Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 99 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-21
Data wydania:2013-01-15
Data wejscia w życie:2013-01-27
Data obowiązywania:2013-01-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 99 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 99

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 15 stycznia 2013r. wsprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Na podstawie art.81 ust.2 pkt 8 lit.d ustawy zdnia 29 września 1994r. orachunkowości (Dz. U. z2009r. Nr152, poz.1223, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, wtym zakres informacji wykazywanych wsprawozdaniu finansowym. §2.Użyte wrozporządzeniu określenia oznaczają: 1) ustawa – ustawę zdnia 29 września 1994r. orachunkowości; 2) ustawa okasach – ustawę zdnia 5 listopada 2009r. ospółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z2012r. poz.855 i1166); 3) kasa – spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, októrej mowa wart.2 ustawy okasach; 4) działalność podstawowa kasy – działalność, októrej mowa wart.3 ust.1 ustawy okasach; 5) Kasa Krajowa – Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, októrej mowa wart.41 ustawy okasach; 6) udziały członkowskie – udziały wkasie, októrych mowa wart.13 ustawy okasach; 7) udziały wKasie Krajowej – udziały, októrych mowa wart.45 ust.1 ustawy okasach; 8) jednostki uczestnictwa – jednostki uczestnictwa funduszu rynku pieniężnego, októrym mowa wart.178 ustawy zdnia 27 maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr146, poz.1546, zpóźn. zm.3)); 9) nadwyżka bilansowa – nadwyżkę, októrej mowa wart.75 ustawy zdnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z2003r. Nr188, poz.1848, zpóźn. zm.4)); 10) fundusz stabilizacyjny – fundusz, októrym mowa wart.55 ustawy okasach; 11) fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy – fundusz, októrym mowa wart.25 ustawy okasach;


Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2009r. Nr157, poz.1241 iNr165, poz.1316, z2010r. Nr47, poz.278, z2011r. Nr102, poz.585, Nr199, poz.1175 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.855 i1342.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2005r. Nr83, poz.719, Nr183, poz.1537 i1538 iNr184, poz.1539, z2006r. Nr157, poz.1119, z2007r. Nr112, poz.769, z2008r. Nr231, poz.1546, z2009r. Nr18, poz.97, Nr42, poz.341, Nr168, poz.1323 iNr201, poz.1540, z2010r. Nr81, poz.530, Nr106, poz.670, Nr126, poz.853 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr106, poz.622, Nr152, poz.900 iNr234, poz.1389 i1391, z2012r. poz.596, 1385 i1529 oraz z 2013 r. poz. 70.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr99, poz.1001, z2005r. Nr122, poz.1024, z2006r. Nr94, poz.651, z2007r. Nr125, poz.873, z2008r. Nr163, poz.1014, z2009r. Nr77, poz.649, z2011r. Nr106, poz.622 iNr133, poz.767 oraz z2012r. poz.951.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 99

12) rezerwa płynna – rezerwę, októrej mowa wart.38 ustawy okasach; 13) dpisy aktualizujące – odpisy ztytułu utraty wartości aktywów finansowych, wtym odpisy aktualizujące, októrych o mowa wart.35b ustawy orachunkowości; 14) onto pozabilansowe – urządzenie przewidziane wplanie kont przeznaczone wszczególności do ewidencjonowania k według wartości nominalnej udzielonych lub otrzymanych przez kasę zobowiązań warunkowych ocharakterze finansowym lub gwarancyjnym, operacji walutowych wokresie pomiędzy zawarciem transakcji ajej rozliczeniem, atakże do ewidencjonowania udzielonych lub otrzymanych zabezpieczeń kredytów lub pożyczek. §3.Podstawą zapisów na kontach pozabilansowych są zobowiązania warunkowe ocharakterze finansowym lub gwarancyjnym, wtym udzielone lub otrzymane, atakże inne zobowiązania związane zudzielonymi iotrzymanymi zabezpieczeniami. §4.Wyceny aktywów oraz pasywów dokonuje się na dzień bilansowy zgodnie zustawą oraz wnastępujący sposób: 1) pożyczki ikredyty – wycenia się wkwocie wymaganej zapłaty, zzachowaniem zasady ostrożności oraz zuwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość, októrych mowa w§5; 2) udziały zaliczone do aktywów trwałych – wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej oodpisy ztytułu utraty wartości lub według wartości godziwej; 3) dłużne papiery wartościowe – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności oraz zuwzględnieniem odpisów aktualizujących lub według wartości godziwej; 4) jednostki uczestnictwa – wycenia się wwartości godziwej; 5) zobowiązania – wycenia się wkwocie wymagającej zapłaty; 6) środki pieniężne iinne aktywa pieniężne – wycenia się wwartości nominalnej. § 5.

