Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 30 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 1998 r. - sygn. akt U. 15/97

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-01-06
Data wejscia w życie:1998-01-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 30 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/13

M.P. 1998 Nr 1 poz. 30 WYROK z dnia 6 stycznia 1998 r. Sygn. akt U. 15/97   

    Lech Garlicki - sprawozdawca Stefan Jaworski Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu na rozprawie 6 stycznia 1998 r. sprawy z wniosku Rady Miejskiej          ! "  # $ %  &   ' ( ) ( * + , - ( .  ! "  #  - )//. +  0  &    &   & (MP Nr 16, poz.


154) jest niezgodny z art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 r., Dz.U. Nr 12 + ,1.3 + 1 + )  . 0 )//) +  0 4  )//2 + 5+6+ # 2. + ,*/ +3   + )* )17 + )  , -  )8 & )//, + o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600 ze zm.),

o r z e k a:

06/30/99

2

       ! " # $   % &&   ' () *   + (  % ( (MP Nr 16, poz. 154):

1) ! (   ,     - &. /

 nie s! (   ,    ' && 

Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 r., Dz.U. Nr 56, poz. 357);

2) % ' (tekst jednolity z 1996 r., Dz.U. Nr 67, poz. 329, zm.: Dz.U. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153) !    ,    ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600 ze zm.).

U z a s a d n i e n i e: I )+ . )//. + 97 : &  ; !      &0  !"# - )//. +  0  &   nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego z art. 54 ust. 3 i 7 Karty Nauczyciela oraz z art. 1   0   + )* )17 + )  , -  < &+ $   4 ; !  )=  )//. +3 97 :   / 0 )//. + 4T. 21/973  wnioskowi dalszy bieg, zgodnie z art. 23 ust. 2 ówczesnej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. >    !"# - )//. +    '  & + 1- + . : # + >  '   '   47 ) )//. +3  0 47 '    '0    0 3+ > '    7      @ <  & &  & 7 + #   ' @ <    0+ 6      &  & ' & 7  0    7 +

3

>  '   & '  '  ' 7     ' ' 7 &  A 4( ) 3   0  0 & 7        '  4( * + ,3  '0A     ' 4( * + -3+ 9      + *+ >   0 *, @  )//. + ! "  #    0   '  &    '  + !  '  '   & + 1- + .  ' A  0 ( ) +  0   &    ' ' 7 &  A      00 <    + /)7 ustawy. ; '  ( * + ,    !     '  7 &    7  ' 0A  &    7 7 &A  A & 7    & &    &+ '  &  7 7      &  7          : #   +     &0  ( * +  !  '   7    &  '  ' + $    7 A  &      ' 4 3  7    &   + ! "  #  ' 0A   &    ( . + B &    & 7      0


4

  &   &       & 7  - )//. +    & &  + !  0  & ' &  + C &         0 '   .  )//2 + #     - )//. + &  < + % & 7A zaskoczone konsekwencjami finansowymi dodatku, do którego prawo nauczyciele nabyli  0 + C   &  <     &  7A   0 <    '0A  &+ ,+ $ %  0 */ @  )//. +  ' &    ! "  #  0  &   &   & 0  & ' + 1- + , .  : # &'  0  &   dodatku. 6   $    97 : &  &  '   DE &  0    ' A   7  '   0 7  7 + $'   DE     $ %  &  0  ! "  # + $  0 ' + 1- + ,  : # @  0 '   &   <     & 0A '  &+ 9   ! '  0A   7  7  &    ' 7A     '  + ;  '    &     '      & nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

5

     ' ! "  #  7   &    0 & 0    $ %   ' 7     !  & 7 + ! ' & + 1   0  0    & 7    0    < 7    7    & 7  < &+ 9 ! "  #  '       7 '  & 0 <+ 6    '   $ %   '    ( .   0  A '0A 7 7 0 0  '      &  + $   $ %   '  ! "  #  - )//. +    &0 aktu wykonawczego.

II

Na rozprawie w dniu 6 stycznia 1998 r. przedstawiciel wnioskodawcy i pozostali      0   0   &+ > &0    7  & 0 <    &     + $ ' 7   )//. + ++  '    7 A   &  0 D  E  &  !+ $  < 7  + $  !   < 7      & ' '    &   & 0 + $7    $ %  &  0A 0A 7      &+

6

III 97 : '  )+  & & 0     &  )-  )//2 +   : Nauczyciela.


W poprzednim stanie prawnym art. 54 ust. 1 i 3 Karty Nauczyciela        0  1888        0 &      + & &  !"#  *. & )//* +  0    &   '   & (Dz.U. 1993, Nr 16, poz. 71). Nowela z 1996 r. zas          4 '   )//* +3+ F+ 1- + ,      <      0 & prawo do mieszkania w miejscu pracy (zgodnie z art. 54 ust. 1 prawo to nadal &        1888  3  ' 0A  + + D & E+ F+ 1- + . ' !"#  0 D   0   & &  E+ F+ /  )//2  '  wych przepisów     ' '   2   0 ' + 9   2  . )//. +   '0A  & '  !"# 1992 r. #     - )//. +  ' D  <       ' ' 7 &  A  '       1 +

7

 E 4( )3+ > 0A  7 ' 7  + D     '    '   & E 4( * + ,3+ C 0         '    4( * + -3+ $&< .  '    D  ) )//. +    ) )//. + 0 &    &     & 0 E+ *+ > &  petitum wniosku do kwestii &0     &0 & + 5      ' '    - )//. 7 ' 0    0 47         '  '  ' &'  7  &   7 0   3     + $7  '  0       0 < &  7A   & '  &  + 5 7   0     + #   7 97 :   &0   + * + ,* + 7    7    & A +  & & 97 :   & 7  7 ' A   <+ ,+ >  '  7     !"#  @ <  & &  & 7 +

   &  @ < &  &   & ' + 1   0 4  + )* + )17  < &3  7   0    &+

8

97 : ' '  7  &    & 7  < &+  7 + ., ! :     & 7    @ <   & 47+ + orzeczenie z dnia 13 XI 1996, K.

