Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 987 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-08-28
Data wydania:2013-07-25
Data wejscia w życie:2013-09-12
Data obowiązywania:2013-09-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 987 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 987

ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 25 lipca 2013r. wsprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych Na podstawie art.10 ust.7 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych (Dz. U. z2009r. Nr185, poz.1439, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa: 1) sposób prowadzenia ewidencji: a) papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, b) papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu – zwyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa iNarodowy Bank Polski; 2) wzór zawiadomienia, októrym mowa wart.10 ust.4 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, na podstawie którego Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej „Komisją”, dokonuje wpisu do ewidencji; 3) tryb udostępniania ewidencji, wtym udostępniania jej na stronie internetowej Komisji. §2.1.Ewidencja jest prowadzona wformie elektronicznej. 2.Ewidencja zawiera dane przekazane wzawiadomieniach, októrych mowa w§ 3 i4, oddzielnie dla każdego zemitentów, awprzypadku instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi – podmiotów ubiegających się odopuszczenie tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym lub oich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. 3.Wpis do ewidencji polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych przekazanych wzawiadomieniach, októrych mowa w§ 3 i4. 4.Wpisu do ewidencji dokonuje się wterminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, októrym mowa wart.10 ust.4 ustawy. 5.Wterminie jednego dnia roboczego od dnia dokonania wpisu do ewidencji Komisja uaktualnia ewidencję na swojej stronie internetowej.


1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr248, poz.1481). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2010r. Nr167, poz.1129, z2012r. poz.836 i1385 oraz z2013r. poz.433.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 987

§3.Wprzypadku papierów wartościowych, októrych mowa w§ 1 pkt 1 lit. a, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie zawiadomienia, którego wzór jest określony wzałączniku nr1 do rozporządzenia. §4.Wprzypadku papierów wartościowych iinstrumentów finansowych, októrych mowa w§ 1 pkt 1 lit. b, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie zawiadomienia, którego wzór jest określony wzałączniku nr2 do rozporządzenia. §5.1.Wprzypadku papierów wartościowych: 1) 2) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym zzastrzeżeniem warunku lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu zzastrzeżeniem warunku

– wzawiadomieniach, októrych mowa w§ 3 lub 4, wskazuje się liczbę papierów wartościowych faktycznie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu. 2.Wzakresie określonym wust.1 papiery wartościowe uznaje się za dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu od momentu spełnienia się warunku. §6.1.Ewidencja jest udostępniana do publicznej wiadomości wsiedzibie Komisji ina jej stronie internetowej. 2.Wsiedzibie Komisji dane zewidencji udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby. 3.Udostępnienie danych może nastąpić wformie: 1) udostępnienia ewidencji wsiedzibie Komisji, przy wykorzystaniu sieci informatycznej;

sporządzenia wydruku zewidencji, obejmującego wszystkie dane zawarte wewidencji dotyczące podmiotu wskaza2) nego we wniosku, októrym mowa wust.2. 4.Wnioski oudostępnienie danych zawartych wewidencji mogą być składane przez zainteresowane osoby wformie pisemnej lub ustnej. Wniosek powinien wskazywać podmiot, którego dane mają być udostępnione, oraz formę ich udostępnienia. 5.Komisja udostępnia dane wformie izakresie wskazanych we wniosku. §7.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Finansów: wz. J. Cichoń

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 5 lutego 2009r. wsprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr28, poz.175), które traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, zgodnie zart.10 ust.1 ustawy zdnia 8 marca 2013r. ozmianie ustawy oofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.433).

Dziennik Ustaw –3– Poz. 987

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 25 lipca 2013 r. (poz. 987)

Załącznik nr1

WZÓR ZAWIADOMIENIA, DOTYCZĄCEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OFERTY PUBLICZNEJ, NA PODSTAWIE KTÓREGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO DOKONUJE WPISU DO EWIDENCJI 1) firma (nazwa), skrót firmy, siedziba iadres emitenta, numer właściwego rejestru, branża, wktórej działa emitent:

..................................................................................................................................................................................................... 2) rodzaj papierów wartościowych (wprzypadku akcji wskazanie liczby głosów wykonywanych zjednej akcji):

..................................................................................................................................................................................................... 3) oznaczenie emisji (serii) papierów wartościowych:

..................................................................................................................................................................................................... 4) jednostkowa wartość nominalna papierów wartościowych:

..................................................................................................................................................................................................... 5) data podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji oemisji papierów wartościowych:

..................................................................................................................................................................................................... 6) odpowiednio: a) data zatwierdzenia prospektu emisyjnego: ......................................................................................................................