1. W zasadach (polityce) rachunkowości kasy dotyczących zasad ostrożności powinny zostać uwzględnione wszczególności zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności ztytułu udzielonych pożyczek ikredytów, wtym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek (podstawa dokonywania odpisów) wwysokości: 1) najmniej 35% podstawy dokonywania odpisów wprzypadku, wktórym ustalony przez kasę termin spłaty co najco mniej jednej zrat pożyczki, kredytu lub odsetek został przekroczony otrzy miesiące inie przekracza dwunastu miesięcy; 100% podstawy dokonywania odpisów wprzypadku, wktórym ustalony przez kasę termin spłaty co najmniej jednej 2) zrat pożyczki, kredytu lub odsetek został przekroczony odwanaście miesięcy.

2. Odpisy aktualizujące wartość należności ztytułu udzielonych pożyczek ikredytów, wtym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek, tworzy się, aktualizuje wartość oraz rozwiązuje najpóźniej wostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.

3. Odpisy aktualizujące wartość należności ztytułu udzielonych pożyczek ikredytów, wtym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek, rozwiązuje się, zzastrzeżeniem ust.4, po wygaśnięciu przyczyn ich utworzenia.

4. Odpisy aktualizujące wartość udzielonych należności ztytułu pożyczek ikredytów zmniejsza się odpowiednio do: 1) zmniejszenia się podstawy dokonywania odpisów; 2) wzrostu wartości zabezpieczenia pomniejszającego podstawę dokonywania odpisów.

5. Należności ztytułu udzielonych pożyczek ikredytów, wtym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek, umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

6. Odpisy aktualizujące wartość należności ztytułu udzielonych pożyczek ikredytów, wtym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.


7. Rozwiązane odpisy aktualizujące wartość należności ztytułu udzielonych pożyczek ikredytów, wtym naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek, podlegają zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 99

§6. Podstawa dokonywania odpisów aktualizujących może być pomniejszona ozabezpieczenie wpostaci: 1) gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa – wwysokości 100% kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją; blokady rachunku lokaty złożonej w kasie wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty – do 2) wysokości 100% środków zablokowanych na rachunku; gwarancji lub poręczenia banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja 3) ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw – do wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją; 4) gwarancji lub poręczenia jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej odobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać zuchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd wroku budżetowym – do wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją; 5) gwarancji lub poręczenia podmiotu odobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej innego niż podmioty określone wpkt 1, 3 i 4 – do wysokości 15% aktywów netto wystawcy zabezpieczenia, pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) oraz oakcje własne według ich wartości godziwej, atakże nieprzekraczającej 50% wartości pierwotnie zabezpieczonej kwoty; zastawu rejestrowego na wierzytelności zrachunku lokaty złożonej winnej kasie lub wbanku mającym siedzibę wkra6) ju będącym członkiem OECD, wprzypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tej kasy lub tego banku nie budzi obaw – wraz zoświadczeniem oblokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków zrachunku lokaty, do wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty możliwej do uzyskania wprzypadku konieczności zaspokojenia się zprzedmiotu przewłaszczenia lub jego wartości bilansowej ido wysokości nieprzekraczającej 50% wartości pierwotnie zabezpieczonej kwoty; przeniesienia na kasę przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz znależnymi odsetkami iprowizją, prawa własno7) ści lub ustanowienia zastawu rejestrowego na prawach z rzeczy ruchomej, na warunkach określonych przez strony wumowie, do wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty możliwej do uzyskania wprzypadku konieczności zaspokojenia się zprzedmiotu przewłaszczenia lub jego wartości bilansowej ido wysokości nieprzekraczającej 50% wartości pierwotnie zabezpieczonej kwoty; przeniesienia na kasę przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz znależnymi odsetkami iprowizją, prawa własno8) ści lub ustanowienia zastawu rejestrowego na prawach zpapierów wartościowych Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego, lub papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów będących członkiem OECD – do wysokości nieprzekraczającej 50% według ich wartości bilansowej; 9) hipoteki ustanowionej, wzwiązku zudzieleniem kredytu mieszkaniowego, na: a) nieruchomości, b) użytkowaniu wieczystym, c) własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, d) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, e) prawie do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej, prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jej f) własności na członka – do wysokości nie wyższej niż wpis do hipoteki oraz nie wyższej niż 50% wartości ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy pomniejszonej o powstałe wcześniej obciążenia, jeżeli nie uwzględnia tego wycena rzeczoznawcy, wprzypadku, wktórym ustalony przez kasę termin spłaty co najmniej jednej zrat kredytu lub odsetek nie przekracza pięciu lat; p 10) rzelewu wierzytelności zrachunku lokaty złożonej wbanku lub winnej kasie wraz zoświadczeniem oblokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków zrachunku lokaty do wysokości nieprzekraczającej 75% środków na rachunku lokaty. §7.1.Zobowiązania pozabilansowe wyrażone wwalutach obcych wykazuje się wwalucie polskiej po przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy. 2.Jeżeli na aktywa finansowe wyrażone wwalucie obcej dokonano odpisu aktualizującego, przeliczeniu podlega także odpis aktualizujący.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 99

