Logowanie

Monitor Polski Nr 45, poz. 502 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Nr 87 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-13
Data wydania:2011-05-27
Data wejscia w życie:2011-05-27
Data obowiązywania:2011-05-27

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 45, poz. 502 z 2011


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 45                — 2542 —                Poz. 502


502

UCHWAŁA Nr 87 RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006  r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §


1. W  uchwale nr  91 Rady Ministrów z  dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013 (M. P. Nr 38, poz. 586) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ust. 3—5 w brzmieniu: „3. Na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 7 przeznacza się inne niż określone w ust. 1 środPoziom dofinansowania EFRR (%) 2 85 85 85 Środki z budżetu państwa, które zostaną pokryte z EFRR (w euro) 3 Gmina Bieruń 7 7 ogółem 3 783 733 Gmina Czechowice-Dziedzice 4 973 518 8 757 251 — — — — — — ki z budżetu państwa, które zostaną pokryte ze środków EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 8 757 251 euro, co na dzień podjęcia uchwały wynosi 34 497 438,86 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z  przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco: Środki wkładu krajowego (w euro) 5

Oś priorytetowa

Poziom wkładu krajowego (%) 4

1

4. Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów, o których mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice, umieszczonych na liście podstawowej, a następnie na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej dodatnie różnice kursowe bądź oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z  zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice,

będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu państwa.”;

2) w § 2: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Na realizację RPO przeznacza się inne niż określone w ust. 1, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa w kwocie 1 545 397 euro, co na dzień podjęcia uchwały wynosi 6 087 782,40 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim, na terenie gmin: Bieruń i Czechowice-Dziedzice, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 45, poz. 502 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 511 z 20112011-06-13

  Komunikat nr 6/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 510 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 509 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 508 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 507 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 506 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 505 z 20112011-06-13

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 504 z 20112011-06-13

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 503 z 20112011-06-13

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 501 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 86 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 500 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 499 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 84 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 498 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 83 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 497 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 82 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 496 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 81 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 495 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 494 z 20112011-06-13

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 493 z 20112011-06-13

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 492 z 20112011-06-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 491 z 20112011-06-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (KOM(2011) 121 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Dotacje z programów unijnych

  Otrzymałem dotację w ramach działalności z programu 2007-2013, która jest zwolniona w pewnej części z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W jaki (...)

 • Faktura za wypoczynek

  Firma dofinansowuje wczasy pracowników z ZFŚS. Pracownik przynosi fakturę wystawioną na firmę. Zbiera się komisja, która na podstawie regulaminu ZFŚS określa kwotę (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 38 poz. 590

  Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski 2008 nr 13 poz. 130

  Uchwała Nr 22 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski 2011 nr 44 poz. 488

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 178

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 166

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.