Logowanie

Monitor Polski Nr 44, poz. 658 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-19
Data wydania:2003-09-04
Data wejscia w życie:2003-09-19
Data obowiązywania:2003-09-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 44, poz. 658 z 2003


Strona 1 z 15

Monitor Polski Nr 44                — 2238 —                Poz. 658


658

POSTANOWIENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153, poz. 1271), po ponownym rozpatrzeniu decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r. (M. P. Nr 25, poz. 525), dokonuje się ostatecznych ustaleń co do wystąpienia okoliczności wskazujących na przywóz na polski obszar celny towarów podobnych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. (M. P. Nr 39, poz. 550). I. Opis stanu faktycznego Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte przez Ministra Gospodarki na wniosek z dnia 5 maja 1999 r. spółki BUDZY¡SCY S.C., na podstawie art. 44 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1028), zwanej dalej „ustawą z 1997 r.”, w związku z domniemaniem obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. przez przywóz na polski obszar celny zapalniczek jednorazowych deklarowanych jako pochodzących z Tajwanu, a będących de facto zapalniczkami pochodzenia chińskiego, oraz zapalniczek jednorazowych z zaworkiem pochodzących z ChRL oraz z Tajwanu, a deklarowanych jako zapalniczki wielokrotnego napełniania. Dane przekazane przez wnioskodawcę postępowania BUDZY¡SCY S.C. oraz firmę PREMET S.A. — stanowiących razem przemysł krajowy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z 1997 r. — wykazały, że zarówno przywóz na polski obszar celny zapalniczek jednorazowych z zaworkiem, jak również wysyłanych przez Tajwan, nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego i służy jedynie obejściu ustanowionego cła antydumpingowego. Wstępne dane wykazały też, że osłabienie skutków nałożonego cła antydumpingowego wpłynęło na obniżenie cen towarów krajowych. ———————


1)

Przemysł krajowy wykazał, że ceny zapalniczek na polskim rynku nie osiągnęły w badanym okresie (listopad 1998 — marzec

1999) poziomu ceny wyznaczonej decyzją Ministra Gospodarki, tj. 0,12 euro/szt. na bazie CIF granica RP. W związku z powyższym przemysł krajowy wyprodukował jedynie nieznaczną ilość zapalniczek jednorazowych (w okresie badanym wielkość produkcji przemysłu krajowego wyniosła ok. 1,7 mln sztuk). Mając powyższe na uwadze, Minister Gospodarki wszczął postępowanie antydumpingowe postanowieniem z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z wystąpieniem okoliczności wskazujących na przywóz na polski obszar celny towarów podobnych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. (M. P. Nr 22, poz. 324). Po przeprowadzeniu postępowania antydumpingowego Minister Gospodarki decyzją z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r., zwaną dalej „decyzją z dnia 17 sierpnia 2000 r.”, nałożył cło antydumpingowe na zapalniczki kieszonkowe gazowe do wielokrotnego napełniania (kod PCN 9613 20 90 0), pochodzące z ChRL lub Tajwanu, oraz na zapalniczki kieszonkowe gazowe jednorazowe (kod PCN 9613 10 00 0), pochodzące z Tajwanu, rozszerzając cło antydumpingowe nałożone na zapalniczki jednorazowe pochodzące z ChRL (nałożone decyzją z dnia 26 października 1998 r.). Zgodnie z pouczeniem zawartym w ww. decyzji, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), przedsiębiorstwa: P.P.H.U. „DREWEX”, P.P.H.U. „MAX” Marek Haligowski, P.P.H. ST Stanisław Trzciński i CONIN S.A. złożyły wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, Minister Gospodarki wydał decyzję z dnia 14 listopada 2000 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 17 sierpnia 2000 r., zwaną dalej „decyzją z dnia 14 listopada 2000 r.”. Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2002 r. (sygn. akt V SA 3981/00 i V SA 27/01) zaskarżona decyzja z dnia 14 listopada 2000 r. zo-

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 44, poz. 658 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 661 z 20032003-09-19

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 660 z 20032003-09-19

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 659 z 20032003-09-19

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 657 z 20032003-09-19

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 656 z 20032003-09-19

  Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu współdziałania oraz szczegółowego rozdziału kompetencji pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu i Wojskowe Służby Informacyjne

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 655 z 20032003-09-19

  Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 654 z 20032003-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 653 z 20032003-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń

zamów dokument

Porady prawne

 • Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

  Jeśli organ wyższej instancji uchylił decyzję organu niższej instancji odmawiającą stwierdzenia nieważności (na podstawie art.156 k.p.a.) innej decyzji administracyjnej, (...)

 • Odwołanie od ustaleń kontroli ZUS

  Na jakich zasadach i w jakim terminie należy odwołać się od ustaleń kontrolnych sporządzonych przez kontrolerów ZUS?

 • Aktualna podstawa prawna rozstrzygnięcia

  W grudniu 2003 wójt wydał decyzję o warunkach zabudowy na podstawie istniejącego planu zagospodarowania. W wyniku zaskarżenia decyzji SKO w lutym 2004 uchyliło decyzję (...)

 • Rozstrzygnięcia SKO

  Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze może zmienić decyzję Prezydenta Miasta w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, która (...)

 • Ostateczność decyzji

  Co stanowi datę wydania decyzji ostatecznej - data jej sporządzenia, czy też data jej doręczenia?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 25 poz. 536

  Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 491

  Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2000 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego, ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 59 poz. 804

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2002 nr 60 poz. 847

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

 • Monitor Polski 2000 nr 20 poz. 422

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia terminu dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.