Logowanie

Monitor Polski Nr 56, poz. 955 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-31
Data wydania:2004-12-28
Data wejscia w życie:2005-01-15
Data obowiązywania:2004-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 56, poz. 955 z 2004


955

ZARZĄDZENIE Nr 136 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §


1. Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Traci moc zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M. P. Nr 8, poz. 150, Nr 15, poz. 248 i Nr 38, poz. 602, z 2003 r. Nr 18, poz. 283 i Nr 59, poz. 929 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 96). §

3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załącznik do zarządzenia nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. (poz. 955)

STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW §

1. Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427), do spraw:

1) budżetu;

2) finansów publicznych;

3) instytucji finansowych. §

2. W skład Ministerstwa Finansów wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Prawny;

4) Departament Budżetu Państwa;

5) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego;

6) Departament Finansowania Sfery Budżetowej;

7) Departament Finansowania Bezpieczeństwa Państwa;

8) Departament do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych;

9) Departament Instytucji Płatniczej;

10) Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego;

Monitor Polski Nr 56

11) Departament Polityki Zagranicznej;

12) Departament Integracji Europejskiej;                — 3040 —                Poz. 955


§

3. Obsługę zadań Ministra Finansów zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu budżet: a) Departament Budżetu Państwa, b) Departament Finansowania Sfery Budżetowej, c) Departament Państwa, Finansowania Bezpieczeństwa

13) Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki;

14) Departament Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa;

15) Departament Gwarancji i Poręczeń;

16) Departament Systemu Podatkowego;

17) Departament Podatków Pośrednich;

18) Departament Podatku Akcyzowego;

19) Departament Podatków Bezpośrednich;

20) Departament Podatków Lokalnych i Katastru;

21) Departament Organizacji Skarbowości;

22) Departament Finansów Gospodarki Narodowej;

23) Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa;

24) Departament Instytucji Finansowych;

25) Departament Rachunkowości;

26) Departament Kontroli Skarbowej;

27) Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych;

28) Biuro do Spraw Certyfikacji i Poświadczeń Ârodków z Unii Europejskiej;

29) Departament Informacji Finansowej;

30) Departament Ceł;

31) Departament Organizacji Służby Celnej;

32) Departament Kontroli Celno-Akcyzowej;

33) Departament Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych;

34) Departament Budżetu Resortu i Spraw Majątkowych;

35) Departament do Spraw Informatyzacji Resortu;

36) Biuro Kontroli Wewnętrznej i Ochrony Informacji Niejawnych;

37) Biuro Kadr i Szkolenia;

38) Biuro Komunikacji Społecznej;

39) Biuro Audytu Wewnętrznego;

40) Biuro Dokumentacji Skarbowej;

41) Biuro do Spraw Dyscypliny Finansów Publicznych;

42) Biuro Wymiany Informacji o VAT;

43) Biuro Administracyjno-Finansowe.

d) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, e) Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, f) Departament Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa, g) Departament Gwarancji i Poręczeń, h) Departament Finansów Gospodarki Narodowej, i) Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa;

2) w zakresie działu finanse publiczne: a) Departament Kontroli Skarbowej, b) Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych, c) Departament Ceł, d) Departament Organizacji Służby Celnej, e) Departament Kontroli Celno-Akcyzowej, f) Departament Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych, g) Departament Podatków Pośrednich, h) Departament Podatku Akcyzowego, i) Departament Podatków Bezpośrednich, j) Departament Systemu Podatkowego, k) Departament Podatków Lokalnych i Katastru, l) Departament Instytucji Płatniczej, m) Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, n) Departament Polityki Zagranicznej, o) Departament Organizacji Skarbowości, p) Biuro Dokumentacji Skarbowej, r) Biuro do Spraw Certyfikacji i Poświadczeń Ârodków z Unii Europejskiej, s) Departament do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych, t) Biuro Wymiany Informacji o VAT;

3) w zakresie działu instytucje finansowe: a) Departament Instytucji Finansowych, b) Departament Informacji Finansowej, c) Departament Rachunkowości. §

4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Finansów.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 56, poz. 955 z 2004 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 382

  Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2012 poz. 683

  Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.