Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 97 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-21
Data wydania:2012-12-24
Data wejscia w życie:2013-02-05
Data obowiązywania:2013-02-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 97 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 97

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi

1) zdnia 24 grudnia 2012r. wsprawie zwalczania izapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) iEpitrix tuberis (Gentner)2) Na podstawie art.10 ust.1 pkt 1, 3 i4, art.20 ust.1 pkt 4–6 oraz art.20 ust.3 ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin (Dz. U. z2008r. Nr133, poz.849, zpóźn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa:


1) zczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu izapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris s (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) iEpitrix tuberis (Gentner), zwanych dalej „pchełką”, wtym: a) metody zwalczania izapobiegania rozprzestrzenianiu się pchełki, b) posób wyznaczania stref, wktórych powinny być stosowane środki wcelu zwalczania lub zapobiegania rozprzes strzenianiu się pchełki, c) warunki prowadzenia produkcji, obrotu oraz przemieszczania roślin podatnych na porażenie przez pchełkę;

2) ymagania specjalne, jakie powinny spełniać rośliny podatne na porażenie przez pchełkę, wraz ze wskazaniem wymaw gań, które powinny być zawarte wświadectwie fitosanitarnym, jeżeli rośliny te są wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium zpaństwa trzeciego;

3) rośliny podatne na porażenie przez pchełkę: a) które zaopatruje się wpaszport roślin lub świadectwo fitosanitarne ipoddaje się kontroli zdrowotności, b) tórych uprawianie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie przez to terytorium k mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru, októrym mowa wart.12 ust.1 pkt 3 ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin, zwanej dalej „ustawą”;

4) zakres, wjakim do pchełki stosuje się przepisy ustawy dotyczące organizmów kwarantannowych.

M inister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie §1 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz. U. Nr248, poz.1486).

2) P rzepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2012/270/UE zdnia 16 maja 2012r. wodniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii irozprzestrzenianiu się wniej organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) iEpitrix tuberis (Gentner) (Dz. Urz. UE L 132 z23.05.2012, str. 18).

3) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr20, poz.106, Nr31, poz.206 iNr98, poz.817, z2010r. Nr47, poz.278, z2011r. Nr54, poz.278, Nr63, poz.322, Nr106, poz.622 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.1512 i1529.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 97

§

2. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, w przypadku stwierdzenia wwyniku urzędowej kontroli występowania pchełki wyznacza:

1) strefę porażenia obejmującą zasięgiem co najmniej: a) runty przeznaczone pod uprawę lub na których prowadzi się jednolitą uprawę roślin wsposób zapewniający jednog rodny stan fitosanitarny gruntu, lub na których składuje się rośliny, zwane dalej „polami”, na których stwierdzono występowanie pchełki, b) pola, na których były lub są uprawiane rośliny porażone przez pchełkę, s

2) trefę bezpieczeństwa wokół strefy porażenia, której granica przebiega wodległości co najmniej 100 m od granicy strefy porażenia, przy czym jeżeli część pola znajduje się wodległości nie większej niż 100 m od granicy strefy porażenia, do strefy bezpieczeństwa włącza się całe takie pole – mając wszczególności na uwadze biologię pchełki, stopień porażenia roślin przez pchełkę, rozmieszczenie roślin żywicielskich, zadomowienie się pchełki na danym obszarze, możliwości rozprzestrzenienia się pchełki poza obszar, na którym zostało stwierdzone jej występowanie, atakże ukształtowanie terenu, występowanie naturalnych granic gruntów oraz możliwość stworzenia sztucznych granic między polem porażonym isąsiadującymi polami. §3. Wstrefie porażenia iwstrefie bezpieczeństwa:

1) rzeprowadza się zabiegi mające na celu zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenieniu się pchełki, wtym, jeżeli jest to p konieczne: a) przeprowadza się zabiegi zużyciem środków ochrony roślin zwalczających pchełkę lub b) rzeprowadza się czyszczenie lub odkażanie maszyn, urządzeń, narzędzi, środków transportu, opakowań, miejsc p przechowywania oraz innych przedmiotów, które miały kontakt zroślinami porażonymi przez pchełkę, w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się pchełki;

2) wojewódzki inspektor: w a) prowadza zakaz sadzenia roślin żywicielskich pchełki, jeżeli jest to konieczne dla zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenieniu się tego organizmu, b) przeprowadza regularne kontrole występowania pchełki. §4. Jeżeli podczas kontroli, októrych mowa w§3 pkt 2 lit.b, wstrefie porażenia iwstrefie bezpieczeństwa wokresie dwóch kolejnych lat nie zostanie stwierdzone występowanie pchełki, wstrefach tych zaprzestaje się przeprowadzania tych kontroli oraz zabiegów, októrych mowa w§3 pkt 1, atakże znosi się zakaz, októrym mowa w§3 pkt 2 lit.a, jeżeli został wprowadzony. §


