie 2 Psy ikoty – określenie źródła białka, – zawartość wapnia, – zawartość fosforu, – zawartość potasu, – zawartość sodu, z – awartość niezbędnych kwasów tłuszczowych (jeżeli są dodane) 3 4 5

Istotne właściwości pokarmowe

Gatunek lub kategoria zwierząt

Dodatkowe wymagania, jakie powinno spełniać oznakowanie

Zalecenia, zgodnie zktórymi mają być stosowane

1

Wspomaganie funkcji nerek w przypadku ich chronicznej niewydolności1)

Niska zawartość fosforu iograniczona zawartość wysokiej jakości białka

–3–

Zalecany czas stosowania: – początkowo do 6 miesięcy2), – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.


”, – skazanie winstrukcji użycia: w „Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.” Zalecany czas stosowania: – początkowo do 6 miesięcy2), – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”, – skazanie winstrukcji użycia: w „Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.”

Zmniejszenie wchłaniania fosforu przez dodanie węglanu lantanu-oktahydratu

Dorosłe koty

– określenie źródła białka, – zawartość wapnia, – zawartość fosforu, – zawartość potasu, – zawartość sodu, – awartość węglanu lantanu-oktaz hydratu, – awartość podstawowych kwasów z tłuszczowych (jeżeli są dodane)

5)

Poz.923

Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 20 czerwca 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. Nr119, poz.768), które weszło wżycie zdniem 22 lipca 2008r.; § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 4grudnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. Nr225, poz.1496), które weszło wżycie zdniem 22 stycznia 2009r.; § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 19 czerwca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie mieszanek paszowych dietetycznych (Dz.U. poz.726), które weszło wżycie zdniem 12 lipca 2012r.

1 Psy – określenie źródła białka, – zawartość wapnia, – zawartość fosforu, – zawartość sodu, – zawartość magnezu, – zawartość potasu, – zawartość chlorków, – zawartość siarki, – awartość i rodzaj substancji zaz kwaszających mocz Zalecany czas stosowania: – od 5 do 12 tygodni, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”, – wskazanie winstrukcji użycia: „Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.” Zalecany czas stosowania: – do 6 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.” Zalecany czas stosowania: – od 5 do 12 tygodni, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”, – skazanie winstrukcji użycia: w „Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.”

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Rozpuszczanie kamieni struwitowych3)

Właściwości zakwaszania moczu, niska zawartość magnezu iograniczona zawartość wysokiej jakości białka

Właściwości zakwaszania moczu oraz niska zawartość magnezu

Koty

–4–

– zawartość wapnia, – zawartość fosforu, – zawartość sodu, – zawartość magnezu, – zawartość potasu, – zawartość chlorków, – zawartość siarki, – zawartość tauryny ogółem, – awartość i rodzaj substancji zaz kwaszających mocz – zawartość wapnia, – zawartość fosforu, – zawartość sodu, – zawartość magnezu, – zawartość potasu, – zawartość chlorków, – zawartość siarki, – awartość i rodzaj substancji zaz kwaszających mocz – określenie źródła białka

Ograniczenie ponownego tworzenia się kamieni struwitowych3) Psy ikoty

Właściwości zakwaszania moczu oraz umiarkowana zawartość magnezu

Ograniczenie powstawania kamieni moczanowych

Niska zawartość puryn, niska zawartość wysokiej jakości białka

Psy ikoty

Zalecany czas stosowania: – o 6 miesięcy, jednak wprzypadku nieodd wracalnych zaburzeń metabolizmu kwasu moczowego – przez całe życie zwierząt, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”

Poz.923

1 Psy ikoty – zawartość fosforu, – zawartość wapnia, – zawartość sodu, – zawartość magnezu, – zawartość potasu, – zawartość chlorków, – zawartość siarki, – zawartość witaminy D ogółem, – zawartość hydroksyproliny, – awartość irodzaj substancji alkaz lizujących mocz – awartość aminokwasów siarkoz wych ogółem, – zawartość sodu, – zawartość potasu, – zawartość chlorków, – zawartość siarki, – awartość irodzaj substancji alkaz lizujących mocz – określenie źródła białka, – awartość niezbędnych kwasów z tłuszczowych (jeżeli są dodane), – określenie źródła węglowodanów, – awartość niezbędnych kwasów z tłuszczowych (jeżeli są dodane) Psy ikoty – awartość i rodzaj łatwo strawz nych składników wraz ze sposobem ich przetwarzania, jeżeli dotyczy, – zawartość sodu, – zawartość potasu, – awartość irodzaj substancji osłaz niających (jeżeli są dodane) Zalecany czas stosowania: – od 1 do 2 tygodni, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przeznaczone do stosowania w przebiegu ostrej biegunki oraz w okresie rekonwalescencji.


