Logowanie

Projekty Uchwał

2.12.2009

Komisyjny projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

ffi

SEJM RZECZYP O SP OLITEJ POL SKIEJ a VI kadęncj Komisja Regulaminowa i SprawPoselskich RSP-021 1-2009

Warszawa,2 grudnia20A9r.

Druk nr 2567

Pan BronisławKomorowski Sejmu Marszał'ek Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art.203 regulaminu Sejmu, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich wnosi projekt uchwaĘ:

r w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzec zypospolitej Polskiej .

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem uchr,vaty zostat, upowazniony posełJerzy Budnik.


Prze wo d niczący Komi sji

(-) Jerzy Budnik

Projekt

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz.

47) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. W sprawach dotyczących zgodności przepisów rozpatrywanych projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej obowiązkowe jest zasięganie opinii ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Termin przedstawienia opinii przez ministra określa komisja.?;

2) w art. 152 w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy ?Komitet Integracji Europejskiej? zastępuje się wyrazami ?ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?;

3) w art. 153 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy ?Komitetu Integracji Europejskiej? zastępuje się wyrazami ?ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?.?. Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia w Regulaminie Sejmu projektowanych zmian wynika z faktu uchwalenia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. Nr 161, poz. 1277), na mocy której zostanie uchylona ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800). Przyjęte w nowej ustawie rozwiązania zakładają zniesienie Komitetu Integracji Europejskiej i przekazanie części jego zadań ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Wśród przekazanych zadań jest m.in. uprawnienie do opiniowanie projektów ustaw co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej. Zadanie to ? obecnie określone w art. 2 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej ? z dniem uchylenia tej ustawy znajdzie się w katalogu uprawnień ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej w brzmieniu nadanym przez art. 12 pkt 5 ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich). W związku z powyższym proponuje się, aby w art. 42 ust. 4, art. 152 ust. 5 i art. 153 ust. 1 Regulaminu Sejmu w miejsce Komitetu Integracji Europejskiej jako organ upoważniony do opiniowania projektów ustaw w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej wskazać ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Wobec tego, że ustawa o Komitecie do Spraw Europejskich wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., w art. 2 projektu uchwały przewiduje się jej wejście w życie w tym samym terminie.

pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.