Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 66 z 2003 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku kadencji w latach 2002-2006

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-22
Data wydania:2003-01-13
Data wejscia w życie:2003-01-22
Data obowiązywania:2003-01-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 66 z 2003 - Strona 5


Strona 5 z 9

Monitor Polski Nr 5                — 244 —                Poz. 66


morządzie gminnym. W myśl tych przepisów niezłożenie przez radnego wniosku o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu. Termin na zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego, po którym następuje wygaśnięcie mandatu radnego, określa art. 24f ust. 1a, w odniesieniu zaś do radnych wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. termin ten określa art. 9 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806). W myśl tego przepisu termin zaprzestania działalności upływa dnia 31 marca 2003 r.


b) wskutek wygaśnięcia mandatu z przyczyn określonych w art. 190 ust. 1 Ordynacji wyborczej, tj. w wypadku odmowy złożenia ślubowania, zrzeczenia się przez radnego mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, utraty prawa wybieralności bądź braku tego prawa w dniu wyborów, prawomocnego skazującego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne oraz śmierci. Zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, którego naruszenie powoduje wygaśnięcie mandatu, obejmuje: — wykonywanie mandatu posła lub senatora, wykonywanie funkcji wojewody lub wicewojewody oraz członkostwo w organie innej jednostki samorządu terytorialnego (art. 25b ustawy o samorządzie gminnym); — pełnienie funkcji wójta lub jego zastępcy (art. 27 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym); — zatrudnienie (stosunek pracy) w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat, a także, niezależnie od podstawy prawnej, pełnienie funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej gminy (art. 24a i art. 24b ustawy o samorządzie gminnym); — prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzanie taką działalnością albo pełnienie funkcji przedstawiciela lub pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności (art. 24f ust. 1 i 1a ustawy o samorządzie gminnym). Omawiane przepisy, a w szczególności konstrukcja art. 190 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej, ustanawiają zasadę, iż mandat radnego wygasa z chwilą zaistnienia przyczyny powodującej wygaśnięcie. W przypadkach gdy zakaz obejmuje równoczesne wykonywanie mandatu radnego z pełnieniem określonych funkcji lub prowadzeniem działalności, a ustawa nie określa terminu, w którym należy zaprzestać pełnienia funkcji lub prowadzenia działalności, należy przyjąć, że skutek w postaci wygaśnięcia mandatu radnego następuje wówczas, gdy radny złożył ślubowanie, a wcześniej nie zrezygnował z pełnienia określonej funkcji (np. posła, senatora, wojewody lub wicewojewody). W przypadku równoczesnego wyboru na radnego i wójta należy przyjąć, że złożenie ślubowania radnego powoduje wygaśnięcie mandatu wójta, a złożenie ślubowania wójta powoduje wygaśnięcie mandatu radnego. Termin wygaśnięcia mandatu radnego pozostającego w chwili wyboru w stosunku pracy w urzędzie gminy lub pełniącego funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej gminy określa art. 24b ust. 1 i 5 ustawy o sa-

2. Wybory uzupełniające zarządza wojewoda. Zarządza się je i przeprowadza w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia przez radę wygaśnięcia mandatu. Zarządzenie o wyborach podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym najpóźniej w

60. dniu przed dniem wyborów; w zarządzeniu podaje się także liczbę wybieranych radnych. Ustalone terminy wykonania czynności wyborczych nie mogą być skracane; kalendarz wyborczy powinien wskazywać czynności dostosowane do przeprowadzanych wyborów, np. zamiast powołania terytorialnych komisji wyborczych — powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w ............... . W wyborach uzupełniających wykonuje się takie same czynności jak w wyborach przeprowadzanych w związku z upływem kadencji. Dla każdych wyborów uzupełniających są sporządzane nowe spisy wyborców. Komisje wyborcze powołuje się zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. (M.P. Nr 37, poz. 588).

3. Komisja terytorialna sprawdza w czasie zgłoszenia list kandydatów na radnych, czy wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy wyraźnie wskazuje, że dotyczy wyborów uzupełniających do danej rady. Bada ponadto, czy na liście zgłoszono wymaganą liczbę kandydatów. Należy pamiętać, iż stosownie do art. 98 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej, lista kandydatów może zawierać najwyżej tyle nazwisk, ilu radnych wybiera się w okręgu w konkretnych wyborach. Np. jeżeli w wyborach uzupełniających w 4-mandatowym okręgu wybiera się 1 radnego, każda zgłoszona lista może zawierać tylko po 1 kandydacie. Wraz ze zgłoszeniem list kandydatów komitety wyborcze składają dokumenty stwierdzające utworzenie komitetu wyborczego, o których mowa w art. 64j ust. 2 Ordynacji wyborczej (kwestie związane z tymi czynnościami zostały omówione w pkt II wytycznych). W każdych wyborach komisje terytorialne nadają zarejestrowanym listom numery w drodze losowania, poczynając od numeru 1 i stosując odpowied-

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 66 z 2003 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 73 z 20032003-01-22

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 72 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 71 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 70 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 69 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 68 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 67 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia zmiany w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 65 z 20032003-01-22

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w statucie Krajowego Biura Wyborczego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 64 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 63 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 62 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 61 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 60 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 59 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2003 r. nr 113-4-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 58 z 20032003-01-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 57 z 20032003-01-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia roku 2003 rokiem Aleksandra Kamińskiego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 56 z 20032003-01-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia roku 2003 rokiem Władysława Sikorskiego

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

  W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami brak jest ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów (...)

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

 • Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

  Prezes zarządu spółki z o.o. (będący jednocześnie jednym ze wspólników) sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Chce jednak (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 20 poz. 300

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji 2002-2006 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 58 poz. 788

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2006-2010

 • Monitor Polski 2011 nr 9 poz. 87

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2010-2014

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-27 poz. 1125

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • Monitor Polski 2010 nr 92 poz. 1066

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniający komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.