” „Przed użyciem zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.” Zalecany czas stosowania: – początkowo do 1 roku, w – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.” Zalecany czas stosowania: – do 6 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Ograniczenie powstawania kamieni szczawianowych

Niska zawartość wapnia, niska zawartość witaminy D oraz właściwości alkalizowania moczu

Ograniczenie powstawania kamieni cystynowych

Niska zawartość białka, umiarkowana zawartość aminokwasów siarkowych oraz właściwości alkalizowania moczu

Psy ikoty

–5–

Zapobieganie nietolerancji składników pokarmowych4) Psy ikoty

Wybrane źródła białka

lub

Zalecany czas stosowania: – d 3 do 8 tygodni; wprzypadku ustąpienia o objawów nietolerancji mieszankę można stosować przez czas nieokreślony

wybrane źródła węglowodanów

Redukcja ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego

Podwyższona zawartość elektrolitów iłatwo strawnych składników

Poz.923

1 Psy ikoty – awartość i rodzaj łatwo strawz nych składników wraz ze sposobem ich przetwarzania, jeżeli dotyczy Zalecany czas stosowania: – d 3 do 12 tygodni, jednak w przypadku o chronicznej niewydolności trzustki – przez całe życie zwierząt, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.” Zalecany czas stosowania: – początkowo do 6 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Wyrównywanie trawienia5)

zaburzeń

Łatwo strawne składniki oraz niska zawartość tłuszczu

Wspomaganie akcji serca w przypadku chronicznej niewydolności krążenia Psy ikoty – zawartość sodu, – zawartość potasu, – zawartość magnezu

Niska zawartość sodu i zwiększona proporcja potasu (K)/sodu (Na)

Regulacja zaopatrywania wglukozę wprzypadku cukrzycy (Diabetes mellitus) Psy ikoty

Niska zawartość węglowodanów stanowiących źródło do szybkiego uwalniania glukozy

–6–

– określenie źródła węglowodanów, – łaściwości węglowodanów wyw nikające ze sposobu ich przetwarzania, jeżeli dotyczy, – zawartość skrobi, – zawartość cukrów ogółem, – awartość fruktozy (jeżeli jest doz dana), – awartość niezbędnych kwasów z tłuszczowych (jeżeli są dodane), ź – ródła, zawartość irodzaj kwasów tłuszczowych okrótkiej iśredniej długości łańcucha węglowego (jeżeli są dodane)

Zalecany czas stosowania: – początkowo do 6 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”

Poz.923

1 Psy – określenie źródła białka, – awartość niezbędnych kwasów z tłuszczowych, – awartość i rodzaj łatwo strawz nych węglowodanów wraz ze sposobem ich przetwarzania, jeżeli dotyczy, – zawartość sodu, – zawartość miedzi ogółem – określenie źródła białka, – awartość niezbędnych kwasów z tłuszczowych, – zawartość sodu, – zawartość miedzi ogółem Zalecany czas stosowania: – początkowo do 6 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”, – wskazanie winstrukcji użycia: „Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.”

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Wspomaganie czynności wątroby w przypadku jej chronicznej niewydolności

Umiarkowana zawartość wysokiej jakości białek, wysoka zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych oraz wysoka zawartość łatwo strawnych węglowodanów

Umiarkowana zawartość wysokiej jakości białek oraz wysoka zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych

Koty

–7–

Zalecany czas stosowania: – początkowo do 6 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”, – wskazanie winstrukcji użycia: „Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.” Zalecany czas stosowania: – początkowo do 2 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.” Zalecany czas stosowania: – początkowo do 6 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”

Wspomaganie przemiany tłuszczów w przypadku ich nadmiernej zawartości (hiperlipidemia)

Niska zawartość tłuszczu iwysoka zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych Psy ikoty

– awartość niezbędnych kwasów z tłuszczowych, z – awartość kwasów tłuszczowych n-3*) (jeżeli są dodane)

Zmniejszanie poziomu miedzi wwątrobie

Niska zawartość miedzi

Psy

– zawartość miedzi ogółem

Poz.923

1 Psy ikoty Zalecany czas stosowania: – do osiągnięcia docelowej masy ciała, – instrukcji użycia należy określić zalecaw ną ilość wdawce dziennej

