Logowanie

Monitor Polski Nr 35, poz. 545 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-09
Data wydania:2009-05-25
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-06-09

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 35, poz. 545 z 2009


Monitor Polski Nr 35                — 1879 —                Poz. 545


545

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki ———————


1)

Społecznej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.3) Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

2)

3)

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz.

337. Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (M. P. Nr 28, poz. 315).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2009 r. (poz. 545)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Jednostki organizacyjne podległe:

1) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego;

2) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;

3) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1) Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy;

2) Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „CEBRON”;

3) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;

4) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

5) Instytut Rozwoju Służb Społecznych;

6) Ochotnicze Hufce Pracy;

7) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 35, poz. 545 z 2009 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2010 nr 87 poz. 1027

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 27 poz. 450

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.