Logowanie

Projekty Uchwał

21.5.2009

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w związku z 60-leciem Rady Europy

Druk nr 2016

Warszawa, 21 maja 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Prezydium Sejmu na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu - w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów - przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt uchwały:

-

w związku z 60-leciem Rady Europy.

Projekt przedstawia Marszałek Sejmu.

MARSZAŁEK SEJMU (-) Bronisław Komorowski

projekt

UCHwAŁA SejmuRzeczypospolitej Polskiej

z dnia

2009r.

w związku z 60.leciem Rady Europy


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej obchodzi

60. rocznicę utworzeniaw dniu 5 maja 1949r. Rady Europy, najstarszej instytucji europejskiej. Rada Europy to organtzacjabudująca standardy oparte na demokracji, poszanowaniupraw człowieka oraz rządachprawa. Standardy te, wprowadzone do prawa i praktyki pa stw, tworzą fundament ich przyna|ezności świata do demokracji. Rok 1989 przyntÓsł,po 40 latach od powstania tej or1antzacji,wielki przełomw historii Rady Europy i całegonaszegokontynentu,ktÓry rozpoczął się w Polsce i dokonałnastępniew Europie Środkowej i Wschodniej. Rada stałasię pierwszą instytucją europejską ktÓra otworzyła się na nowych członkÓw, na paristwa naszęgo regionu. Polska została przyjęta w członkowskich listopadzić1991r. w Trzect Szczyt Rady Europy w 2005 r. odbył się z polskiej inicjatywy w Warszawie. Przyjęto wtedy nowy, strategicznyptogram organlzacjiw zakresie praw człowieka,rozwoju demokracji,rządÓw prawa, bezpiecze stwa obywateli, spÓjności społecznej' wspieraniadialogu międzykulturowego,wspÓłpracyZ I.Jnią Europejską organizacją Bezpiecze stwa i WspÓłpracy w Europie oraz organizacją NarodÓ w Zjednoczonych. w

60. rocznicę powstaniaRady, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraia uznanie dla jej dotychczasowejdziałalności oraz ponawia poparcie dla celÓw, ktÓre ległyu podstawpowołaniatej organizacji. poczet paristw

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Skierowanodo druku ,,Łl

maja 2009r.

ur

Jtl|Il]]ll

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.