Logowanie

Projekty Uchwał

30.6.2009

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego

Druk nr 2142

Warszawa, 30 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Prezydium Sejmu na podstawie art. 33 regulaminu w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów ? wnosi projekt uchwały:

Sejmu

?

-

w sprawie uczczenia Wojciecha Korfantego.

pamięci

Projekt przedstawia Marszałek Sejmu.

MARSZAŁEK SEJMU /-/ Bronisław Komorowski

- projekt

Sejniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ....... 2009 roku w sprawie uczczenia pan~itci Wojciecha Korra~~tcgo


17 sierpnia 2009 roku mija

70. rocznica Sniierci Wojcieclin Korfai~tego 873-1939), (1 przywodcy polskiego ruchu narodowego na G6rny111~ l ~ s kwalczqcego o prawa polityczne, u, wolnoSciowe i spoleczlle ~lqzak6w, kol~~isarza plebiscytowego i przyw6dcy trzeciego powstania Slqskiego, posla na Sejm RP i Sejnl ~lqski,senatora Rzeczypospolitej, lidera Chrzeicijahskiej Dei~~okrac-j XX- lecii~niepotl leglego paristwa polskicgo. iw W

70. rocznicq Jego Sn~ierciScjm RP oddaje hold pamiqci wielkiel~luprzywbdcy Ludu slqskiego, kt6rego dzialalnoSC walnie przyczyniln siq do powrotu czqsci G6rnego ~ l q s k a Macierzy. do Wojciech Korfa~~ty jednq z czolowych postaci w galerii naszej i~arodowej jest historii. Ojczyinie, kt6ra takze Jerllu zawdziqcza odzyskanq w 1918 roku niepodlegloSC oraz Narodowi Polskielnu dobrze siq zaslutyl. Pozostawil kolej11y111 pokole~~ioln godny naSladowania i zobowiqz~~jqcy sluiby dobru wsp6lnen1u I'olski i Polak6w. wzor PamiqC o Wojciechu Kosfantym, synibol~~ polskoici na Gbrilyiu ~lqsku,powinna trwaC w naszej pamiqci i stanowii: wz6r dla kolcj~lychpokoleh. Uchwala wchodzi w zycie z dliicln podjqcia.

-

Tloczono z polecenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Skierowano do druku czenvca 2009 r. Cena zt + 22% VAT

C)#O9

b

3

pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.