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Redukcja nadmiernej masy ciała

Niska wartość energetyczna

–8–

– artość energetyczna określana w jako energia metaboliczna (EM) wyrażona w megadżulach na 1kilogram (MJ/kg), którą oblicza się następująco:

1) przypadku mieszanek przew znaczonych dla psów i kotów, z wyjątkiem mieszanek zawierających powyżej 14% wody, przeznaczonych dla kotów: EM w MJ/kg = ilość białka ogólnego (w %) x 0,1464 + ilość tłuszczu ogólnego (w%) x 0,3556 + ilość substancji bezazotowych wyciągowych (w%) x 0,1464;

2) przypadku mieszanek zawiew rających powyżej 14% wody przeznaczonych dla kotów: EM w MJ/kg = ilość białka ogólnego (w %) x 0,1632 + ilość tłuszczu ogólnego (w%) x 0,3222 + ilość substancji bezazotowych wyciągowych x 0,1255 − (minus) 0,2092 – awartość i rodzaj łatwo strawz nych składników wraz ze sposobem ich przetwarzania, jeżeli dotyczy, – artość energetyczna mieszanki, w – awartość kwasów tłuszczowych z n-3*) in-6**) (jeżeli są dodane) Zalecany czas stosowania: – do powrotu do normy, – przypadku mieszanek wymagających w podawania przez sondę, na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie należy zamieścić wskazówkę otreści: „Podawać pod nadzorem lekarza weterynarii.”

Dieta wyrównawcza wokresie rekonwalescencji6) Psy ikoty

Wysoka wartość energetyczna, wysoka koncentracja niezbędnych i łatwo strawnych składników pokarmowych

Poz.923

1 Psy ikoty Zalecany czas stosowania: – do 2 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.” Zalecany czas stosowania: – wstępnie do 3 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.” – awartość niezbędnych kwasów z tłuszczowych

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Wspomaganie funkcji skóry wprzypadku jej stanów zapalnych i nadmiernego wypadania sierści

Wysoka zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych

Wspomaganie metabolizmu stawów wprzypadku choroby zwyrodnieniowej stawów

Minimalna zawartość wsuchej masie kwasów tłuszczowych omega-3 ogółem 3,3% ikwasu eikozapentaenowego (EPA) 0,38%. Odpowiedni poziom witaminy E

Psy

– wasy tłuszczowe omega-3 ogók łem, – EPA ogółem, – witamina E ogółem

Koty

–9–

Minimalna zawartość wsuchej masie kwasów tłuszczowych omega-3 ogółem 1,2% i kwasu dokozaheksaenowego (DHA) 0,28%. Zwiększone poziomy metioniny imanganu. Odpowiedni poziom witaminy E Krowy mleczne – zawartość wapnia, – zawartość fosforu, – zawartość magnezu – zawartość wapnia, – zawartość fosforu, – zawartość sodu, – zawartość potasu, – zawartość chlorków, – zawartość siarki o – kreślenie zawartości syntetycznego glinokrzemianu sodu

– wasy tłuszczowe omega-3 ogók łem, – DHA ogółem, – metionina ogółem, – mangan ogółem, – witamina E ogółem

Zalecany czas stosowania: – wstępnie do 3 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.” Zalecany czas stosowania: – od 1 do 4 tygodni przed terminem porodu, – wskazanie winstrukcji użycia: „Zaprzestać podawania po porodzie.”

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia gorączki mlecznej

Niska zawartość wapnia

lub niska proporcja kationy/aniony

lub wysoki poziom zeolitów (syntetycznych glinokrzemianów sodu)

Zalecany czas stosowania: – 2 tygodnie przed terminem porodu, w – skazanie winstrukcji użycia: „Ograniczyć ilość paszy, aby dzienna dawka nie przekraczała 500 g glinokrzemianu sodu na zwierzę.”, „Zaprzestać podawania po porodzie.”

