Logowanie

Monitor Polski Nr 75, poz. 741 z 2011 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-25
Data wydania:2011-08-01
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 75, poz. 741 z 2011 - Strona 5


Strona 5 z 5

Monitor Polski Nr 75                — 5782 —                Poz. 741


Załącznik nr 5

WZÓR INSTRUKCJI GŁOSOWANIA Instrukcja głosowania

1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:

1) zaadresowaną kopertę zwrotną;

2) kartę do głosowania*/karty do głosowania*;


3) kopertę na kartę do głosowania*/na karty do głosowania*;

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

5) niniejszą instrukcję. Pakiet wyborczy, na żądanie wyborcy, może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a.

2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w  sposób określony w  informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania*/ karty do głosowania* umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta/karty do głosowania w niej się znajdujące nie będzie/będą uwzględniona/ne przy ustalaniu wyników głosowania.

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

5. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o  osobistym i  tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na  nim miejscowość i  datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Jeżeli wyborca nie może

6. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w  miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów.

7. Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

8. W przypadku gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, w  których wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborca otrzymuje — w jednej przesyłce — tyle pakietów wyborczych, w ilu wyborach głosuje korespondencyjnie. W takim przypadku czynności, o których mowa w instrukcji, należy wykonać odrębnie dla każdych z przeprowadzanych wyborów. Należy pamiętać, że jeżeli wyborca głosuje korespondencyjnie zarówno w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas karty do głosowania w tych wyborach wkłada do jednej koperty na karty do głosowania.**

**

lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje również nazwę miejscowości i  datę sporządzenia oświadczenia. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że  karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Pouczenie dla urzędu gminy (nie drukować na instrukcji):

1. W przypadku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wyborca zadeklarował zamiar wzięcia udziału zarówno w  wyborach do Sejmu, jak i  do Senatu, w  miejscach oznaczonych „*” należy wpisać treść w  liczbie mnogiej, a  w  przypadku gdy zadeklarował zamiar wzięcia udziału tylko w wyborach do Sejmu lub tylko w wyborach do Senatu — w liczbie pojedynczej. Analogicznie należy postąpić w przypadku wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Parlamentu Europejskiego w miejscach tych należy wpisać treść w liczbie pojedynczej.

2. Punkt 8 instrukcji należy umieszczać tylko w przypadku, gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory. Nie dotyczy to jednakże przypadku, gdy odbywają się wyłącznie wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego. Zdanie oznaczone „**” umieszcza się tylko w przypadku, gdy w tym samym dniu przeprowadzane są wybory do Sejmu i do Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i/lub wybory do Parlamentu Europejskiego.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 75, poz. 741 z 2011 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 745 z 20112011-08-25

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 744 z 20112011-08-25

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 743 z 20112011-08-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 742 z 20112011-08-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

zamów dokument

Porady prawne

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

  Zgodnie z zapisami statutu grupa członkowska przed przyjęciem porządku obrad zebrania uzupełniła ten porządek o punkt dotyczący zmian personalnych w Radzie Osiedla (...)

 • Tajne głosowanie zgromadzenia wspólników

  Jak przeprowadzić tajne głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników, kiedy każdy z 15 wspólników posiada różną ilość udziałów a co za tym idzie głosów i liczba udziałów (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 540

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • Monitor Polski 2011 nr 75 poz. 742

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 541

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1504

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-21 poz. 1171

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.