Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 319 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-20
Data wydania:2009-04-09
Data wejscia w życie:2009-04-20
Data obowiązywania:2009-04-20

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 319 z 2009


Monitor Polski Nr 24                — 835 —                Poz. 319


319

ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M. P. Nr 70, poz. 967, z późn. zm.2)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) Biuro Gospodarczo-Budżetowe;”;

2) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) naczelnicy samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3;”;

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dyrektorzy departamentów i biur, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz naczelnicy samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3, ———————

1)

ustalają zakresy czynności pracowników zatrudnionych w podległych im komórkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie: „§

12. Funkcję dyrektora i wicedyrektora departamentu, o którym mowa w § 3 ust. 1, naczelnika wydziału w departamencie, o którym mowa w § 3 ust. 2, naczelnika samodzielnego wydziału, o którym mowa w § 3 ust. 3, a także naczelnika wydziału w oddziale Prokuratorii Generalnej można powierzyć starszemu radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej.”;

5) w § 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Funkcję dyrektora i wicedyrektora departamentu, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz naczelnika wydziału w departamencie, o którym mowa w § 3 ust. 2, i naczelnika samodzielnego wydziału, o którym mowa w § 3 ust. 3, a także funkcję dyrektora oddziału Prokuratorii Generalnej powierza i zwalnia z tych funkcji Prezes Prokuratorii Generalnej.”, b) uchyla się ust.

2. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. G. Schetyna

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 26, poz.

156. Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2006 r. Nr 1, poz. 16, Nr 13, poz. 178 i Nr 90, poz. 947, z 2007 r. Nr 44, poz. 518 oraz z 2008 r. Nr 57, poz. 519.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 24, poz. 319 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 329 z 20092009-04-20

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej w kraju w I kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 328 z 20092009-04-20

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 327 z 20092009-04-20

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2009 r. w stosunku do marca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 326 z 20092009-04-20

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 325 z 20092009-04-20

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 324 z 20092009-04-20

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 323 z 20092009-04-20

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 322 z 20092009-04-20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 321 z 20092009-04-20

  Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 320 z 20092009-04-20

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 318 z 20092009-04-20

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników do sprawdzenia zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie i ich zadań w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 317 z 20092009-04-20

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 316 z 20092009-04-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 315 z 20092009-04-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 314 z 20092009-04-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 313 z 20092009-04-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 312 z 20092009-04-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 311 z 20092009-04-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 310 z 20092009-04-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 309 z 20092009-04-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2008 r. o nadaniu odznaczeń

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 1 poz. 16

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2006 nr 13 poz. 178

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2013 poz. 13

  Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 272

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarb Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.