Logowanie

Monitor Polski Nr 118, poz. 1195 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-31
Data wydania:2011-12-28
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 118, poz. 1195 z 2011


Monitor Polski Nr 118                — 7387 —                Poz. 1195


1195

ZARZĄDZENIE Nr 106 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:


1)

§

1. Ministerstwu Nauki i  Szkolnictwa Wyższego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Traci moc zarządzenie nr  145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M. P. Nr 97, poz. 845, z 2010 r. Nr 60, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 11, poz. 119 i Nr 78, poz. 787). §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz.  2390 i  Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  169, poz.  1414 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr  227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z  2011  r. Nr  117, poz.  676, Nr  185, poz.  1092 i  Nr  232, poz. 1378.

Załącznik do zarządzenia nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2011 r. (poz. 1195)

STATUT MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO §

1. Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483), do spraw:

1) nauki;

2) szkolnictwa wyższego. §

2. W  skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budżetu i Finansów;

2) Departament Instrumentów Polityki Naukowej;

3) Departament Kontroli i Nadzoru;

4) Departament Legislacyjno-Prawny;

5) Departament Nadzoru i  Organizacji Szkolnictwa Wyższego;

6) Departament Strategii;

7) Departament Systemów Informatycznych;

8) Biuro Dyrektora Generalnego;

9) Biuro Ministra. §

3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w  szczególności:

1) w  zakresie działu nauka — Departament Instrumentów Polityki Naukowej;

2) w  zakresie działu szkolnictwo wyższe — Departament Nadzoru i  Organizacji Szkolnictwa Wyższego. §

4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 118, poz. 1195 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1199 z 20112011-12-31

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1198 z 20112011-12-31

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1197 z 20112011-12-31

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1196 z 20112011-12-31

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 107 z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1194 z 20112011-12-31

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1193 z 20112011-12-31

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1192 z 20112011-12-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1191 z 20112011-12-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Václava Havla

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1190 z 20112011-12-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Licencjat a wymiar urlopu

  Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie (3-letnie) ma prawo do doliczenia sobie przy obliczaniu wymiaru urlopu do okresu zatrudnienia 8 lat za ukończone studia (...)

 • Organ wyższego stopnia

  Złożyłem skargę na Starostę, który odmówił mi dostępu do dokumentacji inwestycji. Skargę rozpatrywała Rada Powiatu i, pomijając dostarczone dowody, w podjętej (...)

 • Rozpatrzenie zażalenia przez organ nadrzędny

  W przypadku zwlekania przez urząd gminy z wydaniem decyzji administracyjnej (dotyczy wydania wniosku o warunki zabudowy) i złożeniu zażalenia do organu wyższego stopnia, (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.