Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-26
Data wydania:2010-05-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-05-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 3


Strona 3 z 24

Monitor Polski Nr 39                — 2063 —                Poz. 542


3. Przepisy art. 93 ust. 1 i 3 oraz art. 94 ust. 1, 3 i 4 uchwały zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio. Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2010 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;


16) art. 2—4 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 25, poz. 225), które stanowią: „Art. 2. Do postępowań w sprawie uchwał Senatu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Marszałek Senatu ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” tekst jednolity uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. — Regulamin Senatu, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania tekstu jednolitego. Art. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Marszałek Senatu: B. Borusewicz

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2010 r. (poz. 542)

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu DZIAŁ I P rzep i sy o g ó l n e Art. 1.

1. Obowiązki i prawa senatorów oraz warunki wykonywania mandatu wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

2. Regulamin Senatu określa szczegółowe obowiązki i prawa senatorów związane z organizacją wewnętrzną i porządkiem prac Senatu i jego organów, sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Senatu oraz tryb udzielania obywatelom informacji. Art. 2. Senatorowie w swojej działalności kierują się dobrem Narodu i własnym sumieniem. Art. 3.

1. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, o ile przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw lub Regulaminu Senatu nie stanowią inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się przy głosowaniu nad wnioskami formalnymi. DZIAŁ II O rg an y Sen atu Art. 4. Organami Senatu są:

1)

Art. 5.1) Prezydium Senatu tworzą Marszałek i wicemarszałkowie. Art. 6.

1. Senat wybiera Marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

2. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania z kolejnym wyłączaniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decyduje losowanie. Jeżeli w ostatniej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, procedurę wyboru powtarza się.

3. Odwołanie Marszałka odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. Art. 7. 1.2) Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Do wyboru wicemarszałków stosuje się przepis art. 6 ust.

2. 2. Do odwołania wicemarszałka stosuje się odpowiednio art. 6 ust. 3.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 65, poz. 894), która weszła w życie z dniem 27 października 2005 r.

2) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 uchwały wymienionej w odnośniku 1.

1) Marszałek Senatu,

2) Prezydium Senatu,

3) Konwent Seniorów,

4) komisje Senatu.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 548 z 20102010-05-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 547 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 546 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 545 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 544 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 543 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 541 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 95. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 540 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100. rocznicę Harcerstwa Polskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 539 z 20102010-05-26

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 538 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 537 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.