17/96, OTK ZU 1996, s. 371,.*3 + )2. + -  @  ' D        &      7E+ $        7       &+ Sposób zapewnienia odp 0 <      A      + #   + 1- : #  '   + # &  A    + 1- + . : # 7   ' !   0 D 0   & &  E+ 6'    &    & < &     & 77   + 1- + . : # + Nie ma tym samym podstaw do kierowania zarzutu nie przewidzenia dodatkowych 0 <   !"# - )//.+  ' 7A ' A   : #   7 petitum   ' 7A  97 :     + 9  &  A  !   ' & < <  : #     &+ -+ ! & '  97 &   &0   !"# + 1- + , . : # +

A      ! :    0   + :  *  )//. +  7  &       & 7  0  7   7 D ' 

9

zawartego w ustawie” oraz „w celu jej wykonania” (art. 92 ust. 1 zd. 1 konstytucji). Te &   ! : 4+ 12 + *3+ #   < '  < '    &   7 '  A '      ' zawartego w ustawie       7 :  7   7   47+ orzeczenie z 5 stycznia 1998, P. 2/97). 9  0A  97 : & &   A   +  &       7       7A  @ & +  &      0 & & ' G  '   &   & & & '   A  &0  & G &   7A  & '   & G   0A   & 7A   7    4. orzeczenie z 15 lipca 1996, U. 3/96, OTK ZU 1996, s. 264;  

  , OTK ZU 1996, s. 337; z 16 grudnia 1996, U. 1/96 9: 6 )//2 + 1,-    0 3+ > ' &         + #     7 &  <   + *-) + 2  ' '  & A 7    0 ' + # & 0 '  !"#  - )//. +   7 + 1+ >  '  97 :    &  !"# - )//.+ 97 :  ' 7   ' ( )   & '   '  4

10

wymienione w art. 54 ust.

3 Karty Nauczyciela) kryterium otrzymania dodatku  &  &   ' ' 7 &  A+ $ ' &  & < + 1- + ,   @ + /)7 + ) : # + $&< )    0 '   ' A   ustawy. 2+ 5   ( * + , +  0  D7  & &E 7   A   0    &+ 97 : nie podziela tego zarzutu. C + 1- + , : # & &  0  D E   & 0 '  &      &   0           & 4+ @  C+     *-  1996 r., Sprawozdanie Stenograficzne z 78 posiedzenia Sejmu, s. 13). Ustalony w § 2  & 7  D E  7 '   '   & + # ' A 7     0  D E < & 0 !"#  )2  )//. + # ' ' A 0 70  &      '  + >'   '  7' & & &     D E   0       +

 0 @ '  ( *  )//. +     & 7 '  !>  ,8  )/=* +    &   D  E    '         +   !"#   &  D E ' 7A   0 & ' 7          & + HA '   & & ' A 

11

        7 & @A    '       ( * + ,+ # & 0 ' '   < + 1- + . : #  7 &   &  7   , + $   97   0A + 1+ .  7  &  ' +  & 0   7  0   & 7  „rodziny”. .+ :   ( * + -   7    '   &   &+ Takie ograniczenie prawa do dodatku nie znajduje, zdaniem wnioskodawcy, podstawy w '   + 97 : ' '     &  A   0  <  & + I    0 + ,8 :   & nauczyciela, a w konsekwencji nie podziela podstawowych cech wynagrodzenia, tzn. osobistego, indywidualnego i niepodzielnego charakteru. Prawo nauczyciela do dodatku  &  &  + 1- + ) :      +  '  A '   '   '    0   7    7 A       &+ >  ' 4     7  dodatków mieszkaniowych) oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa i pokrywanie     + #   < '  7    7    '    7 ' A 0A  4 97 ' &A3    &   &+ B  &    0 + 1- + , + 1- + 2 : # + F+ 12 + 2  7 &    &   & &         +  '   & 7 &

12

 & 7 + $   '  7 '0      & @ &  '0A  & +  '  0A + 1- :  &A  & &   ' A ' + 1- + ) ,        !"# & A  < + $ 97   ' ' ( * + -   & '   + 1- + .

: # + =+ >   '   ( .      7    &  '   ' - )//. +    ) )//. + 7 '   0      !"# *. & 1992 r. 97 :   & + $      &   !"# + 1- + , : Nauczyciela. Przepis ten - w brzmieniu ustawy nowelizacyjnej z 14 czerwca 1996 r.  ' .  )//2 + &  + /      7A    ' '  2 + #    0 &     &   )//* + !"# @     &     . )//. + '0A   )//* + A     & +   ) )//. + ( .    0     0 7   A   0  &  A  7  & 0 + !' 0 A @   - )//. +    97 : &  &0A &   ( .+  7      &  + 1- + , : #    .  )//2 +   &  ' A &  '   7   ' &+ 6  0 &

13

  0 &  + /   &            &  & & + $ 7 A    7  0  & & 7  < & &  : # + >  - '  7      &7       & 0 '    &7  0A 7           '  + # 7  '      ) )//. + 7   7 ' 7 &A  0   )//* +  + # 7 ' '     &    7 0    7    0  + 6  ( .   '  &     + >7  & ' A   0    7  'A   7   @ &    + 1- + , :+ # & 0 0 '       ' A       7     7   7 & +  & 97 :     +

pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 30 z 1998 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.