Logowanie

Monitor Polski Nr 46, poz. 514 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-08-25
Data wejscia w życie:1995-10-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 46, poz. 514 z 1995


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

M.P. 1995 Nr 46 poz. 514 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 26, poz. 185 i Nr 34, poz. 239, z 1993 r. Nr 13, poz. 89 i Nr 63, poz. 562, z 1994 r. Nr 47, poz. 379 i Nr 62, poz. 545 oraz z 1995 r. Nr 8 poz. 111, Nr 18, poz. 213 i Nr 23, poz.


271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie: "20) Sprawiedliwości i Praw Człowieka,";

2) art. 58 otrzymuje brzmienie: "Art. 58.

1. Projekty, a także sprawozdania, o których mowa w art. 57, Sejm kieruje do rozpatrzenia do Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów.

2. Poszczególne części projektów i sprawozdań, o których mowa w art. 57, rozpatrują także właściwe komisje sejmowe, które przekazują Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów stanowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje poprawek - wraz z uzasadnieniem.

3. Wnioski, opinie lub propozycje poprawek, odrzucone przez komisje, na żądanie wnioskodawców dołącza się do stanowiska komisji jako zdania odrębne.

4. Przedłożone przez Najwyższą Izbę Kontroli uwagi do sprawozdań z wykonania ustawy budżetowej i innych planów finansowych Państwa Prezydium Sejmu kieruje odpowiednio do właściwych komisji sejmowych rozpatrujących poszczególne części sprawozdań.

5. Prezydium Sejmu, na wniosek Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, określa tryb prac w komisjach sejmowych w sprawach projektów i sprawozdań, o których mowa w art. 57.

2005-07-18

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

6. W posiedzeniach właściwych komisji sejmowych, na których rozpatrywane są poszczególne części projektów i sprawozdań, o których mowa w art. 57, uczestniczą przedstawiciele Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów.

7. Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz komisje rozpatrujące części budżetowe mogą występować do właściwych komisji sejmowych o dodatkowe opinie, a także zwracać się do nich z pytaniami w celu uzyskania informacji w sprawie poszczególnych części projektów lub sprawozdań, o których mowa w art. 57.";

3) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu: "Art. 58a.

1. Na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów przedłożone stanowiska właściwych komisji sejmowych do poszczególnych części projektów i sprawozdań, o których mowa w art. 57, przedstawiają przedstawiciele tych komisji. Nie mogą oni przedstawiać nie zawartych w stanowiskach właściwych komisji wniosków, opinii i propozycji poprawek. Przedstawiciele Komisji Polityki Gospo darczej, Budżetu i Finansów, którzy uczestniczyli w pracach właściwych komisji sejmowych, przedstawiają na piśmie opinie w sprawie przedłożonych przez te komisje sta nowisk.

2. Poprawki do projektu ustawy budżetowej, zgłaszane na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, wymagają formy pisemnej.";

4) w art. 59 w ust. 1 wyraz "wniosków" zastępuje się wyrazem "stanowisk";

5) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu: "Art. 59a. W razie zaistnienia konieczności przedstawienia dodatkowego sprawozdania do projektu ustawy budżetowej, Sejm rozpatruje je na najbliższym posiedzeniu po zakończeniu prac Komisji Polityki Gospo darczej, Budżetu i Finansów.";

6) w załączniku do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych - w pkt 20 po wyrazie "Sprawiedliwości" dodaje się wyrazy "i Praw Człowieka". Art. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-07-18

pobierz plik

Monitor Polski Nr 46, poz. 514 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 532 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1995 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1996 r.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 531 z 1995

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 1995 r. w sprawie regulaminów wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 530 z 1995

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 1995 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu z wyborów, stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 529 z 1995

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 523 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1995 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku dochodowego od dochodu z tytułu różnic kursowych jednostkom gospodarczym objętym porozumieniem ramowym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 533 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 534 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 1995 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 527 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 września 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 524 z 1995

  Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 522 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 526 z 1995

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane przez apteki bez recepty lekarskiej, oraz szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i materiałów medycznych.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 525 z 1995

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 521 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1995 r. z okazji piętnastej rocznicy sierpnia 1980 r., podpisania porozumień i powstania NSZZ "Solidarność".

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 520 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 519 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie sprawozdania Narodowego Banku Polskiego w 1994 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1994 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1994 r.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 518 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1994 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rządu.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 517 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Mierzwy.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 516 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie sprowadzenia zwłok Śp. Stanisława Mikołajczyka do kraju.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 515 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie uczczenia 75 rocznicy Bitwy Warszawskiej.

 • Monitor Polski Nr 46, poz. 528 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.