3.Różnice kursowe wynikające zprzeliczenia sald aktywów ipasywów bilansowych wwalutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów operacji finansowych. §8.1. Przychodami zdziałalności kasy są wszczególności przychody ztytułu odsetek, przychody ztytułu prowizji i opłat, w tym opłat za przeprowadzanie na zlecenie członków kasy rozliczeń finansowych oraz prowizji z tytułu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.


2.Kosztami działalności kasy są wszczególności koszty ztytułu odsetek od środków pieniężnych wniesionych przez członków kasy, koszty opłat, koszty prowizji, wtym ztytułu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz ubezpieczenia oszczędności. 3.Wynik zdziałalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami zdziałalności kasy ipozostałymi przychodami operacyjnymi akosztami działalności operacyjnej kasy ipozostałymi kosztami operacyjnymi. 4.Do przychodów zoperacji finansowych zalicza się wszczególności przychody zlokat, udziałów, odsetki od operacji zinnymi podmiotami oraz zyski ze zbycia inwestycji iaktualizacji wartości inwestycji. 5.Do kosztów operacji finansowych zalicza się wszczególności koszty odsetek iprowizji od pożyczek ikredytów oraz straty ze zbycia inwestycji iaktualizacji wartości inwestycji.

6. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę pomiędzy przychodami z operacji finansowych a kosztami operacji finansowych. 7.Wynik operacji nadzwyczajnych stanowi różnicę pomiędzy zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi aponiesionymi stratami nadzwyczajnymi. §9.1.Kasa sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy. 2.Sprawozdanie finansowe kasy obejmuje: 1) bilans; 2) rachunek zysków istrat; 3) zestawienie zmian wfunduszu własnym; 4) rachunek przepływów pieniężnych; 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje iobjaśnienia.

3. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności kasy, o którym mowa w art. 49 ustawy. 4.Zakres informacji wykazywanych wsprawozdaniu finansowym kasy określa załącznik do rozporządzenia. §10.Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w2013r. §11.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 27 stycznia 2013r.5) Minister Finansów: wz. M. Grabowski

5)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 30 grudnia 2011r. wsprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z2012r. poz.45), które na podstawie art.89 ustawy zdnia 5 listopada 2009r. ospółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z2012r. poz.855 i1166) traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 99

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 15 stycznia 2013r. (poz.99)

