Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 135 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-13
Data wydania:2008-01-30
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-02-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 135 z 2008


135

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury ———————


1)

lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia3). Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej:

1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,

2) gospodarka morska,

3) łączność,

4) transport — na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1—4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone:

1) obwieszczeniem Ministra Transportu z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 26, poz. 285);

2) obwieszczeniem Ministra Budownictwa z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 33, poz. 381);

3) w zakresie działu administracji rządowej: gospodarka morska — obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 50, poz. 582).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2008 r. (poz. 135)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI INFRASTRUKTURY LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Polska Agencja ˚eglugi Powietrznej w Warszawie;

2) Przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie;

3) Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” w Warszawie;

4) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie;

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet” w Warszawie;

6) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast w Łodzi;

Monitor Polski Nr 13

7) Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;                — 400 —

21) Urząd Morski w Gdyni;

22) Urząd Morski w Słupsku;

23) Urząd Morski w Szczecinie;                Poz. 135


8) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;

9) Zakład Badawczo-Doświadczalny Komunalnej w Katowicach; Gospodarki

24) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Bydgoszczy;

25) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Gdańsku;

26) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Giżycku;

27) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu;

28) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Krakowie;

29) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Szczecinie;

30) Urząd ˚eglugi Âródlądowej w Warszawie;

31) Urząd ˚eglugi Âródlądowej we Wrocławiu;

32) Morska Służba w Gdyni; Poszukiwania i Ratownictwa

10) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;

11) Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

12) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie;

13) Instytut Morski w Gdańsku;

14) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie;

15) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;

16) Akademia Morska w Gdyni;

17) Akademia Morska w Szczecinie;

18) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

19) Izba Morska w Szczecinie;

20) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

33) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie;

34) Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 135 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 143 z 20082008-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 142 z 20082008-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 141 z 20082008-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 140 z 20082008-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie kwoty bazowej w 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 139 z 20082008-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 138 z 20082008-02-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 137 z 20082008-02-13

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w zakresie działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 136 z 20082008-02-13

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany siedziby Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego "Głos Nadziei"

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 134 z 20082008-02-13

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 133 z 20082008-02-13

  Uchwała Nr 25 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 132 z 20082008-02-13

  Uchwała Nr 24 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 131 z 20082008-02-13

  Uchwała Nr 23 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 130 z 20082008-02-13

  Uchwała Nr 22 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 129 z 20082008-02-13

  Uchwała Nr 21 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 128 z 20082008-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2008 r. nr 115-1-08 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 127 z 20082008-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 112-1-08 o nadaniu stopni oficerskich generałów

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 126 z 20082008-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 110-03-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 125 z 20082008-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 110-02-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 124 z 20082008-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 110-01-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 48

  Obwieszczenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.