Logowanie

Projekty Uchwał

6.8.2010

Poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Strona 2 z 2
Niestety praktyka działania, zwłaszcza administracji rządowej ( nb. nie wolny był od tego żaden kolejny rząd) dopuszczała omijanie reprezentacji samorządu terytorialnego jako osoby konsultowanej (np. projekty przygotowane przez Rząd, do laski marszałkowskiej składano jako projekty poselskie, uznano, że nie muszą być one konsultowane z samorządami, podobnie jak pilne projekty ustaw). Notorycznie, mimo regulaminowego obowiązku, nie dostarczano posłom opinii organizacji samorządowych, tworzących stronę samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Natomiast normą stało się przekazywanie przez Rząd informacji o opinii strony samorządowej. To wszystko w rezultacie powodowało, że wielokrotnie prawo ingerujące w funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego stanowiono bez zasięgania wiedzy tych, którym miało ono służyć. Szczególnie drastycznym przypadkiem naruszenia uprawnień samorządu terytorialnego była odmowa wysłuchania publicznego w sprawie zmian w samorządowym prawie wyborczym na parę miesięcy przed wyborami organów j.s.t. Mając na uwadze powyższe, nieustanne wątpliwości dotyczące uprawnień i obowiązków, trybu i terminów konsultacji powodowanych mało precyzyjnym sformułowaniem obecnie obowiązujących przepisów posłowie wnioskodawcy przedkładają Wysokiej Izbie propozycje: l)zmianę treści ust. 6 art. 36, wprowadzając obowiązek zasięgania opinii strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu do wszystkich projektów ustaw i uchwał, których przyjęcie może spowodować zmiany w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych lub jednostek samorządu terytorialnego, 2)wprowadzenie zgodnego z ustawą o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu czternastodniowego terminu przedkładania przez stronę samorządową opinii, 3)wprowadzenie jednoznacznego obowiązku dostarczania członkom właściwych komisji sejmowych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego czytania projektu ustawy lub uchwały opinii przedkładanych przez stronę samorządową, 4)upoważnienie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i ich korporacji, do prezentacji na piśmie bądź na posiedzeniach komisji opinii w sprawie projektów uchwał i ustaw dotyczących samorządów terytorialnych.


Treść przedłożenia nie była w pełni konsultowana z jednostkami samorządów terytorialnych ale wynika z postulatów i uwag formułowanych przez te jednostki. Proponowane rozwiązanie legislacyjne nie spowoduje dodatkowych obciążeń budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Treść proponowanej nowelizacji nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.