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH WSPRAWOZDANIU FINANSOWYM INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego kasy obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje iobjaśnienia. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego kasy obejmuje wszczególności: 1) nazwę isiedzibę kasy, podstawowy przedmiot działalności kasy oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr; 2) wskazanie czasu trwania działalności kasy, jeżeli jest ograniczony; 3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, podanie powodu, jeżeli sprawozdanie finansowe jest sporządzone za okres inny niż rok obrotowy; wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 4) przez kasę wdającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności; wprzypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, wciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że 5) jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu kas, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia; 6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wtym metod wyceny aktywów ipasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego wzakresie, wjakim ustawa pozostawia kasie prawo wyboru. Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne iprawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe 1. Należności od członków a) kredyty ipożyczki członkowskie b) inne 2. Wkłady na fundusz stabilizacyjny 3. Inne IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne iprawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) udziały iakcje b) dłużne papiery wartościowe iinne papiery wartościowe c) inne długoterminowe aktywa finansowe

Dziennik Ustaw 4. Lokaty wKasie Krajowej 5. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa ztytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od członków a) kredyty ipożyczki członkowskie b) inne 2. Ztytułu dostaw iusług, ookresie spłaty: a) do 12 miesięcy b) powyżej 12 miesięcy 3.

Ztytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń iinnych świadczeń 4. Dochodzone na drodze sądowej 5. Inne a) należności wpowierniczym przelewie b) rozliczenia pieniężne irozrachunki zleceń płatniczych c) pozostałe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) udziały iakcje b) dłużne papiery wartościowe iinne papiery wartościowe c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe d) środki pieniężne iinne aktywa pieniężne – środki pieniężne wkasie ina rachunkach – inne środki pieniężne – inne aktywa pieniężne 2. Lokaty wKasie Krajowej 3. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa A. Fundusze własne I. Fundusz udziałowy II. Należne wpłaty na fundusz udziałowy (wielkość ujemna) III. Fundusz zasobowy IV. Fundusz zaktualizacji wyceny –6– Poz. 99

Dziennik Ustaw V. Pozostałe fundusze VI. Zysk (strata) zlat ubiegłych VII. Zysk (strata) netto VIII. Odpis zzysku netto wciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania irezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa ztytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne ipodobne a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec członków a) depozyty członkowskie b) inne 2. Kredyty ipożyczki 3. Inne zobowiązania finansowe 4. Inne III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec członków a) depozyty członkowskie b) inne 2. Kredyty ipożyczki 3. Inne zobowiązania finansowe a) rozliczenia pieniężne irozrachunki zleceń płatniczych b) pozostałe zobowiązania finansowe 4. Ztytułu dostaw, usług, ookresie wymagalności: a) do 12 miesięcy b) powyżej 12 miesięcy 5. Zaliczki otrzymane na dostawy 6. Ztytułu podatków, ceł, ubezpieczeń iinnych świadczeń 7. Ztytułu wynagrodzeń 8. Inne IV. Fundusze specjalne V. Rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem –7– Poz. 99

Dziennik Ustaw Współczynnik wypłacalności Pozycje pozabilansowe I. Zobowiązania warunkowe udzielone iotrzymane 1. Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Wartość udzielonych iotrzymanych zabezpieczeń prawnych irzeczowych III. Pozostałe Rachunek zysków istrat A. Przychody zdziałalności podstawowej I. Ztytułu odsetek –8– Poz. 99

II. Ztytułu prowizji iopłat III. Inne B. Koszty działalności operacyjnej I. Ztytułu odsetek

II. Ztytułu prowizji iopłat III. Amortyzacja IV. Zużycie materiałów ienergii V. Usługi obce VI. Podatki iopłaty VII. Wynagrodzenia VIII. Ubezpieczenia społeczne iinne świadczenia IX. Pozostałe koszty rodzajowe X. Inne C. Wynik zdziałalności podstawowej, wtym: – wynik ztytułu odsetek – wynik ztytułu prowizji iopłat D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Przychody ztytułu aktualizacji wartości kredytów, pożyczek iinnych aktywów IV. Inne przychody operacyjne

Dziennik Ustaw E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Odpisy ztytułu aktualizacji wartości kredytów, pożyczek iinnych aktywów III. Inne koszty operacyjne F. Wynik zdziałalności operacyjnej, wtym: – różnica zaktualizacji wartości kredytów, pożyczek iinnych aktywów G. Przychody zoperacji finansowych I. Dywidendy iudziały wzyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty operacji finansowych I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Wynik operacji finansowych J. Zysk (strata) zdziałalności gospodarczej K. Wynik operacji nadzwyczajnych I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne L. Zysk (strata) brutto M. Podatek dochodowy N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) O. Zysk (strata) netto –9– Poz. 99

