Logowanie

Monitor Polski Poz. 454 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-06-27
Data wydania:2012-06-18
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 454 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 454

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych2) Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) ogłasza się, że Komisja Europejska uznała:


1) za wolny od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Związek Australijski;

2) za wolne od wszystkich szczepów Xanthomonas campestris patogenicznych dla roślin rodzaju Citrus: a) następujące państwa trzecie: – w Europie i w Basenie Morza Śródziemnego: wszystkie uprawiające owoce cytrusowe europejskie państwa trzecie oraz Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczną, Arabską Republikę Egiptu, Państwo Izrael, Libię, Królestwo Marokańskie, Republikę Tunezyjską i Republikę Turcji, – w Afryce: Republikę Południowej Afryki, Republikę Gambii, Republikę Ghany, Republikę Gwinei, Republikę Kenii, Republikę Sudanu, Republikę Sudanu Południowego, Królestwo Suazi i Republikę Zimbabwe, – w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej oraz na Wyspach Karaibskich: Wspólnotę Bahamów, Belize, Republikę Chile, Republikę Kolumbii, Republikę Kostaryki, Republikę Kuby, Republikę Ekwadoru, Republikę Hondurasu, Jamajkę, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Republikę Nikaragui, Republikę Peru, Republikę Dominikańską, Saint Lucia, Republikę Salwadoru, Republikę Surinamu i Boliwariańską Republikę Wenezueli, – w Oceanii – Nową Zelandię,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Obwieszczenie:

1) wdraża postanowienia następujących decyzji: a) decyzji Komisji 91/261/EWG z dnia 2 maja 1991 r. uznającej Australię za państwo wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (Dz. Urz. WE L 126 z 22.05.1991, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 265), b) decyzji Komisji 2006/473/WE z dnia 5 lipca 2006 r. uznającej niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 08.07.2006, str. 35, z późn. zm.), c) decyzji wykonawczej Komisji 2012/219/UE z dnia 24 kwietnia 2012 r. uznającej Serbię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 28);

2) było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych (M. P. Nr 39, poz. 544).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

1)

Monitor Polski b) następujące obszary państw trzecich:

–2–

Poz. 454

– w Związku Australijskim stany: Nowa Południowa Walia, Terytorium Północne, Queensland, Australia Południowa, Wiktoria oraz Australia Zachodnia, – obszar Federacyjnej Republiki Brazylii, z wyjątkiem stanów: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais i Mato Grosso do Sul, – w Stanach Zjednoczonych Ameryki: stany Arizona, Hawaje, Kalifornia, Luizjana i Teksas, terytoria zależne Stanów Zjednoczonych: Guam, Mariany Północne, Samoa Amerykańskie i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Puerto Rico, – obszar Wschodniej Republiki Urugwaju, z wyjątkiem departamentów: Salto, Rivera i terytorium departamentu Paysandu – na północ od rzeki Chapicuy;

3) za wolne od Cercospora angolensis Carv. et. Mendes następujące państwa trzecie: a) wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Ameryce Północnej, w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej, na Wyspach Karaibskich, w Azji (z wyjątkiem Republiki Jemeńskiej), w Europie i w Oceanii, b) wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Afryce, z wyjątkiem: Republiki Angoli, Republiki Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Gabońskiej, Republiki Gwinei, Republiki Kenii, Republiki Mozambiku, Federalnej Republiki Nigerii, Republiki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe;

4) za wolne od wszystkich szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin rodzaju Citrus: a) następujące państwa trzecie: – wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Ameryce Północnej, w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej, z wyjątkiem Republiki Argentyńskiej i Federacyjnej Republiki Brazylii, na Wyspach Karaibskich i w Europie, – wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Azji, z wyjątkiem: Królestwa Bhutanu, Chińskiej Republiki Ludowej (również Tajwanu), Republiki Indonezji i Republiki Filipin, – wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Afryce, z wyjątkiem: Republiki Południowej Afryki, Republiki Kenii, Republiki Mozambiku, Królestwa Suazi, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe, – wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Oceanii, z wyjątkiem: Związku Australijskiego i Republiki Vanuatu, b) następujące obszary państw trzecich: – w Republice Południowej Afryki prowincje: Przylądek Zachodni i Przylądek Północny (okręgi Hartswater i Warrenton), – w Związku Australijskim stany: Australia Południowa, Australia Zachodnia i Terytorium Północne, – obszar Chińskiej Republiki Ludowej, z wyjątkiem prowincji: Sichuan, Yunnan, Guangdong, Fujian i Zhejiang, – obszar Federacyjnej Republiki Brazylii, z wyjątkiem stanów: Rio de Janeiro, São Paulo i Rio Grande do Sul;

5) za wolną od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. – Serbię. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 454 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 19 poz. 211

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski 2010 nr 39 poz. 544

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski 2006 nr 60 poz. 636

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski 2013 poz. 888

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Legislacja UE z 2005-12-07 nr 319 poz. 9

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2005 r. uznająca Bułgarię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.