Logowanie

Monitor Polski Nr 3, poz. 33 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz o zmianie uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-15
Data wydania:2003-01-06
Data wejscia w życie:2003-01-06
Data obowiązywania:2003-01-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 3, poz. 33 z 2003


Strona 1 z 16
33

UCHWAŁA PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz o zmianie uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 19 ust. 5, art. 111 ust. 3 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602


Monitor Polski Nr 3                — 99 —                Poz. 33


i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68. poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. W wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych i wyborach nowych rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stosuje się odpowiednio wzory urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, ustalone w związku z wyborami przeprowadzanymi w dniu 27 października 2002 r., z uwzględnieniem wzorów ustalonych niniejszą uchwałą. §

2. Dla przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 1, ustala się wzory:

1) protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach ponownych, uzupełniających/przedterminowych, wyborach nowych rad, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) zaświadczenia dla męża zaufania w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

5) zaświadczenia dla zastępcy pełnomocnika w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

6) protokołu z wyborów uzupełniających/ponownych, stosowanego w wyborach do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;

7) obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej o obsadzeniu mandatu(ów) radnych w wyborach uzupełniających/ponownych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

§

3. W wyborach uzupełniających i ponownych zarządzonych dla obsadzenia nie wszystkich mandatów w okręgu stosuje się wzór „Protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na radnych” ustalony dla wyborów do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (M.P. Nr 39, poz.

608) ze zmianą w pkt II.6a protokołu polegającą na dodaniu po wyrazie „mandatów” wyrazów „do obsadzenia”. §

4. W wyborach uzupełniających do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców stosuje się pierwszą część „Informacji o sposobie głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. w wyborach do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców” stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. (M.P. Nr 47, poz.

695) z następującą zmianą: wyraz „mandatów” zastępuje się wyrazami „wybieranych radnych”. §

5. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie (M.P. Nr 37, poz.

588) w § 4 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych i wyborach nowych rad oraz w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani przedłożyć organowi właściwemu do powołania danej komisji uwierzytelnioną kopię dokumentu o utworzeniu komitetu wyborczego.”. §

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 3, poz. 33 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 35 z 20032003-01-15

  Komunikat Nr 1/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 34 z 20032003-01-15

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwa do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 32 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 31 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 30 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 29 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 28 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2002 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 27 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 26 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 25 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 24 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 23 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 22 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 21 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 20 z 20032003-01-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

zamów dokument

Porady prawne

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

 • Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

  W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami brak jest ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Cmentarze komunalne

  Czy zarządca cmentarza komunalnego ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek który uległ uszkodzeniu na skutek spadających gałęzi. Czy też jestem (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 26 poz. 449

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-08 poz. 8

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski 2003 nr 20 poz. 300

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji 2002-2006 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 9 poz. 87

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2010-2014

 • Monitor Polski 2010 nr 3 poz. 17

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.