Zestawienie zmian wfunduszu własnym I. Fundusz własny na początek okresu (BO) – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – korekty błędów

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 99

I.a. Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Fundusz udziałowy na początek okresu 1.1. Zmiany funduszu udziałowego a) zwiększenie (ztytułu) – wniesienia wpłat udziałów członkowskich ... b) zmniejszenie (ztytułu) – wypłacenia udziałów członkowskich ... 1.2. Fundusz udziałowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na fundusz udziałowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na fundusz udziałowy a) zwiększenie (ztytułu) ... b) zmniejszenie (ztytułu) ... 2.2. Należne wpłaty na fundusz udziałowy na koniec okresu

3. Fundusz zasobowy na początek okresu 3.1. Zmiany funduszu zasobowego a) zwiększenie (ztytułu) – wpłat wpisowego – nadwyżki bilansowej b) zmniejszenie (ztytułu) – pokrycia straty ... 3.2. Fundusz zasobowy na koniec okresu

4. Fundusz zaktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4.1. Zmiany funduszu zaktualizacji wyceny a) zwiększenie (ztytułu) ... b) zmniejszenie (ztytułu) ... 4.2. Fundusz zaktualizacji wyceny na koniec okresu

5. Pozostałe fundusze na początek okresu 5.1. Zmiany pozostałych funduszy a) zwiększenie (ztytułu) ... b) zmniejszenie (ztytułu) ... 5.2. Pozostałe fundusze na koniec okresu

6. Zysk (strata) zlat ubiegłych na początek okresu 6.1. Zysk zlat ubiegłych na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – korekty błędów

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 99

6.2. Zysk zlat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (ztytułu) – podziału zysku zlat ubiegłych ... b) zmniejszenie (ztytułu) ... 6.3. Zysk zlat ubiegłych na koniec okresu 6.4. Strata zlat ubiegłych na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – korekty błędów 6.5. Strata zlat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (ztytułu) – przeniesienia straty zlat ubiegłych do pokrycia ... b) zmniejszenie (ztytułu) ... 6.6. Strata zlat ubiegłych na koniec okresu 6.7. Zysk (strata) zlat ubiegłych na koniec okresu

7. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy zzysku II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ) III. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Rachunek przepływów pieniężnych (Metoda bezpośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych zdziałalności operacyjnej I. Wpływy

1. Odsetki

2. Prowizje

3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki

1. Odsetki

2. Prowizje

3. Wynagrodzenia

4. Ubezpieczenia iinne świadczenia

5. Inne koszty działania kasy

6. Podatki iopłaty ocharakterze publicznoprawnym

7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto zdziałalności operacyjnej (I–II)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 99

B. Przepływy środków pieniężnych zdziałalności inwestycyjnej I. Wpływy

1. Zbycie papierów wartościowych iinnych instrumentów finansowych

2. Zbycie wartości niematerialnych iprawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

3. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki

1. Nabycie papierów wartościowych iinnych instrumentów finansowych

2. Nabycie wartości niematerialnych iprawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

3. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto zdziałalności inwestycyjnej (I–II) C. Przepływy środków pieniężnych zdziałalności finansowej I. Wpływy

1. Wpłaty członków

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek

3. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów

4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki

1. Spłaty długoterminowych pożyczek

2. Spłaty długoterminowych kredytów

3. Ztytułu innych zobowiązań finansowych

4. Płatności zobowiązań ztytułu umów leasingu finansowego

5. Wypłaty na rzecz członków

6. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto zdziałalności finansowej (I–II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, wtym – zmiana stanu środków pieniężnych ztytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), wtym – oograniczonej możliwości dysponowania (Metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych zdziałalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem:

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) ztytułu różnic kursowych

3. Odsetki iudziały wzyskach (dywidendy)

Dziennik Ustaw

4. Zysk (strata) zdziałalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu należności

7. Zmiana stanu zobowiązań

8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

9. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto zdziałalności operacyjnej (I±II) B. Przepływy środków pieniężnych zdziałalności inwestycyjnej I. Wpływy

