Logowanie

Monitor Polski Nr 47, poz. 540 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-17
Data wydania:2011-06-06
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 47, poz. 540 z 2011


Strona 1 z 4

Monitor Polski Nr 47                — 2648 —                Poz. 540


540

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą Na podstawie art. 65 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §


1. 1. Koperta zwrotna, o której mowa w art. 65 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, powinna mieć rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności składania i zaginania, koperty na kartę do głosowania oraz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

2. Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres konsula i informację, dla której obwodowej komisji wyborczej przesyłka jest przeznaczona. Na kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń.

3. Przepis ust. 2 zdanie drugie nie dotyczy znaków opłaty pocztowej oraz pieczęci i adnotacji operatora doręczającego przesyłkę.

4. Koperty zwrotne przekazywane przez danego konsula wyborcom głosującym korespondencyjnie nie mogą różnić się między sobą.

5. Wzór koperty zwrotnej stanowi załącznik nr 1 do uchwały. § 2.

1. Koperta na kartę do głosowania, o której mowa w art. 65 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego, ma, w zależności od przeprowadzanych wyborów oraz liczby i formatu stosowanych w nich kart do głosowania, rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności zaginania, kart do głosowania.

2. Koperta na kartę do głosowania wykonywana jest w sposób uniemożliwiający, bez jej otwarcia, odczytanie treści znajdującej się wewnątrz karty do głosowania.

3. Koperta na kartę do głosowania, w miarę możliwości, powinna być koloru białego. Jeżeli w danym kraju koperty koloru białego nie są w powszechnym użyciu, dopuszczalne jest użycie kopert na kartę do głosowania innego koloru.

4. Na kopercie na kartę do głosowania konsul umieszcza oznaczenie „Koperta na kartę do głosowania”. Rodzaj i wielkość czcionki dla oznaczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi być jednakowa dla wszystkich kart. Na kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń.

5. Koperty na kartę do głosowania przekazywane przez danego konsula wyborcom głosującym korespondencyjnie nie mogą różnić się między sobą.

6. Wzór koperty na kartę do głosowania stanowi załącznik nr 2 do uchwały. § 3.

1. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, o którym mowa w art. 65 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego sporządza się na karcie koloru białego, formatu A-5 lub zbliżonego formatu powszechnie stosowanego w druku w danym kraju.

2. Konsul przygotowuje druk oświadczenia, w taki sposób, aby wyborca wpisywał na nim imię-imiona, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nazwę miejscowości, w której je sporządza, datę sporządzenia oświadczenia i opatrzył oświadczenie własnoręcznym podpisem.

3. Wzór oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu stanowi załącznik nr 3 do uchwały. § 4.

1. Instrukcję głosowania sporządza się na karcie formatu A-4 lub zbliżonego formatu powszechnie stosowanego w druku w danym kraju.

2. Konsul sporządza instrukcję głosowania zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze. Treść pouczenia pomija się w instrukcji przesyłanej wyborcy.

3. Wzór instrukcji głosowania stanowi załącznik nr 4 do uchwały. §

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 47, poz. 540 z 2011 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

  Zgodnie z zapisami statutu grupa członkowska przed przyjęciem porządku obrad zebrania uzupełniła ten porządek o punkt dotyczący zmian personalnych w Radzie Osiedla (...)

 • Tajne głosowanie zgromadzenia wspólników

  Jak przeprowadzić tajne głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników, kiedy każdy z 15 wspólników posiada różną ilość udziałów a co za tym idzie głosów i liczba udziałów (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 75 poz. 741

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 541

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • Monitor Polski 2011 nr 75 poz. 742

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

 • Monitor Polski 2004 nr 18 poz. 314

  Uchwała Państwowej komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 125

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.