Logowanie

Projekty Uchwał

3.9.2009

Poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia rocznicy najazdu Związku Radzieckiego na Polskę

Druk nr 2331

Warszawa, 3 września 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie upamiętnienia rocznicy najazdu Związku Radzieckiego na Polskę.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Mariusza Błaszczaka. (-) Andrzej Adamczyk; (-) Waldemar Andzel; (-) Barbara Bartuś; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Mariusz Błaszczak; (-) Antoni Błądek; (-) Jan Bury s. Antoniego; (-) Aleksander Chłopek; (-) Piotr Cybulski; (-) Witold Czarnecki; (-) Szymon Stanisław Giżyński; (-) Kazimierz Gołojuch; (-) Przemysław Gosiewski; (-) Krystyna Grabicka; (-) Wojciech Jasiński; (-) Krzysztof Jurgiel; (-) Izabela Kloc; (-) Lech Kołakowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Leonard Krasulski; (-) Marek Kwitek; (-) Krzysztof Lipiec; (-) Gabriela Masłowska; (-) Beata Mazurek; (-) Maria Nowak; (-) Józef Rojek; (-) Jarosław Rusiecki; (-) Anna Sobecka; (-) Piotr Stanke; (-) Stanisław Szwed; (-) Jan Szyszko; (-) Adam Śnieżek; (-) Grzegorz Tobiszowski; (-) Teresa Wargocka; (-) Jadwiga Wiśniewska; (-) Sławomir Zawiślak; (-) Maria Zuba.


projekt Uc hwala Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

..............

w sprawie upamietnienia najazdu Zwiqzku Radzieckiego na Polske Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w rocznicq najazdu Zwiqzku

Radzieckiego Polskq, ktory ws pddzialal z Niemcami hitlerowskimi, oddaje hdd ofiarom agresji z 17 wrzesnia 1939 - obywatelom II Rzeczpospolitej. Faszyzm i komunizm, dwa wielkie totalitaryzmu XX wieku oraz ich przywodcy ponoszq odpowiedzialnosi; za doprowadzenie do wybuchu II wojny Swiatowej i jej skutki. Armia Czerwona przyniosla na ziemie polskie smierc i poiogq. Na porzqdku dziennym byly ludobojstwo, morderstwa, gwatty, grabieie i inne szykany. Wojska radzieckie wkraczaly na wschodnie tereny Polski, jako agresor z planem zniszczenia i grabiezy. Jako okupant daly przyklady niespotykanego okrucieristwa, lekcewaienia dla ludzkiego zycia i godnosci, pogardy dla podstawowych wartosci i nienawisci do Polakbw. Przypominamy, i e skutkami polityki ZSRR na wschodnich terenach Rzeczpospolitej byly przesladowania na tle narodowosciowym i religijnym na wielkq skalq: m.in. mordy na polskich ofi.cerach w Katyniu, kolejne wywozki setek tysiqcy Polakow na zeslanie, zbrodnie na ludnosci cywilnej, krwawa walka z Kosciotem katolickim i innymi religiami, zamordowanie wielu przedstawicieli polskiej inteligencji, szczegolnie duchowienstwa, ludzi kultury i sztuki. Wspomniec nalezy tez doprowadzer~ie do smierci wiqkszosci z

16. podstqpnie uwiqzionych i przesladowanych przywodcow legalnego rzqdu Polski Podziemnej. lnspirowane na wschodnich ziemiach II Rzeczpospolitej przez Zwiqzek Radziecki akty nienawisci pomiqdzy zamieszkujqcymi je narodami doprowadzily do tragicznych skutkow. Bez precedensu w historii pozostajq nieoszacowane nigdy straty dorobku kultury materialnej, dziel sztuki, architektury, pismiennictwa, ktore w

wiqkszosci straciliSmy bezpowrotnie. Te i inne fakty majq uzasadnienie w licznych badaniach kilku pokolen historykow z calego Swiata, nie podlegajq relatywizacji i sq trwatym elementem SwiadomoSci miliondw Polakbw i innych narodow Europy, szczegolnie Srodkowej. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywa wladze polskie ,do podjqcia krokow zmierzajqcych do zaniechania falszowania historii. Kazdy dzien rozpowszechniania gloryfikujqcej Stalina i ZSRR propagandy jest zniewagq wobec panstwa polskiego, ofiar II wojny Swiatowej w Polsce i na catym swiecie oraz wszystkich demokratycznych narodow.

pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.