Logowanie

Projekty Uchwał

14.7.2009

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich

Druk nr 2173

Warszawa, 14 lipca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Prezydium Sejmu na podstawie art. 33 regulaminu w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów ? wnosi projekt uchwały:

Sejmu

?

- w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich.

Projekt przedstawia Marszałek Sejmu.

MARSZAŁEK SEJMU /-/ Bronisław Komorowski

UCHWALA

SeJmu RzeczypospoUtaJPolnkieJ

z dnta

........... 2009 roku Upca

w sprawle

tragicznego losu Potak6w na Kreeach Wschodnich


2009 roku mija kolejna -

66. rocznica rozpoczecia przez Organizacjq Ukraifiskich Nacjonalistbw i Ukrainskq Powstaficzq Arrniq na Kresach I1 Rzeczypospolitej masowych mordbw o podloiu etnicznyrn. Sejm RP sklada gicboki hold pomordowanym Rodakom i obywatelom polskim innych narodowohci oraz oddaje cze6C i wyraia szczegblna wdziwzno46 czlonkom Armii Krajowej, Sarnoobrcwy.Kresowej i Batalionbw Chiopskich, kt6r-y podjeli drarnatyczna walke w obronie polskiej IudnoSci cywilnej i przywohje z ialern bolesnq pami& o ukrainshch cywilnych ofiarach tej bratobbjczej wojny. Sejm RP wyraka szczegblne uznanie i wdziwmofiC tym Ukraincom, kt6rzy czqsto z naraianiem wlasnego iycia ratowali i pomagdi swym polskim sqsiadom* Pami& o tragicznym losie Polakbw na Kresach Wschodnich I1 keczypospolitg' winna by6 przywrbcona pamiqci historycznej wsp6lczesnych pokoleh. Jest to zadanie d!a wszystkich wladz publicznych. Mqczaistwo winno by6 uznane za mqczetistwo, a zbrodnie za zbrodnie, w imiq lepszej przyszlo4ci, gigbobego porozumienia i pojednania narod6w naazej czq6ci Europy, w tym szczeg6lnie Polak6w i Ukraihdw.

W lipcu

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.