...................................................................... data stwierdzenia przez Komisję równoważności memorandum informacyjnego, októrym mowa wart.38 ust.1 b) ustawy, albo zatwierdzenia memorandum informacyjnego, októrym mowa wart.38b ust.1 ustawy: ............................................................................................................................................................................................ c) podstawa prawna braku obowiązku udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości: ............................................................................................................................................................................................ 7) wskazanie, czy papiery wartościowe były przedmiotem subskrypcji wtrybie oferty publicznej (oferta publiczna papierów wartościowych nowej emisji) czy sprzedaży wtrybie oferty publicznej (oferta publiczna istniejących papierów wartościowych): ..................................................................................................................................................................................................... 8) liczba papierów wartościowych (oddzielnie dla każdej emisji, serii lub nazwy papierów wartościowych): a) będących przedmiotem oferty publicznej: ............................................................................................................................................................................................ b) przydzielonych wramach oferty publicznej: ............................................................................................................................................................................................ 9) cena emisyjna lub cena sprzedaży papierów wartościowych:

..................................................................................................................................................................................................... 10) data rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych: ..................................................................................................................................................................................................... 11) data przydziału papierów wartościowych: ..................................................................................................................................................................................................... 12) informacja odojściu oferty do skutku: .....................................................................................................................................................................................................

Dziennik Ustaw –4– Poz. 987

Załącznik nr2

WZÓR ZAWIADOMIENIA, DOTYCZĄCEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEBĘDĄCYCH PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM LUB WPROWADZONYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU, NA PODSTAWIE KTÓREGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO DOKONUJE WPISU DO EWIDENCJI 1) firma (nazwa), skrót firmy, siedziba iadres emitenta albo podmiotu ubiegającego się odopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu oraz numer właściwego rejestru ibranża, wktórej działa emitent albo podmiot ubiegający się odopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub oich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu: ..................................................................................................................................................................................................... rodzaj papierów wartościowych albo instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi (wprzypad2) ku akcji wskazanie liczby głosów wykonywanych zjednej akcji): ..................................................................................................................................................................................................... 3) oznaczenie emisji (serii) lub nazwy papierów wartościowych albo instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi: ..................................................................................................................................................................................................... jednostkowa wartość nominalna oraz cena emisyjna papierów wartościowych, awprzypadku certyfikatów inwesty4) cyjnych – cena emisyjna: ..................................................................................................................................................................................................... data podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji oemisji papierów wartościowych, awprzypadku instrumentów 5) finansowych niebędących papierami wartościowymi – data podjęcia, przez właściwy organ podmiotu ubiegającego się odopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub owprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, decyzji oubieganiu się odopuszczenie instrumentów finansowych objętych zawiadomieniem do obrotu na rynku regulowanym lub oich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu: .


.................................................................................................................................................................................................... 6) odpowiednio: a) data zatwierdzenia prospektu emisyjnego: ............................................................................................................................................................................................ b) data zatwierdzenia przez Komisję warunków obrotu: ............................................................................................................................................................................................ data stwierdzenia przez Komisję równoważności memorandum informacyjnego, októrym mowa wart.38 ust.1 c) ustawy, albo zatwierdzenia memorandum informacyjnego, októrym mowa wart.38b ust.1 ustawy: ............................................................................................................................................................................................ d) podstawa prawna braku obowiązku udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości: ............................................................................................................................................................................................ 7) nazwa rynku regulowanego, na którym papiery wartościowe lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi zostały dopuszczone do obrotu, lub alternatywnego systemu obrotu, do którego papiery wartościowe lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi zostały wprowadzone: .................................................................................................................................................................................................... liczba papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczo8) nych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, objętych zawiadomieniem (oddzielnie dla każdej emisji, serii lub nazwy papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi), lub informacja obraku możliwości podania powyższej liczby: ....................................................................................................................................................................................................

Dziennik Ustaw –5– Poz. 987

9) data dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu albo data dopuszczenia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu: ....................................................................................................................................................................................................

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 987 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.