Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 233 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-30
Data wydania:2004-03-20
Data wejscia w życie:2004-04-01
Data obowiązywania:2004-03-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 233 z 2004


233

ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362, z późn. zm.1)), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co następuje: §


1. W statucie Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M. P. Nr 54, poz. 740), w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W skład Głównego Inspektoratu Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Głównego Inspektora Pracy;

2) Departament Prewencji; ———————

1)

3) Departament Warunków Pracy;

4) Departament Prawny;

5) Departament Analiz i Statystyki;

6) Departament Informacji i Promocji;

7) Departament Organizacyjny;

8) Departament Budżetu i Finansów;

9) Sekcja Audytu Wewnętrznego;

10) Sekcja Kontroli Wewnętrznej;

11) Kancelaria Tajna.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 213, poz. 2081.

Marszałek Sejmu: M. Borowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 15, poz. 233 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 254 z 20042004-03-30

  Komunikat Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie realizacji programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy żywnościowej

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 253 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 252 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 251 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 250 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 249 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 248 z 20042004-03-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 247 z 20042004-03-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt K 37/03

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 246 z 20042004-03-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list okręgowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 245 z 20042004-03-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 244 z 20042004-03-30

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 243 z 20042004-03-30

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zbadania Prawidłowości Ustalania Cen na Leki Pochodzące z Importu

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 242 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 241 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 240 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 239 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 238 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 237 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 236 z 20042004-03-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 235 z 20042004-03-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą w Gdyni

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 234 z 20042004-03-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wiesława Waldemara Walendziaka

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 83 poz. 851

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

 • Monitor Polski 2009 nr 8 poz. 76

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

 • Monitor Polski 2011 nr 2 poz. 19

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-22 poz. 708

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Monitor Polski 2002 nr 54 poz. 740

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.