Logowanie

Monitor Polski Nr 78, poz. 787 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 58 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-31
Data wydania:2011-08-31
Data wejscia w życie:2011-09-01
Data obowiązywania:2011-09-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 78, poz. 787 z 2011


Monitor Polski Nr 78                — 6335 —                Poz. 787


787

ZARZĄDZENIE Nr 58 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W zarządzeniu nr 145 Prezesa Rady Ministrów z  dnia 23 grudnia 2008  r. w  sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (M. P. Nr 97, poz. 845, z 2010 r. Nr 60, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 11, poz. 119) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie: „§

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324), do spraw:

1) nauki;

2) szkolnictwa wyższego.

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1)

§

2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budżetu i Finansów;

2) Departament Finansowania Szkół Wyższych;

3) Departament Instrumentów Polityki Naukowej;

4) Departament Kontroli i Nadzoru;

5) Departament Legislacyjno-Prawny;

6) Departament Nadzoru Szkolnictwa Wyższego;

7) Departament Strategii;

8) Departament nych;

10) Biuro Ministra;

11) Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.”; Systemów Informatyczi  Organizacji

9) Biuro Dyrektora Generalnego;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz.  2390 i  Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  169, poz.  1414 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr  227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.

„1) w zakresie działu nauka — Departament Instrumentów Polityki Naukowej;”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 78, poz. 787 z 2011 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Licencjat a wymiar urlopu

  Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie (3-letnie) ma prawo do doliczenia sobie przy obliczaniu wymiaru urlopu do okresu zatrudnienia 8 lat za ukończone studia (...)

 • Organ wyższego stopnia

  Złożyłem skargę na Starostę, który odmówił mi dostępu do dokumentacji inwestycji. Skargę rozpatrywała Rada Powiatu i, pomijając dostarczone dowody, w podjętej (...)

 • Rozpatrzenie zażalenia przez organ nadrzędny

  W przypadku zwlekania przez urząd gminy z wydaniem decyzji administracyjnej (dotyczy wydania wniosku o warunki zabudowy) i złożeniu zażalenia do organu wyższego stopnia, (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.