Logowanie

Projekty Uchwał

10.9.2009

Poselski projekt uchwały w sprawie 20. rocznicy utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu - Premiera Tadeusza Mazowieckiego

Druk nr 2325

Warszawa, 10 wrze nia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Bronis aw Komorowski Marsza ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu ni ej podpisani pos owie wnosz projekt uchwa y:

- w sprawie

20. rocznicy utworzenia pierwszego niekomunistycznego rz du - Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwa y upowa niamy pana pos a Arkadiusza Rybickiego. (-) Romuald Ajchler; (-) Anna Ba kowska; (-) Anita B ochowiak; (-) Bogdan Bojko; (-) Jerzy Budnik; (-) Renata Butryn; (-) Marek Cebula; (-) Zbigniew Chlebowski; (-) Leszek Deptu a; (-) Grzegorz Dolniak; (-) Artur Dunin; (-) Zenon Durka; (-) Arkady Fiedler; (-) Tomasz Garbowski; (-) Izabela Jaruga-Nowacka; (-) Grzegorz Karpi ski; (-) Mieczys aw Kasprzak; (-) Ma gorzata Kidawa-B ska; (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Domicela Kopaczewska; (-) S awomir Kopyci ski; (-) Jacek Kozaczy ski; (-) Janusz Kraso ; (-) Tomasz Kulesza; (-) Stanis aw Lamczyk; (-) Izabela Leszczyna; (-) Jan opata; (-) Wac aw Martyniuk; (-) Katarzyna Matusik-Lipiec; (-) Henryk Milcarz; (-) Tadeusz Motowid o; (-) Witold Namy lak; (-) Tomasz Piotr Nowak; (-) Andrzej Nowakowski; (-) Marzena Ok a-Drewnowicz; (-) Artur Ostrowski; (-) Andrzej Pa ys; (-) Sylwester Paw owski; (-) S awomir Preiss; (-) Józef Racki; (-) Jakub Rutnicki; (-) Arkadiusz Rybicki; (-) S awomir Rybicki; (-) Stanis aw Rydzo ; (-) Aleksander Sopli ski; (-) Franciszek Jerzy Stefaniuk; (-) Jaros aw Stolarczyk; (-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Cezary Tomczyk; (-) Piotr Walkowski; (-) Edward Wojtas; (-) Stanis aw Wzi tek; (-) Renata Zaremba.


projekt UCHWA A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia wrze nia 2009 roku w sprawie

20. rocznicy utworzenia pierwszego niekomunistycznego rz du ? Premiera Tadeusza Mazowieckiego

Min o dwadzie cia lat od 1989 r., gdy g boka zmiana ustrojowa zako czy a 45-letni okres panowania komunizmu w Polsce. Wa nym narz dziem tej zmiany by o powo anie 12 wrze nia 1989 r., w nast pstwie zwyci stwa wyborczego ?Solidarno ci?, rz du Premiera Tadeusza Mazowieckiego ? pierwszego rz du III RP. Ten rz d, obejmuj c w adz w warunkach g bokiego rozk adu gospodarki i finansów PRL, podj szereg reform o historycznym znaczeniu dla Polski. Uda o si nie tylko zlikwidowa widmo dalszej, pog bionej katastrofy gospodarczej, ale tak e wprowadzi zasady gospodarki rynkowej, znie cenzur , potwierdzi nienaruszalno polskiej granicy zachodniej, wprowadzi pierwsz reform samorz dow poprzez wolne wybory w gminach. Min o dwadzie cia lat i z satysfakcj mo emy stwierdzi jak g boko zmieni a si Polska i ca y otaczaj cy nas wiat, e nast pi upadek komunizmu w ca ej Europie rodkowoWschodniej, ale równie rozk ad imperium ZSRR i upadek muru berli skiego. Na niepodleg i demokracj wybi y si liczne narody dawnego bloku wschodniego, rozpoczynaj c trudny marsz ku zachodnim strukturom ? NATO i Unii Europejskiej. Dlatego dzisiaj, gdy oczywisto ci jest polska wolno , niepodleg i demokracja, gdy normalno ci jest wolny rynek i nasza przynale no do wiata Zachodu, Sejm RP wyra a wdzi czno pierwszemu niekomunistycznemu rz dowi Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.