1. Zbycie papierów wartościowych iinnych instrumentów finansowych

2. Zbycie wartości niematerialnych iprawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

3. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki

1. Nabycie papierów wartościowych iinnych instrumentów finansowych

2. Nabycie wartości niematerialnych iprawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

3. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto zdziałalności inwestycyjnej (I–II) C. Przepływy środków pieniężnych zdziałalności finansowej I. Wpływy

1. Wpłaty członków

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek

3. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów

4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki

1. Spłaty długoterminowych pożyczek

2. Spłaty długoterminowych kredytów

3. Ztytułu innych zobowiązań finansowych

4. Płatności zobowiązań ztytułu umów leasingu finansowego

5. Wypłaty na rzecz członków

6. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto zdziałalności finansowej (I–II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, wtym – zmiana stanu środków pieniężnych ztytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), wtym – oograniczonej możliwości dysponowania – 13 – Poz. 99

Dziennik Ustaw – 14 – Dodatkowe informacje iobjaśnienia Wdodatkowych informacjach iobjaśnieniach ujawnia się wszczególności informacje oaktywach ipasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków istrat, zestawienia zmian wfunduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, atakże informacje ozarządzaniu ryzykiem związanym zprowadzoną przez kasę działalnością, w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego kasy, wszczególności: 1. Przedstawienie: 1) zakresu działalności kasy; 2) informacji oznaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, anieuwzględnionych wsprawozdaniu finansowym; 3) informacji ospełnieniu przez kasę wymogów, októrych mowa wart.24 ust.5 ustawy okasach; 4) informacji oznaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych wsprawozdaniu finansowym roku obrotowego; zmian zasad (polityki) rachunkowości, dokonanych wroku obrotowym, wtym metod wyceny oraz zmian sposobu 5) sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową iwynik finansowy kasy, ich przyczyn ikwoty wyniku finansowego spowodowanej zmianami oraz zmian wfunduszu własnym; 6) informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; informacji ocharakterze icelu gospodarczym umów zawartych przez kasę nieuwzględnionych wbilansie wzakre7) sie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową iwynik finansowy kasy, ich przyczyn ispowodowanej zmianami kwoty wyniku finansowego oraz zmian wfunduszu własnym; 8) informacji oistotnych transakcjach (wraz zich kwotami) zawartych przez kasę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt34–43 ustawy oraz: a) osobę, która jest członkiem zarządu, rady nadzorczej kasy lub jednostki powiązanej, o b) sobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną ztytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami zarządu, rady nadzorczej kasy lub jednostki z nią powiązanej, lub c) ednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników j kasy lub jednostki powiązanej – wraz zinformacjami określającymi charakter tych transakcji; informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową iwynik finansowy kasy; 9) informacji owynagrodzeniach, łącznie zwynagrodzeniem zzysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym wskład zarządu, rady nadzorczej kasy (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy; 10) informacji owynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, b) inne usługi poświadczające, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi. 2. Dane iinformacje uzupełniające oaktywach ipasywach, wszczególności o: szczegółowym zakresie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i praw1) nych oraz inwestycji długoterminowych, zawierającym stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia izmniejszenia ztytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na koniec roku obrotowego, adla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów itytułów zmian dotychczasowych amortyzacji lub umorzenia; Poz. 99

