Logowanie

Monitor Polski Poz. 481 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-10
Data wydania:2012-07-03
Data wejscia w życie:2012-08-01
Data obowiązywania:2012-08-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 481 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 481

ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 3 lipca 2012r. zmieniające zarządzenie wsprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego Na podstawie art.21 ust.1 ustawy zdnia 9 czerwca 2006r. oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr104, poz.709, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.Wzałączniku do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej zdnia 28 maja 2008r. wsprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego (M. P. Nr44, poz.385 oraz z2009r. Nr6, poz.65) wprowadza się następujące zmiany:


1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.

1. Służba Wywiadu Wojskowego, zwana dalej „SWW”, działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006r. oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, aktów wykonawczych do tej ustawy, wtym niniejszego statutu, oraz innych obowiązujących przepisów ustawowych, zawierających zadania dla SWW.

2. Szef Służby Wywiadu Wojskowego, zwany dalej „Szefem SWW”, kieruje podległą służbą, wydając zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne ipolecenia.”;

2) po §1 dodaje się §1a wbrzmieniu: „§1a.

1. Szef SWW kieruje SWW bezpośrednio lub przez swoich zastępców oraz dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych SWW.

2. Szefa SWW, wczasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca, działający wramach udzielonych mu przez Szefa SWW pełnomocnictw.

3. Szef SWW może upoważnić osoby, októrych mowa wust.1, oraz innych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy ipracowników SWW do podejmowania decyzji, wokreślonych sprawach, wjego imieniu.”;

3) w§2: a) wust.1 po pkt10 dodaje się pkt10a wbrzmieniu: „10a) Centrum Kształcenia;”, b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Organizację wewnętrzną iszczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych SWW określają regulaminy organizacyjne tych jednostek.”, c) po ust.2 dodaje się ust.3 wbrzmieniu: „3. Spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi SWW rozstrzyga Szef SWW.”. §2.Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 sierpnia 2012r. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr218, poz.1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z2009r. Nr85, poz.716, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr22, poz.114, Nr53, poz.273 iNr84, poz.455 oraz z 2012 r. poz. 707.

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 481 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

zamów dokument

Porady prawne

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

 • Ustanie emerytury wojskowej

  W jakich wypadkach ustaje prawo do emerytury wojskowej?

 • Kamizelka kuloodporna dla posiadacza broni

  Posiadam zezwolenie na broń gazową. W sklepie z bronią chciałem zaopatrzyć się w kamizelkę kuloodporną. Powiedziano mi, że mnie jako osobie fizycznej mogą sprzedać (...)

 • Powołanie na świadka pracownika powoda

  Otrzymałem pozew i w ramach sprzeciwu chciałbym zgłosić na świadka pracownika powoda, którego adresu nie znam. Znam jedynie jego imię i nazwisko. Jak zgłosić świadka, (...)

 • Zatrudnienie emerytowanego żołnierza

  Czy zatrudniając emerytowanego wojskowego, który wcześniej nie pracował w oparciu o umowę o pracę, należy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego, traktować go (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.