Logowanie

Monitor Polski Nr 71, poz. 767 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-08
Data wydania:2007-10-02
Data wejscia w życie:2007-10-23
Data obowiązywania:2007-10-08

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 71, poz. 767 z 2007


Monitor Polski Nr 71                — 2634 —                Poz. 767


767

ZARZĄDZENIE Nr 103 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. ———————

1)

§

2. Traci moc zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M. P. Nr 45, poz. 475 i Nr 85, poz. 866 oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 22). §

3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załącznik do zarządzenia nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. (poz. 767)

STATUT MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO §

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912), do spraw:

1) nauki;

2) szkolnictwa wyższego. §

2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa;

2) Departament Badań Naukowych;

3) Departament Bazy Badawczej;

4) Departament Ekonomiczny;

5) Departament Funduszy Europejskich;

6) Departament Informacji i Promocji;

7) Departament Organizacji Szkół Wyższych;

8) Departament Prawny;

9) Departament Spraw Europejskich;

10) Departament Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego;

11) Departament Spraw Studentów i Doktorantów;

12) Departament Strategii i Rozwoju Nauki;

13) Departament Systemów Informatycznych Nauki;

14) Departament Wdrożeń i Innowacji;

15) Departament Współpracy Międzynarodowej;

16) Biuro Dyrektora Generalnego;

17) Biuro Inwestycji Szkolnictwa Wyższego;

18) Biuro Ministra;

19) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

20) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego. §

3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu nauka: a) Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa, b) Departament Badań Naukowych, c) Departament Bazy Badawczej, d) Departament Strategii i Rozwoju Nauki, e) Departament Systemów Informatycznych Nauki, f) Departament Wdrożeń i Innowacji;

2) w zakresie działu szkolnictwo wyższe: a) Departament Organizacji Szkół Wyższych, b) Departament Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego, c) Departament Spraw Studentów i Doktorantów, d) Biuro Inwestycji Szkolnictwa Wyższego. §

4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 71, poz. 767 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.