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 99

2) wartości gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego; 3) wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez kasę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy iinnych umów, wtym ztytułu umów leasingu; 4) posiadanych papierach wartościowych, zpodaniem emitenta; należy wykazać wartość rynkową papierów wartościowych, wprzypadku gdy jest różna od wartości wykazywanej wbilansie; należnościach krótkoterminowych zpodziałem według pozycji bilansu opozostałym od dnia bilansowego, przewi5) dywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 miesiąca, b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy, c) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy, d) powyżej 6 miesiąca do 1 roku; 6) należnościach długoterminowych zpodziałem według pozycji bilansu opozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 lat do 5 lat, d) powyżej 5 lat; 7) zobowiązaniach krótkoterminowych zpodziałem według pozycji bilansu opozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 miesiąca, b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy, c) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy, d) powyżej 6 miesiąca do 1 roku; zobowiązaniach długoterminowych zpodziałem według pozycji bilansu opozostałym od dnia bilansowego, prze8) widywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 lat do 5 lat, d) powyżej 5 lat; 9) łącznej kwocie pożyczek ikredytów udzielonych jednemu członkowi kasy oraz zobowiązań tego członka wynikających zudzielonych poręczeń przekraczających 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego; 10) łącznej kwocie pożyczek ikredytów udzielonych przez kasę na cele związane zdziałalnością gospodarczą; 11) łącznej kwocie pożyczek ikredytów udzielonych przez kasę członkom rady nadzorczej, zarządu ikomisji kredytowej; 12) zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ztytułu uzyskania prawa własności budynków ibudowli; 13) stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu istanie na koniec roku obrotowego; 14) stanie funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego na początek roku obrotowego, zwiększeniach iwykorzystaniu oraz stanie na koniec roku obrotowego; 15) wartości rezerwy płynnej na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach istanie na koniec roku obrotowego wraz zinformacją oniespełnieniu wymogu, októrym mowa wart.38 ust.

1 ustawy okasach; 16) wysokości nadwyżki bilansowej przekazanej na zwiększenie funduszu zasobowego, propozycjach co do sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy; wartości należności przeterminowanych, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 17) zmniejszeniach istanie na koniec roku obrotowego wraz zwartością utworzonych odpisów aktualizujących; 18) utworzonych odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu istanie na koniec roku obrotowego;

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 99

19) grupach zobowiązań zabezpieczonych na majątku kasy (ze wskazaniem ich rodzaju); 20) istotnych pozycjach czynnych ibiernych rozliczeń międzyokresowych; zobowiązaniach warunkowych, w tym również o udzielonych przez kasę gwarancjach lub poręczeniach, także 21) wekslowych. 3. Informacje dotyczące przychodów ikosztów, awszczególności o: 1) strukturze rzeczowej (rodzaje działalności) przychodów zdziałalności podstawowej; 2) strukturze rzeczowej (rodzaje działalności) kosztów zdziałalności podstawowej; 3) wyniku finansowym osiągniętym na działalności podstawowej; 4) przychodach na operacjach finansowych (według struktury); 5) kosztach na operacjach finansowych (według struktury); 6) wyniku finansowym osiągniętym na operacjach finansowych; 7) wysokości istotnych odpisów aktualizujących aktywa niefinansowe wraz zwyjaśnieniem ich przyczyn; 8) przychodach, kosztach iwynikach działalności zaniechanej wroku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania wroku następnym wraz zwyjaśnieniem przyczyn tego stanu; 9) głównych pozycjach różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto; 10) zyskach istratach nadzwyczajnych, zpodziałem na losowe ipozostałe; 11) podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych; 12) nakładach na niefinansowe aktywa trwałe poniesionych wostatnim roku iplanowanych na następny rok. 4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych. W przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji wbilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi wrachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny. 5. Zagregowane wielkości dotyczące: 1) kwoty pożyczek ikredytów udzielonych członkom rady nadzorczej, zarządu ikomisji kredytowej; 2) wynagrodzeń należnych iwypłaconych członkom zarządu; 3) zwrotu członkom organów kasy wydatków związanych zprowadzeniem spraw kasy; 4) przeciętnego zatrudnienia wroku obrotowym (wetatach). 6. Wprzypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, wciągu którego nastąpiło połączenie kas, należy podać: 1) nazwę, siedzibę idzień przyłączenia kasy, która wwyniku połączenia została wykreślona zrejestru; 2) wartość aktywów netto, według wartości godziwej, kasy przyłączonej na dzień połączenia; przychody ikoszty, zyski istraty oraz zmiany wfunduszach własnych połączonych kas za okres od początku roku 3) obrotowego, wciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia. 7. przypadku występowania niepewności dotyczących możliwości kontynuowania działalności przez kasę należy W podać opis tych niepewności oraz wskazać, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty ztym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez kasę działań mających na celu eliminację niepewności. W 8. przypadku gdy informacje inne niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy kasy, należy je ujawnić.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 99 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 833

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1101

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Monitor Polski 2012 poz. 20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. akt Kp 10/09

 • Monitor Polski 2013 poz. 798

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.