Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 10

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-26
Data wydania:2010-05-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-05-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 10


Strona 10 z 24

Monitor Polski Nr 39                — 2070 —                Poz. 542


3. Komisje i senatorowie mogą zgłaszać do Marszałka Senatu, nie później niż na 10 dni przed posiedzeniem, wnioski w sprawie porządku obrad, a ich nieuwzględnienie wymaga wyjaśnienia przy przedstawianiu Senatowi projektu porządku obrad. Art. 35. (uchylony). Art. 36.


1. Posiedzenia Senatu są jawne.

2. Senat na wniosek Marszałka Senatu lub co najmniej 10 senatorów może uchwalić tajność obrad, jeżeli wymaga tego dobro państwa. Uchwałę w tej sprawie Senat podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Senat rozstrzyga o tajności obrad na posiedzeniu niejawnym. Art. 37.22)

1. Uzyskiwanie informacji o działalności Senatu i jego organów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej i jest realizowane poprzez:

1) wcześniejsze informowanie opinii publicznej o posiedzeniach Senatu,

2) wstęp na posiedzenia Senatu i komisji senackich,

3) udostępnianie druków senackich, protokołów i sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Senatu, protokołów i zapisów stenograficznych z posiedzeń komisji senackich, a także innych dokumentów i informacji związanych z działalnością Senatu i jego organów.

2. Udostępnianie dokumentów i innych informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się poprzez zamieszczenie ich w sieci teleinformatycznej. Informacje niezamieszczone w sieci teleinformatycznej udostępniane są na wniosek.

3. Dokumenty i inne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być również udostępniane poprzez wyłożenie, wywieszenie lub zainstalowanie urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z nimi w miejscach ogólnie dostępnych.

4. Decyzje w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej wydaje Szef Kancelarii Senatu.

5. Marszałek Senatu określa, w drodze zarządzenia, sposób uzyskiwania informacji publicznej w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności miejsce i czas jej uzyskiwania. Art. 37a.23) Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana na terenie Senatu.

22)

Art. 38.24) Informacje o planowanym posiedzeniu Senatu oraz przewidywanym porządku obrad przekazywane są agencjom informacyjnym. Art. 39.

1. Z przebiegu posiedzenia Senatu sporządza się protokół oraz sprawozdanie stenograficzne, które stanowią jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.

2. Protokół posiedzenia Senatu obejmuje krótki zapis o przebiegu obrad, a także — w załącznikach — pełne teksty uchwalonych ustaw, podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań i wniosków oraz innych materiałów rozpatrywanych przez Senat.

3. Protokół oraz sprawozdanie stenograficzne, wraz z załącznikami, udostępniane są senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu. Robocza wersja sprawozdania stenograficznego jest udostępniana senatorom następnego dnia po dniu obrad.

4. Senator oraz każdy uczestnik posiedzenia biorący udział w debacie mogą, nie później niż do dnia rozpoczęcia obrad następnego po udostępnieniu protokołu posiedzenia Senatu, zgłosić zastrzeżenia lub poprawkę do sporządzonego protokołu. O uwzględnieniu poprawki decyduje Marszałek Senatu.

5. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek, uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdza podpisem Marszałek Senatu lub przewodniczący obradom wicemarszałek oraz prowadzący protokół sekretarz posiedzenia. Protokół, opatrzony pieczęcią Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przechowuje się w archiwum Senatu.

6. Imienne wyniki głosowania przeprowadzonego przy użyciu aparatury elektronicznej oraz wyniki głosowania imiennego przeprowadzonego przy użyciu kart do głosowania są publikowane w sprawozdaniu stenograficznym.

7. Drukowanie sprawozdań stenograficznych zarządza Marszałek Senatu. Art. 40. (uchylony).25) Art. 41. (uchylony).26) Rozdział 2 Obrady Art. 42.27)

1. Obradami Senatu kieruje Marszałek Senatu przy pomocy dwóch wyznaczonych przez Marszałka sekretarzy Senatu.

24)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 uchwały wymienionej w odnośniku 12.

23) Dodany przez art. 1 pkt 1 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 21, poz. 232), która weszła w życie z dniem 22 marca 2006 r.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 uchwały wymienionej w odnośniku 12.

25) Przez art. 1 pkt 5 uchwały wymienionej w odnośniku 3.

26) Przez art. 1 pkt 3 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2008 r. wymienionej w odnośniku 10.

27) Ust. 2 i oznaczenie ust. 1 dodane przez art. 1 pkt 3 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. wymienionej w odnośniku 7.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 10 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 548 z 20102010-05-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 547 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 546 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 545 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 544 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 543 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 541 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 95. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 540 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100. rocznicę Harcerstwa Polskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 539 z 20102010-05-26

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 538 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 537 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.