Logowanie

Projekty Uchwał

6.10.2009

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawyo wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Druk n r 2378

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Warszawa, dnia 6 paidziernika 2009 r.

Prezydium Sejmu - po zasiqgniqciu opinii Konwentu Seniorow - przedstawia Sejinowi projekt uchwaly o zmianie uchwaly w sprawie powolania i wyboru skladu

Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektdrych innych ustaw.


osobowego

MARSZALEK SEJMU

/-I Bronislaw Komorowski

UCHWAEA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2009 r.

o zmianie uchwaly w sprawie powolania i wyboru skladu osobowego Komisji Nadmyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niekt6rych innych ustaw $1

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie w sprawie powolania i wyboru skladu osobowego Komisji Nadzwyczajnej

do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejrnu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektorych innych ustaw, wprowadza siq nastqpujqce zmiany: I) tytul uchwaly otrzymuje brzmienie: ,,w sprawie powolania i wyboru skladu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektorych projektow ustaw z zakresu prawa wyborczego",

2) w $ I wyrazy ,,Sejin Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powoluje Komisjq Nadzwyczajnq do rozpatrzenia projektbw ustaw:

-

poselskiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1568),

-

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy

-

Ordynacja

wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy

-

Ordynacja wyborcza do rad ginin, rad powiatow i

sejinik6w wojewodztw (druk nr 1739),

-

komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektorych innych ustaw (druk nr 1740)", zastqpuje siq wyrazami:

,,Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Regulaininu Sejmu, powotuje Komisjq Nadzwyczajna, do rozpatrzenia niektorych projektow ustaw z zakresu prawa wyborczego, w celu rozpatrzenia:

-

poselskiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1568),

- komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektorych innych ustaw (druk nr 1740),

- senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad

gmin, rad powiat6w i sejmikow wojewodztw (druk nr 22 11)".

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.