Logowanie

Projekty Uchwał

9.9.2009

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie 20. rocznicy utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu - Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

ffi

Warszawa, września 9 2009r.

Druk nr 2320

PrezydiumSejmu na podstawie 33 regulaminu art. Sejmu - w uzgodnieniu z KonwentemSeniorów - przedstawia SejmowiRzeczypospolitej Polskiejprojekt uchrt'ałv:

-

\rysprawie

20. rocznicy utworzenia pierwszegoniekomunistycznego rządu - Premiera TadeuszaMazowieckiego.

I)roj przedstawiaMarszałekSejnru' ekt

MARSZAŁEK SEJMU (-) Bronisław Komorowski

projekt


polskiej Sejmu Rzeczypospolitej z dnia września 2009roku w sprawie

20. rocznicy utworzeniapierwszego niekomunistycznego rządu - PremiereTadeusza Mazowieckiego Minęłodwadzieścia od 1989roku, gdy glębokazmlanaustrojo\,V lat a zakoitczyła 45letni okrespanowania Polscekomunizmu' w W^inyo narzędziem ł"łi*v u''" o"J"i*i. ..i l2 września 1989 roku, w- następstwie Zwycięstwa *ybo,.,"gó ',soIlńńosJl;,'l,ąo" Premiera Tadeusza Mazowieckiego pierwszego rźądu RP' III Ten rząd,obejmując władzQ warunkach w głębokiego rozkładu gospodarki i PRL, podjąłszeregreform- historyLnyn znaczeniudla Polski. o ..fina1sów Udałosię nie tylko zlikwidowaćwidmo dalszej,pogłębionej katastrófy gospodarczej, także*p.*ua,io ale zasadygospodarkirytrkowej,znieśó cenzurą porwierdzńntenaruszalność polskiej granicy zachodniej, wprowadzić pierwszą reformę sńoiządową poprzezwolne wyboryw gninach. Minęłodwadzieścia z.satysfakcją lat.i możemy stwierdzić głęboko jak zmieniła srę c.atrotaczający świat, nastąlii upadek nas że komuniz.u * .ut.j ńu,o|i. il;k;*". 19ts!a 1 Wschodniej,-także a upadekmuru b.erlińskiego' niepodległość Na i dńokaij;;ńń ,'ę liczne narody dawnego bloku wschodni egł rc,po",fiuiąc trudny marsz ku zachodntm strukturom ku NATO i Unii Ewopejskiej. Dlategodzisiaj, gdy oczywistością polska wolność, jest niepodległość i demokac.'a' gdy normalnością wolny rynek I nasza przyna|eżność jest do świata ż^.ń"ou-.j"j' RP wyruźn wdzięcznośćpierwszemu niekomuni.iy.,n..u rządowi Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

UcHwAŁA

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.