Poz.923

1 – ogólna zawartość wapnia, – ródła wapnia wraz zokreśleniem ź jego zawartości Zalecany czas stosowania: „Stosować od pierwszych symptomów porodu istosować przez dwa dni po jego zakończeniu.”, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem zalecane jest zasięgnięcie opinii eksperta wzakresie żywienia.”, – instrukcji użycia należy określić daww kowanie oraz czas stosowania przed porodem ipo jego zakończeniu Zalecany czas stosowania: – od 3 do 6 tygodni po porodzie9), – statnie 6 tygodni przed porodem ipierwo sze 3 tygodnie po porodzie10)

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

lub wysoki poziom wapnia w postaci łatwo dostępnych soli wapniowych

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia ketozy7)

8) Krowy iowce mleczne – awartość irodzaj składników doz starczających glukogennych źródeł energii, – awartość propano-1,2-diolu (jez żeli jest dodany jako prekursor glukozy), – awartość glicerolu (jeżeli jest doz dany jako prekursor glukozy) Oznakowanie zawiera: – zawartość skrobi, – zawartość cukrów ogółem, – zawartość magnezu, – zawartość sodu, – zawartość potasu

Składniki dostarczające glukogennych źródeł energii

– 10 –

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia tężyczki (hipomagnezemia – niedobór magnezu we krwi)

Wysoka zawartość magnezu, łatwo przyswajalne węglowodany, umiarkowana zawartość białka oraz niska zawartość potasu

Przeżuwacze

Zalecany czas stosowania: – d 3 do 10 tygodni w okresie szybkiego o wzrostu traw, – instrukcji użycia należy podać wskaw zówki dotyczące równoważenia dawki dziennej, z uwzględnieniem włókna i łatwo dostępnych źródeł energii, – przypadku mieszanek dla owiec wskaw zać na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie: „Szczególnie wskazane dla owiec karmiących.”

Poz.923

1 Przeżuwacze – zawartość skrobi, – zawartość cukrów ogółem Zalecany czas stosowania: – maksymalnie przez okres 2 miesięcy11), – instrukcji użycia należy podać wskaw zówki dotyczące równoważenia dawki dziennej, z uwzględnieniem włókna i łatwo fermentujących węglowodanów, – przypadku mieszanek dla krów mleczw nych na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie wskazać: „Szczególnie zalecane dla krów wysokowydajnych.”, – przypadku mieszanek dla bydła opasow wego na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie wskazać: „Szczególnie wskazane w opasie intensywnym...”12) Zalecany czas stosowania: – d 1 do 7 dni (od 1 do 3 dni, jeżeli jest to o jedyny sposób żywienia zwierzęcia), – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „W przypadku zagrożenia, w trakcie lub po przebytych zaburzeniach trawiennych (biegunka).” „Przed użyciem zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.” Zalecany czas stosowania: – do 6 tygodni, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przeznaczone szczególnie podczas intensywnego żywienia młodych zwierząt.”, – wskazanie winstrukcji użycia: „Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.”

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy

Niska zawartość łatwo fermentujących węglowodanów i wysoka zdolność buforowania

Stabilizacja równowagi wodno-elektrolitowej

Głównie elektrolity i łatwo przyswajalne węglowodany

– 11 –

Cielęta Prosięta Jagnięta Koźlęta Źrebięta

– określenie źródła węglowodanów, – zawartość sodu, – zawartość potasu, – zawartość chlorków

Zmniejszenie ryzyka tworzenia się kamieni moczowych

Niska zawartość fosforu, magnezu oraz właściwości zakwaszania moczu

Przeżuwacze

– zawartość wapnia, – zawartość fosforu, – zawartość sodu, – zawartość magnezu, – zawartość potasu, – zawartość chlorków, – zawartość siarki, – awartość i rodzaj substancji zaz kwaszających mocz

Poz.923

1 Tuczniki Zalecany czas stosowania: – od 1 do 7 dni, – skazać przypadki i sytuacje, w których w użycie tej mieszanki jest właściwe – zawartość magnezu,

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Łagodzenie reakcji stresowych – awartość i rodzaj łatwo strawz nych składników wraz ze sposobem ich przetwarzania, jeżeli dotyczy, – awartość kwasów tłuszczowych z n-3*) (jeżeli są dodane) Prosięta – awartość i rodzaj łatwo strawz nych składników wraz ze sposobem ich przetwarzania, jeżeli dotyczy, – zdolności buforujące, ź – ródło substancji ściągających (jeżeli są dodane), – ródło substancji osłaniających ź (jeżeli są dodane) z – awartość i rodzaj łatwo strawnych składników wraz ze sposobem ich przetwarzania, jeżeli dotyczy, ź – ródło substancji ściągających (jeżeli są dodane), ź – ródło substancji osłaniających (jeżeli są dodane) r – odzaj i ilość składników pobudzających perystaltykę jelit

Wysoka zawartość magnezu

lub

łatwo strawne składniki

Stabilizacja fizjologicznych czynności trawiennych

Obniżona zdolność buforowania i łatwo strawne składniki

Zalecany czas stosowania: – od 2 do 4 tygodni, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Wprzypadku zagrożenia, wtrakcie oraz po przebytych zaburzeniach trawiennych.” – 12 –

Łatwo strawne składniki

Tuczniki

Zalecany czas stosowania: – od 2 do 4 tygodni, w – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie: „Wprzypadku zagrożenia, wtrakcie oraz po przebytych zaburzeniach trawiennych.”