5. Bulwy ziemniaka, w tym bulwy ziemniaka przeznaczone do sadzenia, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zpaństwa trzeciego, wktórym występuje pchełka, jeżeli:

1) świadectwie fitosanitarnym, wktóre zostały zaopatrzone, wrubryce „dodatkowa deklaracja” są zawarte następujące w informacje: a) bulwy ziemniaka: p – ochodzą z obszaru państwa trzeciego, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych4) jako obszar wolny od pchełki, przy czym nazwę tego obszaru umieszcza się wrubryce „miejsce pochodzenia”, lub – ostały umyte lub oczyszczone izawierają nie więcej niż 0,1% resztek gleby lub zostały poddane innemu zabiegoz wi zapewniającemu, że są wolne od pchełki, – ezpośrednio przed wysyłką zostały poddane urzędowej kontroli, w wyniku której zostały uznane za wolne od b pchełki oraz stwierdzono, że zawierają nie więcej niż 0,1% resztek gleby, b) pakowania lub materiały opakowaniowe, wktórych są przemieszczane, są wolne od gleby, resztek roślinnych oraz o innych zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie rozprzestrzenienia się pchełki;

2) wyniku przeprowadzonej granicznej kontroli fitosanitarnej zostały uznane za wolne od pchełki oraz stwierdzono, że w spełniają wymagania określone wpkt 1.

4)

M iędzynarodowy Standard wzakresie Środków Fitosanitarnych – International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 – Pest Surveillance, Requirements for the establishment of Pest Free Areas, Publication No 4, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art.X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej wRzymie dnia 6 grudnia 1951r. (Dz. U. z2001r. Nr15, poz.151 oraz z2007r. Nr73, poz.485).

Dziennik Ustaw –3– Poz. 97

§6. Bulwy ziemniaka, wtym bulwy ziemniaka przeznaczone do sadzenia, wprowadzone na obszar Unii Europejskiej zpaństw trzecich, wktórych występuje pchełka, mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w§5;

2) zostały zaopatrzone wpaszport roślin;

3) odmioty, które wprowadzają lub przemieszczają je na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały wpisane do rejep stru, októrym mowa wart.12 ust.1 pkt 3 ustawy. §7. Bulwy ziemniaka, wtym bulwy ziemniaka przeznaczone do sadzenia, pochodzące ze strefy porażenia lub strefy bezpieczeństwa albo pochodzące z obszarów innych państw członkowskich objętych takimi strefami, wyznaczonymi wzwiązku ze stwierdzeniem występowania pchełki, mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej iwprowadzane do innych państw członkowskich pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, jeżeli:

1) podmioty, które: a) prawiały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny ziemniaka, zktórych pochodzą te bulwy, zostały wpisane u do rejestru, októrym mowa wart.12 ust.1 pkt 3 ustawy, b) prowadzają lub przemieszczają te bulwy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały wpisane do rejestru, w októrym mowa wart.12 ust.1 pkt 3 ustawy;

2) zostały: a) myte lub oczyszczone izawierają nie więcej niż 0,1% resztek gleby lub zostały poddane innemu zabiegowi zapewu niającemu, że są wolne od pchełki, b) zaopatrzone wpaszport roślin;

3) pakowania lub materiały opakowaniowe, wktórych są przemieszczane, są wolne od gleby, resztek roślinnych oraz o innych zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie rozprzestrzenienia się pchełki. §8. Do pchełki przepisy ustawy dotyczące organizmów kwarantannowych stosuje się wzakresie określonym wart.9 ustawy. §9. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 97 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

  Jestem rolnikiem. Posiadam również las. Proszę o wyjaśnienie jakie są ograniczenia w pozyskiwaniu przeze mnie drzewa. Mam propozycję od firmy, która chciałaby (...)

 • Uprawnienia Straży Miejskiej do karania mandatu

  Czy Policja lub Straż Miejska może nałożyć na mnie mandat, jeśli spałam na ognisku w sposób kontrolowany trawę wykoszoną z mojej działki? Zaznaczam tu, że nie (...)

 • Palenie ogniska na własnej posesji

  Czy paląc ognisko na własnej posesji mogę narazić się na konsekwencje karne. Jaki przepis reguluje takie sprawy? Kiedy ognisko jest dozwolone, a kiedy zabronione?

 • Kurator a problemy wychowawcze

  Nasz syn (17 lat) drugi rok powtarza tą samą klasę, niestety wszystkie nasze wysiłki, aby ukończył tym razem tą klasę nie przynoszą rezultatów, syn notorycznie wagaruje, (...)

 • Cele i sposoby działania prokuratury

  W jakim celu i przy użyciu jakich sposobów działa prokuratura?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-15 poz. 671

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-05 poz. 481

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzonej w sposób wyrywkowy

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 380

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisanej w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.

 • Legislacja UE z 2006-11-11 nr 312 poz. 42

  Dyrektywa Rady 2006/91/WE z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-23 poz. 1628


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.