Logowanie

Projekty Uchwał

9.9.2009

Komisyjny projekt uchwały w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Druk nr 2317

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Sejmu, na podstawie art. 59 ust. 1 Regulaminu Sejmu w związku z wystąpieniem Prezydenta RP dotyczącym zwrócenia Sejmowi RP, w trybie art. 122 ust. 4 Konstytucji RP, ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr


2304) - skierował w dniu 7 września 2009 r. ww. ustawę do Komisji Finansów Publicznych w celu usunięcia niezgodności wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny. Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 9 września 2009 r., po zapoznaniu się zgodnie z art. 59 ust. 2 Regulaminu Sejmu z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i wystąpieniem Prezydenta RP wnosi: W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt uchwały. Warszawa, dnia 9 września 2009 r. Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych (-) Zbigniew Chlebowski

Sprawozdawca (-) Marek Zieliński

SPS K.SEJMU

z dnia

w ~prawie a~unlpc)r nieqgodnolcl w vltawis 1 daia 4 w d & 2 0 8 r. a smbnie uttawy o obmcie insbllmentami fbantowpi o n e dekt6ycb hnycb utaw

Na podstawie art. 122 upt. 4 KowtyWji RzoczypospoUtej Polsldej oraz z g d z M.58 mgdaminu hjmu Rpczypoqolitej Polskiej, uchwala siq co uastppuje:

w ustawie z dnia 4 m i b i a 2008

I.

o Pnianie ustawy

0

obmcie h m m t a m i

W o w y m i oraz niektbryah inaycb ustaw:

1) w art. 1 w pkt 37 lit. a otnymujc brzmide:

N d o w y Bank Polski, miedzynarodowe instytucje hamowe, kt6rych cztonkiem jest Rzeczpospolita Folska, a t&ze osoby prawnc lub inne jednostki orgmizwyjno, Mre prowadq dzialalnoS6 w zaktesic rejestmwrulia papierdw wartotkiowyoh, rozliczania lub ro~aohunlnr transakoji zawieraaych w obmaie papiwad wwoiciowymi lub orgmkowaniia rynku regulowtuego,

p o s a j q ~ eriedabq r Wytorium pll6rtwa czlonkowskiego lub u t

d e w g o do C@CD i podleglljve dzorowi wladciwego orgmu n a b m togo

P

p~srnt','';

2) skrebla sie art, 19,

SPS K.SEJMU

z dnia

Wpkidsa z

16 lipcs 2009 r. (sygo. akt ICp

4108) opubliLowaslym w Monitorce

PoloLlin Nr 46, poz. 683 Twbunsl Konstytucyjny umal,zo art. 19 w mv@ku r rut. 1 plct 37 lit. a wtawy 2 doia 4 wndnb 2008 r, o mianie ustawy o obrwie instmmmtami finansowyaLi oraz niektcirycb innyoh W w :

1 ) jea niezgodDy z arb. 227 usk 1 w

zik z wqu

Btt 2

o z art. 21 ust. 1 K O n m j i m

RZMizypospolittj Polskiej,

2) nie jest niezgodny z art. 7, art. 9 oraz art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji,

W wyrolnr tym Trybud stwierdzil jed~oczeSde, art. 19 w zwiqzh z art, 1 p h 37 lit, k a m w y z dnia 4 w n a b i ~ ZOO8 r. o zmianie ustawy o obrdoie iasrmmcntami Baansowymi o m dakt61ych innych ustaw nit jest nierozervuaJ.de zwitpany x catqustaw%

W tcj sytuctoji Prezyd~nt Rzeczypospolitej, na podstawie art. 122 ust. 4 zd. drugic Komtyaucji, po zasiggnipiu opinii MsrszaM Sejmu, pisman z dnia 26 siorpnia 2009 r. M m w a l do Sejmu tekst usttrwy ,,w cclu umiwia (w nim) niezgodnoki" wydcqj~yoh z omczonia Trybwdu Konstytwyjnego.

Na pods~wieart. 58 reaaminu Sejmu uchwala Sejmu uwzglgdnia konsekwencje tego omzenia, w mlaesie w j a m stwierdza ono niezgodno4d z Konstytucj~ 19 ustawy tut. z dnia 4 minis 2008 r. o z&de ustawy o obmeie inshumentami fimowymi o w "icLtbrych innych ustaw, poprzoz paminlpdc tega pmpisu w tcicioic ustawy.

Uch-

pmwiduje r&mieZn o w ndalrojp a t 1 pkt 37 lit. a ustawy wwehqj4cej, r.

2

w raksrie dotycqcym dodmia Nmdowego Baohc Polskicgo, ze w@&u na Boisle

pa^^^ korygowmego pmpisu zc skmQanyrn art. 19, w wynilra pmdmiotowego o ~ u a n i Trybuaah Konstytwyjnego. a

uzasadnicnia

*fagsJodatn.g fttowd nun z aupoat hqm qoAuu! tphqppy,~ z s ~ o r l m s m }msaamtulnut eptuqo o Xabalen o y uC oa g opqm o v 8 0 0 ~ t t q o a r ~ qttp z hmsn a~olahd q t, smqm kpfiqan rue~qefhrd snuppylblzld

pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.