Logowanie

Monitor Polski Nr 38, poz. 623 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2001 r. w sprawie utworzenia Stałego Zespołu Rady Ministrów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-25
Data wejscia w życie:2001-10-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 38, poz. 623 z 2001


Strona 1 z 3

Monitor Polski Nr 38                — 966 —                Poz. 623


623

ZARZĄDZENIE Nr 127 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2001 r. w sprawie utworzenia Stałego Zespołu Rady Ministrów. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje: §


1. Tworzy się Stały Zespół Rady Ministrów, zwany dalej „Komitetem Rady Ministrów”, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach należących do zakresu działania Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów. § 2.

1. W skład Komitetu Rady Ministrów wchodzą:

1) przewodniczący, którym jest wiceprezes Rady Ministrów, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów,

2) wiceprzewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów, na wniosek Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów,

3) członkowie, którymi są sekretarze stanu w ministerstwach,

4) przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w § 3.

2. Jeżeli Prezes Rady Ministrów jest obecny na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów, przewodniczy temu Komitetowi.

3. Sekretarzem Komitetu Rady Ministrów jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego tego Komitetu urzędnik służby cywilnej zatrudniony w komórce organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która sprawuje obsługę prac tego Komitetu. § 3.

1. Prezesa Rady Ministrów, w pracach Komitetu Rady Ministrów i grupy, o której mowa w § 8 ust. 2, reprezentuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Niezależnie od reprezentacji, o której mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów albo z jego upoważnienia Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może wyznaczyć każdorazowo dodatkowo inną osobę niż określoną w ust. 1 do reprezentowania Prezesa Rady Ministrów w określonej sprawie będącej przedmiotem prac Komitetu Rady Ministrów lub grupy, o której mowa w § 8 ust.

2. § 4.

1. Do udziału w pracach Komitetu Rady Ministrów zaprasza się Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

2. W pracach Komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów może zapraszać do udziału w pracach tego Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1 i 2, reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych prac. § 5.

1. Zadaniem Komitetu Rady Ministrów jest przygotowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów projektów rozstrzygnięć oraz wyrażanie opinii lub udzielanie rekomendacji dokumentom rządowym, które będą przedłożone Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów do rozpatrzenia.

2. Komitet Rady Ministrów rozpatruje również inne sprawy niż określone w ust. 1, powierzone mu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

3. Jeżeli Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę na wniesienie dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów bez uprzedniego rozpatrzenia go przez Komitet Rady Ministrów, Przewodniczący tego Komitetu może wyrazić opinię lub udzielić rekomendacji temu dokumentowi. § 6.

1. Dokumenty rządowe do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów mogą wnosić, zgodnie ze swoją właściwością, członkowie Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, centralne organy administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych), pełnomocnicy Rządu i wojewodowie, zwani dalej „organami uprawnionymi”.

2. Centralne organy administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych), nad których działalnością sprawują nadzór ministrowie, opracowują, uzgadniają i wnoszą do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów dokumenty rządowe za pośrednictwem tego ministra, a wojewodowie — za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

3. Pełnomocnicy Rządu są uprawnieni do wnoszenia do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów dokumentów rządowych w zakresie udzielonych im upoważnień do opracowywania i uzgadniania tych dokumentów, określonych w aktach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1116).

4. Jeżeli, na podstawie odrębnych przepisów, podmiot inny niż określony w ust. 1 jest uprawniony do wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, podmiot ten wnosi taki dokument do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów po porozumieniu z właściwym ministrem.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 38, poz. 623 z 2001 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 694

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych

 • Monitor Polski 2002 nr 34 poz. 536

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

 • Monitor Polski 2012 poz. 293

  Zarządzenie Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa

 • Monitor Polski 2013 poz. 190

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 506

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.