Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 232 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-30
Data wydania:2004-03-19
Data wejscia w życie:2004-04-14
Data obowiązywania:2004-03-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 232 z 2004


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 15                — 627 —                Poz. 232


232

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Art. 1. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. — Regulamin Senatu (M. P. z 2002 r. Nr 54, poz.


741) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do członków Prezydium Senatu.”;

2) w art. 22: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W razie przeszkody uniemożliwiającej senatorowi udział w posiedzeniu Senatu, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu powinien on pisemnie usprawiedliwić swoją nieobecność w terminie 14 dni od dnia nieobecności na posiedzeniu, przesyłając pismo do Marszałka Senatu, a w przypadku posiedzenia komisji — do przewodniczącego komisji.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Usprawiedliwionymi przeszkodami uniemożliwiającymi senatorowi udział w posiedzeniu Senatu, komisji, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu, a także w głosowaniu na posiedzeniu Senatu są:

1) choroba,

2) konieczność opieki nad chorym,

3) wyjazd zagraniczny lub krajowy związany ze sprawowaniem mandatu, akceptowany przez Marszałka Senatu,

4) zbieg posiedzeń komisji, których senator jest członkiem, jeżeli brał udział w jednym z tych posiedzeń,

5) urlop udzielony senatorowi przez Prezydium Senatu na podstawie art. 23,

6) inne ważne przeszkody.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nieobecność senatora bez usprawiedliwienia na:

1) dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku,

2) trzech posiedzeniach komisji w ciągu roku,

3) posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego lub jego organu podlega rozpatrzeniu w trybie art. 25.”, d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Prezydium Senatu określi tryb składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatora na posiedzeniu Senatu, komisji, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu i niewzięcia udziału w głosowaniu na posiedzeniu Senatu oraz tryb postępowania w przypadku braku usprawiedliwienia w tym zakresie.”;

3) art. 26 i 27 otrzymują brzmienie: „Art. 26.

1. Wniosek o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej Marszałek Senatu przekazuje Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która po rozpatrzeniu wniosku uchwala sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku.

2. Senat rozpatruje sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich bez przeprowadzania dyskusji. Senator, którego dotyczy wniosek, może złożyć wyjaśnienia, a senatorom przysługuje prawo zadawania pytań w tej sprawie.

3. Jeżeli po nadaniu biegu wnioskowi, a przed podjęciem przez Senat uchwały w tej sprawie, upłynie kadencja Senatu, postępowanie w tej sprawie toczy się nadal w Senacie następnej kadencji, o ile senator, którego dotyczy ten wniosek, został wybrany na tę kadencję, przy czym:

1) wszystkie dotychczasowe czynności pozostają w mocy, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) termin na dokonanie czynności w związku z rozpatrywaniem wniosku, przerwany wskutek upływu kadencji Senatu, biegnie na nowo od dnia złożenia ślubowania przez se-

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 15, poz. 232 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 254 z 20042004-03-30

  Komunikat Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie realizacji programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy żywnościowej

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 253 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 252 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 251 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 250 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 249 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 248 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 247 z 20042004-03-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt K 37/03

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 246 z 20042004-03-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list okręgowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 245 z 20042004-03-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 244 z 20042004-03-30

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 243 z 20042004-03-30

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zbadania Prawidłowości Ustalania Cen na Leki Pochodzące z Importu

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 242 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 241 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 240 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 239 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 238 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 237 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 236 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 235 z 20042004-03-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą w Gdyni

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 234 z 20042004-03-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wiesława Waldemara Walendziaka

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.