Logowanie

Projekty Uchwał

17.3.2010

Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw spółdzielczości i mieszkalnictwa

Druk nr 2900

Warszawa, 17 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

-

w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw spółdzielczości i mieszkalnictwa.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy panią poseł Lidię Staroń. (-) Roman Brodniak; (-) Jacek Brzezinka; (-) Bożenna Bukiewicz; (-) Janusz Cichoń; (-) Grzegorz Dolniak; (-) Zenon Durka; (-) Jerzy Feliks Fedorowicz; (-) Krzysztof Gadowski; (-) Magdalena Gąsior-Marek; (-) Rafał Grupiński; (-) Michał Jaros; (-) Włodzimierz Karpiński; (-) Tadeusz Kopeć; (-) Marek Krząkała; (-) Jan Kulas; (-) Tomasz Lenz; (-) Janusz Mikulicz; (-) Joanna Mucha; (-) Witold Namyślak; (-) Andrzej Nowakowski; (-) Mirosława Nykiel; (-) Danuta Olejniczak; (-) Andrzej Orzechowski; (-) Maciej Orzechowski; (-) Elżbieta Pierzchała; (-) Marek Plura; (-) Sławomir Preiss; (-) Damian Raczkowski; (-) Grzegorz Schetyna; (-) Witold Sitarz; (-) Bożena Sławiak; (-) Lidia Staroń; (-) Paweł Suski; (-) Michał Szczerba; (-) Bożena Szydłowska; (-) Iwona ŚledzińskaKatarasińska; (-) Piotr Tomański; (-) Tomasz Tomczykiewicz; (-) Krzysztof Tyszkiewicz; (-) Piotr Waśko; (-) Monika Wielichowska; (-) Radosław Witkowski; (-) Norbert Wojnarowski; (-) Hanna Zdanowska; (-) Wojciech Ziemniak.


Projekt

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ?????? w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw spółdzielczości i mieszkalnictwa

§1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 Regulamin Sejmu, powołuje Komisję Nadzwyczajną do spraw spółdzielczości i mieszkalnictwa. §

2. Do zakresu działania Komisji, o której mowa w § 1, należy:

1) przegląd i analiza przepisów regulujących kwestie spółdzielczości i mieszkalnictwa, w szczególności ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawie o własności lokali;

2) przygotowanie, w oparciu o przegląd i analizę przepisów określonych w pkt 1, tez dotyczących niezbędnych zmian w ustawodawstwie;

3) występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu realizacji tez, o których mowa w pkt

2. §

3. Do zasad i trybu działania Komisji, o której mowa w § 1, stosuje się postanowienia rozdziału 1 i 14 Działu II Regulaminu Sejmu. §

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W trakcie ubiegłych kadencji Sejmu pracami nad nowelizacją prawa spółdzielczego zajmowały się specjalnie w tym celu powołane komisje nadzwyczajne. Natomiast w obecnej - VI - kadencji Sejmu nie powołano do tej pory żadnej komisji, która przedmiotowo mogłaby się zająć uregulowaniem jednocześnie wszystkich ustaw dotyczących szeroko rozumianej spółdzielczości. Taki stan rzeczy jest nie tylko nieuzasadniony, ale wręcz sprzeczny ze społecznym zapotrzebowaniem na nowelizację regulacji w zakresie spółdzielczości i mieszkalnictwa. Bezdyskusyjna jest przede wszystkim potrzeba wprowadzenia prawidłowych i jednolitych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Wskazują na to tysiące interwencji zgłaszanych w biurach poselskich w całej Polsce, olbrzymia ilość korespondencji dotycząca przedmiotowej materii wpływająca do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Sejmu, a także znacząca liczba procesów sądowych wytaczanych, w związku z problemami ze stosowaniem obecnie obowiązującego prawa, przez członków spółdzielni przeciwko jej organom ? uzasadnia potrzebę powołania przedmiotowej komisji. Potrzeba powołania Komisji wynika również z konieczności kompleksowych uregulowań związanych z funkcjonowaniem budownictwa mieszkaniowego, w tym TBS. W związku z powyższym pilne jest powołanie komisji do spraw spółdzielczości i mieszkalnictwa, której przedmiotem działania będzie realizacja ? w duchu poszanowania praw własności słusznych praw mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i zasobów gminnych oraz umożliwienia prawidłowego i skutecznego zarządzania owymi zasobami.

Celem dotyczących:

powołania

komisji

będzie

gruntowna

nowelizacja

przepisów

1. spółdzielczości, w szczególności ustaw prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

2. budownictwa mieszkaniowego, w szczególności ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Towarzystwa Budownictwa Społecznego),

3. mieszkalnictwa, w szczególności zmiany w ustawie o własności lokali. Komisja w pierwszej kolejności zajęłaby się opracowaniem dwóch nowych ustaw: ustawy o spółdzielniach oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obie ustawy są ściśle ze sobą związane. Ustawa ogólna będzie regulować zagadnienia ustrojowe spółdzielni (powstanie i ustanie spółdzielni, członkostwo, gospodarkę spółdzielni, organy, lustrację i nadzór nad spółdzielniami), ustawa mieszkaniowa ? problematykę praw do lokali. Stąd wskazany powyżej postulat, aby zajęła się nimi jedna komisja sejmowa. Jej powołanie usprawni i przyspieszy proces legislacyjny, a co najważniejsze - zapewni wzajemną kompatybilność ustaw. Problematyka jaka byłaby objęta treścią tych ustaw ma fundamentalne znaczenie dla kilkunastu milionów polskich obywateli. Ustawa o spółdzielniach dotyczyłaby problematyki wspólnej dla wszystkich spółdzielni, natomiast ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych regulowałaby problematykę wyłącznie dotyczącą spółdzielni mieszkaniowych. Obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy są, w powszechnej ocenie prawników zajmujących się tą dziedziną prawa, jak i w ocenie szerokiej rzeszy członków spółdzielni, albo archaiczne (ogólne prawo spółdzielcze), albo nadmiernie skomplikowane i przez to ? niezrozumiałe dla obywateli.

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.