Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 66 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku kadencji w latach 2002-2006

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-22
Data wydania:2003-01-13
Data wejscia w życie:2003-01-22
Data obowiązywania:2003-01-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 66 z 2003


Strona 1 z 9
66

UCHWAŁA PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku kadencji w latach 2002—2006 Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §


1. Ustala się wytyczne dla komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2002—2006, stanowiące załącznik do uchwały. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 r. (poz. 66)

WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH I TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST W TOKU KADENCJI W LATACH 2002—2006 W toku kadencji są przeprowadzane wybory do rad, jeżeli wystąpią warunki przewidziane w ustawach: — z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Monitor Polski Nr 5                — 240 —                Poz. 66


rządzie województwa oraz w ustawie o referendum lokalnym (art. 96 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 5 ust. 1 i art. 67 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym; art. 29 ust. 1 i 3, art. 83 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym; art. 33 ust. 1, art. 84 ust. 1 oraz art. 17 ustawy o samorządzie województwa),

(Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806), zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, — z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806), zwanej dalej „ustawą o bezpośrednim wyborze wójta”, — z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym”, — z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zwanej dalej „ustawą o samorządzie powiatowym”, — z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zwanej dalej „ustawą o samorządzie województwa”, — z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271), zwanej dalej „ustawą o referendum lokalnym”. Wybory są przeprowadzane na zasadach określonych w Ordynacji wyborczej, a w odniesieniu do Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy mają także zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087). Zgodnie z powołanymi ustawami w toku kadencji przeprowadza się: — wybory ponowne zarządzane w wykonaniu orzeczeń sądów o nieważności wyborów lub wyboru radnego (art. 61—63 Ordynacji wyborczej) albo nieważności wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta (w związku z art. 2 ust.


2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta), — wybory uzupełniające do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców w związku z nieobsadzeniem mandatów lub wygaśnięciem mandatu radnego (art. 192 ust. 1 Ordynacji wyborczej), — wybory uzupełniające do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, rad powiatów i sejmików województw, jeżeli obsadzenie wygasłych mandatów w trybie art. 194 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej okazało się niemożliwe, a skład rady zmniejszył się więcej niż o 1/5 (art. 194 ust. 3 Ordynacji wyborczej), — wybory przedterminowe wskutek rozwiązania rady (sejmiku województwa) w przypadkach przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym, ustawie o samo-

— wybory przedterminowe wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w razie wygaśnięcia mandatu z przyczyn wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta lub odwołania w drodze referendum (art. 28a ust. 1 i art. 28b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 5 ust. 1a—1c ustawy o referendum lokalnym), — wybory nowych rad wskutek zmian dokonanych w podziale terytorialnym państwa (art. 197 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 i 5 Ordynacji wyborczej). Wyborów w toku kadencji rad nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Wybory ponowne, wybory uzupełniające, wybory przedterminowe oraz wybory nowych rad w związku ze zmianami w podziale terytorialnym państwa, a także wybory przedterminowe wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadza się na podstawie ustaw wymienionych na początku niniejszych wytycznych, stosując wydane na ich podstawie akty wykonawcze oraz wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. W wyborach tych stosuje się wzory urzędowych formularzy i druków wyborczych ustalone dla wyborów przeprowadzanych w związku z upływem kadencji, z uwzględnieniem wzorów ustalonych uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz o zmianie uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie (M.P. Nr 3, poz. 33). Przy stosowaniu druków ustalonych dla wyborów w związku z upływem kadencji należy dokonać zmian redakcyjnych oraz dostosowań związanych z rodzajem wyborów. W wyborach przeprowadzanych w toku kadencji rad terytorialne komisje wyborcze i komisarze wyborczy mogą korzystać ze wspomagania informatycznego przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów. Zasady korzystania ze wspomagania informatycznego zostaną określone odrębnie. I. Zadania komisarzy wyborczych Stosownie do przepisów uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 66 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 73 z 20032003-01-22

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 72 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 71 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 70 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 69 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 68 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 67 z 20032003-01-22

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia zmiany w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 65 z 20032003-01-22

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w statucie Krajowego Biura Wyborczego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 64 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 63 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 62 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 61 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 60 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 59 z 20032003-01-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2003 r. nr 113-4-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 58 z 20032003-01-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 57 z 20032003-01-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia roku 2003 rokiem Aleksandra Kamińskiego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 56 z 20032003-01-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia roku 2003 rokiem Władysława Sikorskiego

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

  W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami brak jest ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów (...)

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

 • Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

  Prezes zarządu spółki z o.o. (będący jednocześnie jednym ze wspólników) sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Chce jednak (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 20 poz. 300

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji 2002-2006 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 58 poz. 788

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2006-2010

 • Monitor Polski 2011 nr 9 poz. 87

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2010-2014

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-27 poz. 1125

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • Monitor Polski 2010 nr 92 poz. 1066

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniający komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.