Logowanie

Projekty Uchwał

30.6.2009

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 90. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego

Druk nr 2143

Warszawa, 1 lipca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Prezydium Sejmu na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu ? w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów ? wnosi projekt uchwały:

- w sprawie uczczenia

90. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego.

Projekt przedstawia Marszałek Sejmu.

MARSZAŁEK SEJMU /-/ Bronisław Komorowski

UCI IW A L A

Scjmu Rzeczypospolite,j I'olskicj z duia 2009 r o k u

.........

w sprawie u c z c z e ~ ~ i a


90. rocznicy podpisania T r a k t a t u Wersalskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiqj. w

90. rocznicq podpisania przez odrodzone Palistwo Polskie Traktatu Wersalskiego, sklada hold wszystki~nPolakoni zaangaiowanym w walce o polskq sprawq w czasach zaborow oraz w trakcie konrerencji pokojowej w Paryiu, a w szczegolnodci delegat0111 pe~nomocn Igiiaceiiiu Sanowi Paderewskiemn i Rornanowi ym Dmowskiemu. Icli podpisy pod dokun~entcniwc~~salskim przypieczqtowoly powrbt Polski na mapp Europy i ~ w i a t a .Polska, po 123 latacli nicwoli, wracnla do rodziny niepodleglych panstw europejskich, majqc dostep do morza i odzyskt!jqc ziemie zaboru pruskiego Wielkopolskq, slqsk i Pornorzc Gdaliskie. Mocarstwa zwyciqskiej koalicji uznawaly, ze rozbiory Polski byly zbrodniq. ktorq 11alcdyraz ila znwsze pr~ek~'cilic. To zwyciqstwo Polski bylo 1iio8liwe dziqki wiclolelnim wysilko~n niepodleg~osciowyi~~ Srodowisk i nnrlow politycznycl~. wiclu Sej111 Rzeczypospol i tej Polskicj sklnda podziqkownnia tyln wszyst ki 111, kt6rzy przypo~ninajq wsp6lczesncmu pokolcniu o tyiii wil.i~lyli~ wydal-zcniu.

Tloczono z polecenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Skierowano do druku 30 czenvca 2009 r. Cena O,Oqzl + 22% VAT

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.