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zaparć

Składniki pobudzające perystaltykę jelit

Maciory

Zalecany czas stosowania: o – d 10 do 14 dni przed porodem oraz od 10 do 14 dni po porodzie

Poz.923

1 Kury nioski – artość energetyczna określana w jako energia metaboliczna (EM) wyrażona w megadżulach na 1 kilogram (MJ/kg), EM dla drobiu w MJ/kg = ilość białka ogólnego (w%) x 0,1551 + ilość tłuszczu ogólnego (w %) x 0,3431 + ilość skrobi (w %) x 0,1669 + ilość cukru ogółem (w %) wyrażonego jako sacharoza x 0,1301, – rocentowy udział energii metap bolizowanej ztłuszczów, – awartość z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Zalecany czas stosowania: – okresie pierwszych 2 tygodni po wylęgu w Zalecany czas stosowania: – do 12 tygodni

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia stłuszczenia wątroby

Niska wartość energetyczna z wysokim procentowym udziałem energii metabolizowanej ztłuszczów charakteryzujących się wysokim udziałem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych

Wyrównywanie wchłaniania

zaburzeń

Niska zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych iwysoka zawartość witamin rozpuszczalnych wtłuszczach

Drób, zwyjątkiem gęsi igołębi

– 13 –

– rocentowy udział nasyconych p kwasów tłuszczowych wstosunku do ogólnej ilości kwasów tłuszczowych, – zawartość witaminy Aogółem, – zawartość witaminy D ogółem, – zawartość witaminy E ogółem, – zawartość witaminy K ogółem – ródło i zawartość łatwo strawź nych węglowodanów, białek itłuszczów, wraz ze sposobem ich przetwarzania, jeżeli dotyczy

Wyrównywanie chronicznych zaburzeń trawienia wjelicie cienkim

Zawartość węglowodanów, białek itłuszczów owysokim stopniu strawności do końca jelita cienkiego (przed jelitem ślepym) Koniowate13)

Zalecany czas stosowania: – początkowo do 6 miesięcy, – skazówki dotyczące sytuacji, wktórych w można podawać tę mieszankę oraz sposobu jej stosowania: kilka razy dziennie wmałych ilościach, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”

Poz.923

1 Koniowate Zalecany czas stosowania: – początkowo do 6 miesięcy, – skazówki dotyczące sytuacji, wktórych w można podawać tę mieszankę isposób jej skarmiania, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.” Zalecany czas stosowania: – od 2 do 4 tygodni, w – skazówki dotyczące precyzyjnego określenia sytuacji, w których stosowanie tej mieszanki jest zalecane – źródło włókna, – awartość kwasów tłuszczowych z n-3*) (jeżeli są dodane)

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Wyrównywanie chronicznych zaburzeń trawienia wjelicie grubym

Łatwo strawne włókno

Ograniczenie reakcji na stres

Łatwo strawne składniki

Koniowate

– zawartość magnezu, – awartość i rodzaj łatwo strawz nych składników wraz ze sposobem ich przetwarzania, jeżeli dotyczy, – awartość kwasów tłuszczowych z n-3*) (jeżeli są dodane) – zawartość wapnia, – zawartość sodu, – zawartość magnezu, – zawartość potasu, – zawartość chlorków, – zawartość glukozy

– 14 –

Wyrównywanie utraty elektrolitów w przypadku nadmiernego pocenia się

Głównie elektrolity i łatwo przyswajalne węglowodany

Koniowate

Zalecany czas stosowania: – od 1 do 3 dni, w – skazówki dotyczące określenia sytuacji, w których stosowanie tej mieszanki jest zalecane, – przypadku gdy mieszanka stanowi znaw czącą ilość wdawce dziennej, informacje powinny dotyczyć zabezpieczenia przed ryzykiem nagłych zmian we właściwościach tej mieszanki, – wskazanie winstrukcji użycia: „Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.”

