Logowanie

Projekty Uchwał

18.6.2009

Poselski projekt uchwały w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej do opracowania raportu w sprawie założeń zmian Konstytucji

Druk nr 2117

Warszawa, 18 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

-w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej do opracowania raportu w sprawie założeń zmian Konstytucji.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego.


(-) Marek Balicki; (-) Andrzej Celiński; (-) Ludwik Dorn; (-) Lucjan Karasiewicz; (-) Longin Komołowski; (-) Piotr Krzywicki; (-) Jan Filip Libicki; (-) Wojciech Mojzesowicz; (-) Maciej Płażyński; (-) Jerzy Polaczek; (-) Jarosław Sellin; (-) Jacek Tomczak; (-) Kazimierz Michał Ujazdowski; (-) Andrzej Walkowiak; (-) Tadeusz Wita.

Projekt

UCHwAŁA

Sej mu Rzeczypospolitej Polskiej z d n i a . o . . . . . . . . . . . . . . . . .2.0 0 9r . . .. w sprawie powołaniakomisji nadzwyczajnej do opracowania raportu \rysprawie zał,ożeit zmian Konstytucji

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje komisję nadzwyczajnądo opracowania raportu w Sprawie zatoŻen zmian Konstytucji.

$1.

W terminie 3 miesięcy od daty pierwszego posie dzenia, komisja nadzwyc zajna przedstawi Sejmowi raport w Sprawie zatoŻenzmian Konstytucji.

$2.

$3.

Uchwaławchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Celem powołania komisji nadzwyczajnej do opracowania raportu w Sprawie zał'oŻen zmian Konstytucji jest przygotowanie i przedstawienie Sejmowi raportu w Sprawie zat'oŻen zmran Konstytucji. Komisja przedstawi raport w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia komisji. Powotanie Komisji wynika z przekonania o potrzebie parlamentarnej refleksji w

dziedzinie reformy ustrojowej i koniecznych zmian w Konstytucji. Potrzeba zmiany Konstytucji była vłyraiana w wielu w deklaracjach politycznych i głosachekspertÓw. W tym roku upłynie 12 |at od chwili wejściaw ŻycteKonstytucji i jest to długi okres czasu1 ktÓry dodatkowo uzasadnia podjęcie pracę nad głęboką zmianą ustawy zasadniczej. Wnioskodawcy uwaŻają ie najwłaściwszym miejscem refleksji ustrojowej nad Konstytucją jest Sejm. Tymczasem debata w tej kwestii odbywa się bez udziału Sejmu, co osłabia autoryteti pozycję ustrojowąparlamentu. Powotanie komisji nadzwyczajnej do opracowania raportu w sprawie załozerizmian jako pierwszy etap prac merytorycznych. Dzięki raportowi Sejm i Konstytucji jest pomyślane opinia publiczna uzyska wiedzę o najwazntejszych poządanych reformach konstytucyjnych i mozliwości wypracowania consensusuw tej dziedzinie. Raport moze zatem stać się punktem wyjściado przygotowaniaprojektow zmiun Ko,,,Ęrtucji przezpodmioty do tego uprawnione i zgodnie z trybem przewidzianym w Konstytucji i Regulaminię Sejmu RP.

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.