Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-26
Data wydania:2010-05-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-05-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 2


Strona 2 z 24

Monitor Polski Nr 39                — 2062 —                Poz. 542


6) art. 2 i 3 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 21, poz. 232), które stanowią: „Art. 2. Do postępowań w sprawie ustaw lub projektów ustaw, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą. Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;


7) art. 2 i 3 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 36, poz. 392), które stanowią: „Art. 2. Do postępowań w sprawie uchwał Senatu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 2 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 85, poz. 859), który stanowi: „Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

9) art. 2 i 3 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 15, poz. 156), które stanowią: „Art. 2. Niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 25, poz. 162) Marszałek Senatu ustali i poda do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków w sprawie wyboru poszczególnych osób w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, tak aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni. Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że przepisy art. 92 ust. 1 oraz art. 96 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, stosuje się od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 2.”;

10) art. 2 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 48, poz. 565), który stanowi: „Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

11) art. 2 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 86, poz. 925), który stanowi: „Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

12) art. 2 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 14, poz. 146), który stanowi: „Art. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

13) art. 2 i 3 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 90, poz. 781), które stanowią: „Art. 2.

1. Powołane uchwałą Senatu z dnia 9 listopada 2007 r. komisje: Praw Człowieka i Praworządności oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska stają się odpowiednio komisjami: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Dotychczasowi przewodniczący i zastępcy przewodniczących komisji: Praw Człowieka i Praworządności oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska stają się odpowiednio przewodniczącymi i zastępcami przewodniczących komisji: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. Sprawy wniesione do komisji, nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, podlegają rozpatrzeniu przez komisje właściwe zgodnie z ich zakresem działania. Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.”;

14) art. 2 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 62, poz. 818), który stanowi: „Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

15) art. 2 i 3 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 16, poz. 166), które stanowią: „Art. 2.

1. Marszałek Senatu ustali i poda do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków w sprawie wyboru senatorów Senatu VII kadencji do składu Krajowej Rady Prokuratury, tak aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni.

2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej dwóm kandydatom do Krajowej Rady Prokuratury.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 548 z 20102010-05-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 547 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 546 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 545 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 544 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 543 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 541 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 95. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 540 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100. rocznicę Harcerstwa Polskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 539 z 20102010-05-26

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 538 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 537 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.