Logowanie

Monitor Polski Nr 20, poz. 305 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-23
Data wydania:2003-04-17
Data wejscia w życie:2003-04-23
Data obowiązywania:2003-04-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 20, poz. 305 z 2003


305

UCHWAŁA PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. Powołanie obwodowej komisji do spraw referendum, zwanej dalej „komisją obwodową”, dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w referendum ogólnokrajowym następuje najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum, w formie pisemnej decyzji właściwego konsula. § 2.


1. Podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, zwany dalej „podmiotem uprawnionym”, może zgłosić właściwemu konsulowi nie później niż w 14 dniu przed dniem referendum po jednym kandydacie na członka komisji obwodowej.

2. Kandydatem może być osoba uprawniona do udziału w referendum, zamieszkała na obszarze obwodu głosowania.

3. Zgłoszenia kandydata do komisji obwodowej w imieniu podmiotu uprawnionego dokonuje organ uprawniony do reprezentowania go na zewnątrz lub osoba upoważniona przez ten organ. W zgłoszeniu podaje się nazwę i adres podmiotu uprawnionego, wskazuje organ lub osobę dokonującą zgłoszenia oraz podaje się imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer ważnego polskiego paszportu kandydata wraz ze wskazaniem komisji obwodowej, której dotyczy zgłoszenie.

4. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład wskazanej komisji obwodowej, kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz stosowne upoważnienie, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona.

5. Konsul uwzględni zgłoszenie kandydata na członka komisji obwodowej, jeżeli spełnia ono warunki, o których mowa w ust. 1—4. § 3.

1. Jeżeli do składu komisji obwodowej prawidłowo zgłoszono od 4 do 6 kandydatów, konsul powołuje w skład komisji obwodowej wszystkich zgłoszonych kandydatów oraz jedną osobę spośród pracowników konsulatu (ambasady) lub osób uprawnionych do udziału w referendum zamieszkałych na obszarze obwodu głosowania.

2. Jeżeli do składu komisji obwodowej prawidłowo zgłoszono mniej niż 4 kandydatów, konsul powołuje komisję obwodową w liczbie 5 osób, uwzględniając wszystkie zgłoszone kandydatury, i uzupełnia jej skład o wybrane przez siebie osoby będące pracownikami konsulatu (ambasady) lub osoby zamieszkałe na obszarze obwodu głosowania.

3. Jeżeli do składu komisji obwodowej prawidłowo zgłoszono więcej niż 6 kandydatów, konsul ustala skład komisji w drodze publicznego losowania. Spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów losowanych jest 6 członków komisji. Ponadto w skład komisji obwodowej konsul powołuje wybraną przez siebie osobę spośród pracowników konsulatu (ambasady) lub innych osób uprawnionych do udziału w referendum zamiesz-

Monitor Polski Nr 20                — 1077 —                Poz. 305


kałych na obszarze obwodu głosowania. O terminie losowania powiadamia się kandydatów w sposób zwyczajowo przyjęty i umożliwia się im obecność podczas losowania. §

4. Składy komisji obwodowych konsul podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niezwłocznie po jej powołaniu. Skład komisji obwodowej wywiesza się także w jej siedzibie. §

5. Jeżeli w związku z wygaśnięciem członkostwa lub odwołaniem członka komisji obwodowej w jej skła-

dzie pozostało mniej niż 5 osób, konsul uzupełnia skład o wybrane przez siebie osoby spośród osób uprawnionych do udziału w referendum, zamieszkałych na obszarze obwodu głosowania. §

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 20, poz. 305 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 311 z 20032003-04-23

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 310 z 20032003-04-23

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 309 z 20032003-04-23

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 308 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 307 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu o wyniku referendum

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 306 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 304 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów pieczęci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 303 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 302 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 301 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 300 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji 2002-2006 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 299 z 20032003-04-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 298 z 20032003-04-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 297 z 20032003-04-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 296 z 20032003-04-23

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-10 poz. 730

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 • Monitor Polski 2003 nr 20 poz. 304

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów pieczęci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 • Monitor Polski 2001 nr 2 poz. 54

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 2 poz. 53

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich, powiatowych, gminnych i obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego.

 • Monitor Polski 2003 nr 22 poz. 330

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.