Logowanie

Projekty Uchwał

23.1.2009

Poselski projekt uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań zmierzających do wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Strona 1 z 2
Druk nr 1684

Warszawa, 23 stycznia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań zmierzających do wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy panią poseł Elżbietę Kruk. (-) Andrzej Adamczyk; (-) Waldemar Andzel; (-) Iwona Arent; (-) Zbigniew Babalski; (-) Barbara Bartuś; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Tadeusz Cymański; (-) Witold Czarnecki; (-) Beata Kempa; (-) Izabela Kloc; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Leonard Krasulski; (-) Elżbieta Kruk; (-) Marek Kwitek; (-) Marzena Machałek; (-) Barbara Marianowska; (-) Gabriela Masłowska; (-) Jerzy Materna; (-) Beata Mazurek; (-) Kazimierz Moskal; (-) Maria Nowak; (-) Stanisław Ożóg; (-) Anna Paluch; (-) Marek Polak; (-) Krzysztof Popiołek; (-) Elżbieta Rafalska; (-) Józef Rojek; (-) Nelli Rokita-Arnold; (-) Jarosław Rusiecki; (-) Edward Siarka; (-) Krzysztof Sońta; (-) Andrzej Sośnierz; (-) Andrzej Szlachta; (-) Stanisław Szwed; (-) Jan Szyszko; (-) Adam Śnieżek; (-) Robert Telus; (-) Teresa Wargocka; (-) Zbigniew Wassermann; (-) Jadwiga Wiśniewska; (-) Waldemar Wrona; (-) Anna Zalewska; (-) Łukasz Zbonikowski; (-) Maria Zuba.


Projekt

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z d n i a o . . . . . 0 0 9r . 2 w sprawie Podjęcia przez Radę MinistrÓw działari zmierzających do wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

UCHwAŁA

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z głębokim niepokojem przyjmuje przedtoŻon4 przez Radę MinistrÓw ,,Informację na temat aktualnego stanu przygotowari i rea|izacji

progftlmu cyfryzacji w Polsce'', ktÓra wykazuje brak jakichkolwiek działan Rz4du w tym zakresie. Wprowadzenie w Polsce telewizji cyfrowej, w ramach szerszego procesu konwersji cyfrowej, jest istotnym krokiem w kierunku społeczeristwa informacyjnego. Telewizja cyfrowa będzie bramą do przestrzentcyfrowej dla wszystkich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, ze priorytetem Rządu winny byÓ działaniana rzecz wyrÓwnywania szans w dostępie PolakÓw do zdobyczy nowoczesnych technologii i tym Samym przeciw działania wykluczeniu cyfrowemu. Stąd wielkie znaczenie procesu cyfryzacji telewizji naziemnej, ktÓrego podstawą winien być nie tylko wymiar techniczny a cel społeczny, tj. człowiek i społecze stwo informacyjne. Uksztahowanie na nowo rynku mediÓw elektronicznych nie moŻe być dokonane z pominięciem takich celÓw jak .,,zabezpieczenie i kulturowej ciągłości tożsamości krajowych mediÓw'', tak by nie zagrozlto funkcjom społecznymi kulturowym radiofonii i telewizji, a co za Ęm idzie rozwoj owi polskiego społeczeristwa polskiej demokracji. i Efektyrłme i trwałe wdrozenie projektu cyfryzacji jest mozliwe pod warunkiem podjęcia przez Rzqd niezbędnych działarii decyzji w odniesieniu do zagadnieri prawnYch, społecznychi informacyjnych. Dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje, ze Rady MinistrÓw w trybie pilnym przedstawi plan konwersji, odpowiednie rozwi4zaria legislacyjne oraz określi ośrodek decyzyjny odpowiedzialny za r ealrizację go procesu. te Jest naszą wspÓlną odpowiedzialnościąby debata o przyszłościpolskich mediÓw elektronicznych toczyłasię w szerokim konsensusiespołecznymi politycznym' tak by całośÓ pa stwowej koncepcji cyfryzacji była zrozumiaład|a wszystkich uczestnikÓw tego procesu i akceptowanaspołecznie.

UZASADNIENIE Rynek mediÓw elektronicznych, stoi dziś przed rewoIucyjnq zmianą przejścia z systemu nadawania analogowego na cyfrowy . Cyfryzacja mediÓw elektronicznych w tym telewizji j est procesem nieuniknionym. Jednocześnie cyfryzacja telewizji naziemnej, to wyzwanie dla paristwa bowiem przejściena cyfrowy system nadawania w naziemnej telewizji to zmiana o charakterze nie ty1ko technologicznym, ale poci4gająca za sobą daleko idące skutki o charakterze społecznym'gospodarczym i cywilizacyj nym. Stworzenie planu cyfryzacji telewuji naziemnej to zadanie dla rządu, ktory jest zobowiązany do zapewnienia formalno-prawnych warunkÓw konwersji i stworzenia przejrzystych ram działania podmiotÓw gosp odarczych w związku z istotnym problemem' klorego się w debacie publicznej unika jakim jest potrzebauregulowaniaod nowa polskiego rynku mediÓw elektroniczny ch. Jest to więc wyzwanie niosące ze sobąwiele problemÓw ale i wymiernych korzyści. Korzyści wynikaj ącez cyfryzacji to nie tytko telewizja interaktywna oferująca dostęp do bogatszej oferty programowej o vtyŻszejjakości i do nowych usług. Ujawni4 się one zarÓwno w efektach gospodarczych wynikających z ozywienia rynku czy wzmocnienia gospodarki opartej na wiedzy, j ak i społecznych, tj . dalszym rozwoju społeczeristwa informacyjnego.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.