Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 95 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-21
Data wydania:2012-12-18
Data wejscia w życie:2013-02-05
Data obowiązywania:2013-02-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 95 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 95

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

1) zdnia 18 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie rocznych planów łowieckich iwieloletnich łowieckich planów hodowlanych Na podstawie art.8 ust.4 ustawy zdnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z2005r. Nr127, poz. 1066, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Środowiska zdnia 13 listopada 2007r. wsprawie rocznych planów łowieckich iwieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. Nr221, poz. 1646) wprowadza się następujące zmiany:


1) w§3: a) wust.1: – wpkt 1 lit.b otrzymuje brzmienie: n „b) azwę województwa i powiatu, nazwę i adres siedziby nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wktórych jest położony obwód łowiecki, nazwę iadres właściwego organu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, na którego obszarze właściwości jest położony obwód łowiecki, oraz nazwę iadres dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,”, – wpkt 2 lit.b otrzymuje brzmienie: „b) iczbę urządzeń związanych zprowadzeniem gospodarki łowieckiej, zpodziałem na ich rodzaje (paśniki, l lizawki, ambony, woliery, zagrody iinne),”, – wpkt 4: – – lit.h otrzymuje brzmienie: „h) iczbę zwierząt łownych, których pozyskanie wdanym roku gospodarczym uwzględnia optymalne gospol darowanie populacjami zwierząt łownych, zpodziałem na gatunki, zwierzynę grubą idrobną oraz wprzypadku zwierzyny grubej także zpodziałem na płeć iosobniki młode (do pierwszego roku życia),”, – – dodaje się lit.iij wbrzmieniu: „i) inimalną imaksymalną liczbę zwierząt łownych zaplanowanych do pozyskania wdanym roku gospodarm czym zuwzględnieniem, że pozyskanie następuje wprzedziale: – od 90% do 110% liczby, októrej mowa wlit.h – wprzypadku zwierzyny grubej, – od 85% do 115% liczby, októrej mowa wlit.h – wprzypadku zwierzyny drobnej, zzaokrągleniem do pełnych liczb, przyjmując, że wartości po przecinku do 49 zaokrągla się wdół, awartości po przecinku od 50 zaokrągla się wgórę,

M inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie §1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr248, poz.1493 iNr284, poz.1671).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2005r. Nr175, poz.1462, z2006r. Nr220, poz.1600, z2007r. Nr176, poz.1238, z2008r. Nr201, poz.1237, z2009r. Nr92, poz.753 i Nr223, poz.1777, z2011r. Nr106, poz.622 oraz z2012r. poz.985 i1281.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 95

j) ptymalną liczbę dzików oraz zwierzyny płowej uwzględnianych przy realizacji planów rocznych, zgodo nie zzasadami selekcji populacyjnej iosobniczej, októrych mowa wart.34 pkt 4 ustawy zdnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie, zpodziałem na gatunki, aponadto wprzypadku: – samców zwierzyny płowej – zpodziałem na klasy wieku, – dzików – zpodziałem na lochy ipozostałe.”, b) ust.5 otrzymuje brzmienie: „5. Stwierdzony ubytek zwierzyny grubej dokumentuje się protokołem stwierdzenia ubytku potwierdzonym przez pracownika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub funkcjonariusza Straży Gminnej, lub innego upoważnionego pracownika gminy, lub funkcjonariusza Policji, lub strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, lub funkcjonariusza straży ochrony kolei, przechowywanym wdokumentacji dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.”;

2) w§5 wust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) iększej niż przewidywana wplanie rocznym powierzchni zredukowanej upraw rolnych uszkodzonych przez w zwierzęta łowne, októrej mowa w§4 ust.6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia 8 marca 2010r. wsprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody wuprawach ipłodach rolnych (Dz. U. Nr45, poz.272).”;

3) po §5 dodaje się §5a wbrzmieniu: „§ 5a.

1. Dopuszcza się korektę planu rocznego wzakresie: l

1) iczby ubytków wzwierzynie grubej, powstałych wroku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy, na który sporządza się plan roczny, l

2) iczby zwierząt łownych pozyskanych wdrodze odstrzałów iodłowów wroku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy, na który sporządza się plan roczny, wodniesieniu do gatunków zwierzyny, na którą dopuszczone jest polowanie – wokresie od przedłożenia planu rocznego do zatwierdzenia do dnia 31 marca.

2. Dzierżawcy izarządcy obwodów łowieckich są obowiązani do złożenia korekty wformie pisemnej. Do korekty nie stosuje się przepisów §4.

3. Korekta dopuszczalna jest do dnia 30 kwietnia roku, wktórym obowiązuje dany plan roczny.”. §2.

1. Plany roczne obowiązujące wdniu wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia zachowują moc przez okres, na jaki zostały sporządzone.

2. Plany roczne obowiązujące wdniu wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia mogą zostać zmienione wzakresie, októrym mowa w§3 ust.1 pkt 1 lit.b, pkt 2 lit.b, pkt 4 lit.h–j oraz ust.5 rozporządzenia, októrym mowa w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zzachowaniem trybu określonego w§4 rozporządzenia, októrym mowa w§1, przy czym zmiana planu rocznego może być przedłożona do zatwierdzenia nie później niż do dnia 21 marca 2013r. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: M. Korolec

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 95 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-21 poz. 841

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-13 poz. 1791

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

 • Legislacja UE z 2007-09-28 nr 253 poz. 44

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/802/WE celem przedłużenia stosowania planów zwalczania klasycznego pomoru świń (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-18 poz. 1842

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.