Logowanie

Monitor Polski Nr 75, poz. 947 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-25
Data wydania:2010-10-11
Data wejscia w życie:2010-10-11
Data obowiązywania:2010-10-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 75, poz. 947 z 2010


Strona 1 z 3

Monitor Polski Nr 75                — 4451 —                Poz. 947


947

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza uchwała, co następuje: §


1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 70, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 12, poz.

120) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony jest opatrzona oznaczeniem „Wybory …………………....………...........................…..” oraz nazwą gminy lub miasta, a pośrodku, w górnej części karty jest umieszczony napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu ……......…. r.”, a poniżej — „Kandydaci na (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta”.”, b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. W ponownym głosowaniu karta do głosowania jest drukowana na papierze koloru różowego i ma format A-6. W górnej części karty pośrodku jest umieszczony napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w ponownym głosowaniu w dniu ………....... r.”. Przepisy ust. 1 i ust. 3—5 stosuje się odpowiednio.”, c) dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „11. Wzór karty do głosowania w ponownym głosowaniu, w sytuacji o której mowa w ust. 7, stanowi załącznik nr 5 do uchwały.”;

2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) dodaje się załącznik nr 5 do uchwały stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 75, poz. 947 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 952 z 20102010-10-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. sygn. akt Kp 1/09

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 951 z 20102010-10-25

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów wskazującego kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 950 z 20102010-10-25

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 949 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 948 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 946 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

zamów dokument

Porady prawne

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

 • Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

  W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami brak jest ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów (...)

 • Cmentarze komunalne

  Czy zarządca cmentarza komunalnego ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek który uległ uszkodzeniu na skutek spadających gałęzi. Czy też jestem (...)

 • Kierownik GOPS a działalność gospodarcza

  Czy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może prowadzić działalność gospodarczą?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 52 poz. 734

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • Monitor Polski 2004 nr 26 poz. 449

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-15 poz. 1593

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 listopada 2002 r. w sprawie wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych na obszarze kraju w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-07 poz. 1521

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-08 poz. 8

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.