Poz.923

1 Koniowate Zalecany czas stosowania: – do powrotu do normy, w – skazówki dotyczące określenia sytuacji, w których stosowanie tej mieszanki jest zalecane, – przypadku mieszanek przeznaczonych w do podawania przez sondę, na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie należy zamieścić informację otreści: „Podawać pod nadzorem lekarza weterynarii.” – awartość i rodzaj łatwo strawz nych składników wraz ze sposobem ich przetwarzania, jeżeli dotyczy, – awartość kwasów tłuszczowych z n-3*) in-6**) (jeżeli są dodane)

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Dieta wyrównawcza wokresie rekonwalescencji

Wysoka koncentracja podstawowych substancji odżywczych, łatwo strawnych składników pokarmowych

Podtrzymywanie czynności wątroby w przypadku jej chronicznej niewydolności

Niska zawartość wysokiej jakości białka oraz łatwo strawnych węglowodanów

Koniowate

– 15 –

– źródła białka iwłókna, – odzaj i zawartość łatwo strawr nych węglowodanów wraz ze sposobem ich przetwarzania, jeżeli dotyczy, – zawartość metioniny, – zawartość choliny, – awartość kwasów tłuszczowych z n-3*) (jeżeli są dodane) – źródła białka, – zawartość wapnia, – zawartość fosforu, – zawartość potasu, – zawartość magnezu, – zawartość sodu

Zalecany czas stosowania: – początkowo do 6 miesięcy, w – skazówki dotyczące sposobu stosowania: kilka razy dziennie w małych ilościach, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.” Zalecany czas stosowania: – początkowo do 6 miesięcy, – skazanie na opakowaniu, pojemniku lub w etykiecie: „Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację zlekarzem weterynarii.”, – wskazanie winstrukcji użycia: „Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.”

Podtrzymywanie czynności nerek wprzypadku ich chronicznej niewydolności

Niska zawartość wysokiej jakości białka oraz niska zawartość fosforu

Koniowate

Ob ja śni en ia :

1)

2)

W miarę potrzeb producent może zalecić stosowanie także w przypadku przejściowej niewydolności nerek. Jeżeli mieszanka jest zalecana do stosowania w przypadku przejściowej niewydolności nerek, wówczas zalecany okres stosowania powinien wynosić od 2 do 4 tygodni.

3) W przypadku mieszanek przeznaczonych dla kotów określenia o treści „choroby dolnych dróg moczowych kotów” lub „syndrom urologiczny kotów – F. U. S.” mogą stanowić uzupełnienie przeznaczenia mieszanki.

Poz.923

4)

Dziennik Ustaw

5)

6)

7)

8)

9)

W odniesieniu do mieszanek zalecanych w przypadkach nietolerancji zalecenie dotyczące szczególnej nietolerancji może być zastąpione przez wskazanie konkretnego składnika pokarmowego. Producent może uzupełnić przeznaczenie mieszanki poprzez zamieszczenie określenia „zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki”. W przypadku mieszanek dla kotów producent może uzupełnić przeznaczenie mieszanki zaleceniem o treści „stłuszczenie wątroby u kotów”. Określenie „ketoza” może być zastąpione określeniem „acetonemia”. Producent może również zalecić stosowanie w okresie rekonwalescencji po przebyciu ketozy. W przypadku stosowania w żywieniu krów mlecznych.

10) W przypadku stosowania w żywieniu owiec.

11) W przypadku stosowania w żywieniu krów mlecznych: „maksymalnie przez okres 2 miesięcy od początku laktacji”.

12) Określić rodzaj zwierząt przeżuwających.

13) W przypadku mieszanek dostosowanych do specyficznych wymagań zwierząt bardzo starych (łatwo strawne składniki), określenie „dla starych zwierząt” należy uzupełnić wskazaniem gatunku lub grupy technologicznej zwierząt. *) Do kwasów tłuszczowych n-3 należą wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w których ostatnie miejsce nienasycone występuje na pozycji trzeciego atomu węgla, licząc od końca łańcucha węglowego. **) Do kwasów tłuszczowych n-6 należą wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w których ostatnie miejsce nienasycone występuje na pozycji szóstego atomu węgla, licząc od końca łańcucha węglowego.

– 16 – Poz.923

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 923 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Dopłaty z UE do hektara

  Czy dopłaty bezpośrednie do rolnictwa dotyczą hektara przeliczeniowego czy rzeczywistego? Czy dopłata jest niezależna od klasy gleby?

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Lokal spółdzielczy a posiadanie nieruchomości

  Czy mając spółdzielcze mieszkanie lokatorskie mogę kupić dom na wsi?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.