Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 22

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-26
Data wydania:2010-05-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-05-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 22


Strona 22 z 24

Monitor Polski Nr 39                — 2082 —                Poz. 542


3. Do wniosku dołącza się dane o kandydacie, jego zgodę na kandydowanie oraz uzasadnienie uwzględniające w szczególności kryteria wynikające z odpowiednich ustaw. Art. 94.

1. Wnioski, o których mowa w art. 93, składa się do Marszałka Senatu. 2.78) Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków tak, aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni i aby wnioski były składane nie później niż 30 dni:


1) przed upływem kadencji organów lub członków organów, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2,

2) od dnia odwołania, wygaśnięcia mandatu lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu,

3) od dnia rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Senatu — w stosunku do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury.

3. Marszałek Senatu kieruje wnioski do właściwych komisji w celu zaopiniowania.

4. Komisje przedstawiają Senatowi listę prawidłowo zgłoszonych kandydatur oraz opinie sformułowane w oparciu o przeprowadzone przesłuchania kandydatów. Art. 95.

1. Senat, przed podjęciem uchwał w sprawie wyboru lub powołania osób na stanowiska państwowe określone w art. 92 ust. 1 i 2, może wezwać kandydatów na stanowiska do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.

2. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania, z wyłączeniem kandydata, który w danej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decyduje losowanie.

3. Jeżeli w głosowaniu nie dokonano wyboru lub powołania wymaganej liczby członków organów państwowych, senatorom przysługuje prawo ponownego zgłaszania kandydatur w terminie 7 dni od daty głosowania. Art. 93 i 94 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Art. 96. 1.79) Odwołanie członków organu państwowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 3, może nastąpić na złożony do Marszałka wniosek grupy co najmniej 7 senatorów. Do wniosku dołącza się uzasadnienie.

78)

2.80) Odwołanie członków organów państwowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, następuje wyłącznie w przypadkach określonych w odpowiednich ustawach. Marszałek Senatu przedstawia Senatowi projekt uchwały w tej sprawie.

3. Do postępowania w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz w sprawie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 94 ust. 3 i 4 oraz art. 95 ust. 1 stosuje się odpowiednio. DZIAŁ XII Ka nce la r ia Se na t u Art. 97. Kancelaria Senatu wykonuje zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udziela pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego. Art. 98. Do zakresu działania Kancelarii Senatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie i przedstawianie Marszałkowi Senatu oraz Prezydium Senatu wniosków, opinii i uwag w sprawach będących przedmiotem prac Senatu i jego organów, dbanie o zachowanie terminów i porządku obrad Senatu i komisji senackich oraz o stosowanie Regulaminu Senatu,

2) gromadzenie i udostępnianie materiałów dla senatorów, przygotowywanie oraz przedstawianie właściwym organom Senatu opracowań i materiałów wspomagających działalność Senatu i jego organów, inicjowanie takich opracowań i materiałów oraz koordynowanie prac ekspertów senackich,

3) wykonywanie czynności związanych z realizacją prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności Senatu i jego organów,

4) zapewnienie organizacyjnych oraz technicznych warunków działania Senatu i jego organów,

5) zapewnienie techniczno-organizacyjnych i finansowych warunków działalności biur senatorskich lub innych jednostek organizacyjnych do obsługi terenowej senatorów,

6) przygotowanie projektu budżetu Kancelarii Senatu i sporządzanie sprawozdań z jego wykonania. Art. 99.

1. Kancelarią Senatu kieruje Szef Kancelarii Senatu.

2. Szef Kancelarii Senatu jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Kancelarii Senatu. Art. 100. Organizację Kancelarii Senatu określa statut Kancelarii Senatu, nadawany na wniosek Szefa Kancelarii Senatu w trybie art. 8 ust. 1 pkt 18.

80)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 uchwały wymienionej w odnośniku 75.

79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 uchwały wymienionej w odnośniku 74, w tym brzmieniu, zgodnie z art. 3 tej uchwały, stosuje się od dnia 28 lutego 2007 r., a następnie w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 uchwały wymienionej w odnośniku 75.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 uchwały wymienionej w odnośniku 74, w tym brzmieniu, zgodnie z art. 3 tej uchwały, stosuje się od dnia 28 lutego 2007 r.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 22 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 548 z 20102010-05-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 547 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 546 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 545 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 544 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 543 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 541 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 95. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 540 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100. rocznicę Harcerstwa Polskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 539 z 20102010-05-26

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 538 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 537 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.