Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 85 z 1985

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie czasowego zaniechania dochodzenia kar umownych przewidzianych w Ogólnych warunkach umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1985-05-09
Data wejscia w życie:1985-05-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 85 z 1985pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 85 z 1985 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 82 z 1985

  Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie zapewnienia warunków skutecznej działalności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 88 z 1985

  Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 6 maja 1985 r. w sprawie określenia zasad ustalania cen regulowanych za wczasy pracownicze oraz obozy i kolonie dla młodzieży szkolnej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 84 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 2 maja 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu współdziałania Najwyższej Izby Kontroli z radami narodowymi.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 83 z 1985

  Uchwała Rady Państwa z dnia 2 maja 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 86 z 1985

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 87 z 1985

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Ciągłość ubezpieczenia - ciągłość składek

  Zakład nie płaci ubezpieczenia grupowego w PZU za pracowników z powodu braku płynności finansowej (zaległość ok. 5 miesięcy). Jaka jest możliwość kontynuowania (...)

 • Dochodzenie kary umownej przez uprawnionego

  W trakcie podpisywania umowy sprzedaży, kupujący zażądał nastepujących kar umownych: 0,2% wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki oraz odszkodowanie (...)

 • Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

  Czy prawo pierwokupu dotyczy również gruntów, które zostały wydzierżawione od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Lasów Państwowych?

 • Wezwanie do zapłaty a odsetki za zwłokę

  Wezwałem dłużnika do zwrotu pieniędzy, pod rygorem skierowania dochodzenia tychże roszczeń na drogę sądową. Wcześniej nie był wyznaczony nigdzie termin płatności. (...)

 • Opłacanie podatku przez korzystającego z gruntu

  Czy w umowie użyczenia, może być zapis, że biorący do używania zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty związane z eksploatacją przedmiotu użyczenia, a w tym podatki? (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-03-23 nr 75 poz. 1

  Zawiadomienie dotyczące uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

 • Monitor Polski 2001 nr 21 poz. 355

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia drugiego terminu dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.

 • Monitor Polski 2006 nr 14 poz. 191

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach handlowych i płatnościach, sporządzonej w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 18 poz. 327

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia terminu dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.

 • Monitor Polski 2001 nr 14 poz. 240

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia terminu dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.